ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

(Приети с Решение № 158 по Протокол № 35 от 12.03.2009)       

Раздел І. Общи положения

1.1.  С тези правила се определя редът и условията за прием на деца в общинските обединени детски заведения /ОДЗ/ и целодневни детски градини /ЦДГ/ на територията на Столична община.

1.2. Тези правила се прилагат за децата, които ще се приемат през месец септември за яслени групи и първа възрастова група в общинските ОДЗ и ЦДГ в Столична община.

1.3. Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детски градини с яслени групи са обединени детски заведения /ОДЗ/.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета подготовката на децата за училище е задължителна една година преди постъпването им в първи клас.

1.4. Настоящите Правила за приемане на деца в общински ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община обхващат целия процес по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община.

1.5. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директорите на съответното ОДЗ и ЦДГ.

  Раздел ІІ. Процедури

2.1. Регистриране и кандидатстване

  2.1.1. Всички деца, кандидатстващи за приемане в общински ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските градини /ИСОДГ/.

  2.1.2. Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в ОДЗ и ЦДГ.

Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДГ на адрес kg.sofia.bg

В случай, че родителите /настойниците/ се регистрират на място в ОДЗ и ЦДГ, е задължително да попълнят писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването в ИСОДГ. Данните се въвеждат в електронната система от директора на ОДЗ или ЦДГ в същия ден.

Изборът на начина на регистриране и кандидатстване се прави от родителя /настойника/ на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.

2.1.3. Кандидатстването за яслени групи и първа възрастова група се осъществява по график, определен от Дирекция „Образование" и публикуван в сайта на ИСОДГ, най-малко един месец преди извършване на класирането.

2.1.4. В процеса на кандидатстване е възможно допълване на профила на всяко дете, добавяне и преподреждане  на желанията на родителите /настойниците/ за определени ОДЗ и ЦДГ директно в ИСОДГ или чрез допълнително заявление до директора на ОДЗ или ЦДГ. След записване на детето в ОДЗ или ЦДГ се ограничава въвеждането на нови кандидатури за съответното дете.

           

2.2. Класиране

2.2.1. Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование". Същият се публикува на сайта на ИСОДГ и се обявява на видно място в детските заведения от директора на ОДЗ или ЦДГ.

2.2.2. Класирането се извършва от ИСОДГ съобразно подадената от родителите /настойниците/ информация за наличие на предимства, посочени в Раздел ІІІ, т. 3.1. от настоящите Правила и допълнителни критерии, приети от Педагогическия съвет на съответното ОДЗ и ЦДГ.

2.2.3. Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в ОДЗ и ЦДГ съгласно действащата нормативна уредба.

2.2.4. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е класиран.

2.2.5. В едно ОДЗ и ЦДГ, за групите с прием от месец септември с предимство по социални критерии могат да бъдат класирани не повече от 40 % деца от общия брой свободни места.

2.2.6. Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група за всяко ОДЗ и ЦДГ чрез информационната система.

2.2.7. Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните ОДЗ и ЦДГ.

2.2.8. Класирането на деца за прием в специални детски градини и специални групи /112 Специална детска градина за деца с увреждания - район „Витоша", Логопедична детска градина № 134, ЦДГ № 124 със специална група /деца, болни от диабет/ - район „Красно село", Целодневна детска градина № 56 с логопедични групи - район „Лозенец", ЦДГ № 17 и ОДЗ № 59 със специални групи - район „Младост", ОДЗ № 61 със специална група - район „Слатина", ЦДГ № 13 със специални групи - район „Люлин", ОДЗ № 25 със специална група - район „Банкя"/ се извършва от специализирана комисия. Информация за класираните деца се подава от директора на ОДЗ или ЦДГ в ИСОДГ.

2.2.9. Информация за всяко класиране се изпраща в електронна поща до родителите /настойниците/, публикува се в ИСОДГ и се изнася в списъци пред ОДЗ и ЦДГ. Отговорност на родителите /настойниците/ е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

2.2.10. Преди всяко класиране родителите /настойниците/ имат възможност да пренареждат или добавят нови желания за определени ОДЗ и ЦДГ.

  2.3. Записване

  2.3.1. Родителите /настойниците/ или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко класирано дете на място в ОДЗ или ЦДГ в рамките на установения срок за записване.

От началото на записването до 01.09. срокът за записване е две седмици след датата на съответното класиране по график, определен от директора на ОДЗ или ЦДГ. През останалото време на годината, Информационната система преминава в ежеседмичен режим на класиране и записване.

2.3.2. При записване родителят /настойникът/ представя следните задължителни документи:

Ø      попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на ОДЗ или ЦДГ/

В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.

Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

2.3.3. Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

Ø      Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

Ø      За самоосигуряващи се родители - копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година

Ø      Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители

2.3.4. При записване родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детската градина, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в ОДЗ или ЦДГ.

  2.3.5. Директорът на ОДЗ или ЦДГ, или упълномощено със Заповед от него лице, извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел ІІІ, т. 3.1. от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето. Всяко записано дете се отразява от директора на ОДЗ или ЦДГ, или упълномощеното от него лице в ИСОДГ до края на работния ден.

  2.3.6. Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред.

2.3.7. При постъпване на детето в ОДЗ или ЦДГ, родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и други допълнителни документи, определени от директора на ОДЗ или ЦДГ.

2.3.8. При постъпване в ОДЗ или ЦДГ всички останали кандидатури на детето отпадат от ИСОДГ и то не подлежи на по-нататъшно класиране.

2.4. Преместване

2.4.1. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място по реда на класиране и записване, посочен в т. 2.2. и т.2.3 от настоящите Правила.

2.4.2. Директорите на ОДЗ и ЦДГ могат да извършват преместване на деца между две детски заведения при подадени писмени заявления на родителя /настойника/ и на двете деца. Преместването се отразява от директорите на ОДЗ и ЦДГ в ИСОДГ.

2.5. Отписване

2.5.1. Децата се отписват от ОДЗ или ЦДГ по желание на родителите /настойниците/.

2.5.2. Отписването задължително се отразява от директора на ОДЗ или ЦДГ в Информационната система за обслужване на детските градини.

Раздел ІІІ. Критерии

3.1. В обединените детски заведения /ОДЗ/ и целодневните детски градини /ЦДГ/ с предимство преди всички останали кандидатстващи деца се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

 

 

Общи критерии

 

Необходими документи

1.

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община - 3 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;

2.

Работещ родител /или в отпуск по майчинство/, който е социално осигурен - по 1 т. за родител

Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

За самоосигуряващи се родители -  копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната календарна година

За отпуск по майчинство - служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство

3.

Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община - по 1 т. за родител

Служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община

4.

Детето има поне един родител или баба/дядо, които работят в детско заведение на територията на Столична община - 3 т.

Служебна бележка от детското заведение

5.

Детето посещава самостоятелна общинска детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т.

Служебна бележка от съответната детска ясла

 

 

Социални критерии

 

Необходими документи

6.

Деца-сираци - 6 т.

Акт за смърт на родителите и

Удостоверение за раждане на детето

7.

Деца-полусираци - 3 т.

Акт за смърт на родителите и

Удостоверение за раждане на детето

8.

Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност  от 71 % до 100 % - 3 т.

Решение на ТЕЛК

9.

Дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права - 3 т.

Удостоверение за раждане на детето или

Съдебно решение

10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 3 т.

Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане"

11.

Деца в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на детето - 3 т.

Писмо от „Отдел за закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане"

12.

Деца от многодетни семейства  с три и повече деца от едно домакинство - 2 т.

Удостоверения за раждане на децата

13.

Деца-близнаци - 2 т.

Удостоверения за раждане на децата

3.2. Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя /настойника/ ОДЗ и ЦДГ, за които кандидатства:

Ø      за детското заведение по първо желание - 3 т.

Ø      за детското заведение по второ желание - 2 т.

Ø      за детското заведение по трето желание - 1 т.

3.3. Всяко ОДЗ и ЦДГ, на основание чл. 25, ал.2, т.6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, по решение на Педагогическия съвет приема допълнителните критерии за прием на деца. В заседанията на Педагогическия съвет могат да участват представители на родителските настоятелства. Приетите критерии се съгласуват с Дирекция „Образование" на Столична община.

3.4. Допълнителните критерии, приети от Педагогическия съвет на съответното ОДЗ и ЦДГ и необходимите за тях документи за доказването им се обявяват в 7-дневен срок от приемане на настоящите Правила от Столичния общински съвет, както следва:

Ø      от директора на ОДЗ или ЦДГ на видно място в детското заведение

Ø      в профила на всяко ОДЗ и ЦДГ в ИСОДГ

Класирането на деца по допълнителни критерии се извършва чрез ИСОДГ.

3.5. В случаите, когато за едно и също ОДЗ или ЦДГ броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, решението за класиране на децата се взема от Педагогическия съвет на съответното ОДЗ или ЦДГ.

Раздел ІV. Контрол

            4.1. Контрол по спазване на реда за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община се осъществява от Дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № РД 09-01-83/22.02.2008 година на кмета на Столична община.

            Настоящите Правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община са разработени на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 2, т.6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и са в съответствие с действащото българско законодателство.

            Тези Правила могат да бъдат изменяни или допълвани с решение на Столичния общински съвет.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      АНДРЕЙ ИВАНОВ