ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

 

Алтернативни варианти за избор при равен брой точки

Версия 4 от 18.02.2009 г.

 

Разглеждат се пет алтернативни варианта за избор в случаите, когато за едно място кандидатстват деца, които имат равен брой точки според критериите на регламента:

 

  1. Доходи - възходяща подредба по средномесечен доход на член от семейството за последните 12 месеца;
  2. Местни данъци и такси - низходяща подредба по сума от данъците платени от родителите за предходната година - неплатени дължими суми се изваждат;
  3. Жребий - по равномерно разпределено случайно число с публичен регистър;
  4. Дата на първоначална адресна регистрация в София - възходяща подредба по продължителност на регистрация в София;
  5. Време на кандидатстване - възходяща подредба по дата/час/минута/секунда на кандидатстване след определена дата и час.

 

Мнения на участниците в Работната група:

 

Алтернативен вариант

Родителски организации

Директори на детски градини

Експерти от Дирекция „Образование"

Разработчик на ИСОДГ

1. Доходи

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

2. Местни данъци и такси

 

 

ДА

НЕ

3. Жребий

ДА

ДА

да/не

ДА

4. Дата на адресна регистрация

да/не

да/не

НЕ

НЕ

5. Време на кандидатстване

да/не

НЕ

да/не

НЕ

С „да/не" се отбелязват различни мнения на участници от една и съща заинтересована страна. Алтернативата за местни данъци и такси бе добавена след последното заседание на работната група, затова няма записани мнения от някои заинтересовани страни.

 

Мнение на Асоциация „Родители": Изборът чрез жребий третира най-равнопоставено кандидатите. Необходимо е да се осигури подходящо техническо решение което да е достатъчно прозрачно, проверимо и надеждно.

 

Мнение на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки": Да се взима продължителността на адресната регистрация на територията на Столична община до определена граница. Към кандидатурите с продължителност на адресна регистрация над тази граница да се прилага жребий.

 

Анализ на алтернативните варианти по качествени показатели:

 

Алтернативен вариант

Равно-поставеност

Проследимост

Надеждност

Прозрачност

1. Доходи

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

2. Местни данъци и такси

НЕ

ДА

ДА

НЕ

3. Жребий

ДА

ДА

ДА

ДА

4. Дата на адресна регистрация

НЕ

ДА

ДА

ДА

5. Време на кандидатстване

НЕ

ДА

НЕ

ДА

 

Анализ на положителните и отрицателни страни:

 

1. Доходи

 

Положителни страни:

1.1.+ Избягва прилагането на жребий, което е непопулярен избор;

1.2.+ Дава предимство на семейства с по-ниски доходи (предполагайки, че всички декларират доходите си вярно и напълно).

 

Отрицателни страни:

1.1.- Внася допълнителна социализация на приема в градините при вече силно социализиран пакет от критерии (около 30% от приетите деца ще са с предимство по социален признак);

1.2.- Вероятно дискриминира по доходи;

1.3.- Предполага, че всички ще декларират доходите си напълно, което е нереалистично;

1.4.- Създава предпоставки за укриване на доходи (особено нетрудови доходи);

1.5.- Създава значителни административни трудности при набиране на документи и доказване на доходите;

1.6.- Натоварва директорите с несвойствени отговорности да преценяват пълнота на декларации за доходи;

1.7.- Натоварва родителите на децата, които ще продължат да чакат за класиране с отговорност за ежемесечно актуализиране на декларациите;

1.8.- Създава условия за многократни откази за записване поради некоректни документи и така удължава общото време за класиране на всички деца.

 

2. Местни данъци и такси

 

Положителни страни:

2.1.+ Стимулира плащане на данъци и такси. Същото вече се осигурява от критерия за липса на задължения по местни данъци и такси;

2.2.+ Прилага правилото - който допринася повече към общинския бюджет, той има предимство; (не е ясно дали това е положителна страна)

2.3.+ Може да се провери автоматично - не създава допълнително административно натоварване;

 

Отрицателни страни:

2.1.- Вероятно дискриминира;

2.2.- Поставя млади семейства, които обикновено са с по-малко недвижими имоти (съответно по-малки местни данъци) в неизгодно положение;

 

 

3. Жребий

 

Положителни страни:

3.1.+ Реализира равни шансове - не дискриминира;

3.2.+ Елиминира възможността за измами (чрез публичен генератор на случайни числа и публичен регистър за проверка);

3.3.+ Не създава допълнително административно натоварване на директорите или родителите;

3.4.+ Спомага за бързото класиране на всички деца (извършва се автоматично и намалява възможностите за отказ от записване).

 

Отрицателни страни:

3.1.- Не е популярен избор;

3.2.- Има опасения от измами, но има решение, което елиминира тази опасност.

3.3.- Има усещане за отнемане на възможността класирането да зависи от родителя. Това е натрупано усещане свързано с предишните денонощни опашки пред градините (където по-нуждаещите се (?) отиваха по-рано и бяха готови да нощуват пред градината, за да запишат детето си). Подобно усещане за контрол от родителя има и за класиране на основа на 'време на кандидатстване'. Това е заблуждение, защото 'време за кандидатстване' не осигурява никаква преднина на по-нуждаещия се родител, а едновременното натискане на бутона за кандидатстване от всички родители води до нищо повече от случайно разпределение на кандидатурите - в противоречие с очакванията.

3.2.- Има усещане за несигурност кога ще се разбере дали едно дете е класирано или не. Това е заблуждение, защото (както е било при всички предишни класирания) повечето родители ще разберат дали са класирани на 30.05.09 г. (независимо от това как ще се прави избора между деца с равен брой точки), а останалите в продължение на две-три седмици през м. юни. Периодът на неопределеност е точно същия както при всички други класирания. Действително има по-голяма несигурност за децата, които ще продължават да се надяват на класиране от освобождаващите се места в групите с текущ прием. Тази несигурност се дължи много повече на разместването на кандидатурите, отколкото на жребия. Родителите с некласирани деца ще трябва да приемат факта, че няма никаква гаранция дали детето им ще бъде класирано и да планират алтернативни варианти още след м. юли.

 

Прозрачност и сигурност при теглене на жребий се осигурява чрез:

1)      независима публична система за генериране на случайни числа, която предоставя на ИСОДГ случайни числа по заявка, без да има каквато и да е информация за тяхното приложение;

2)      независим публичен регистър, който записва събитията по теглене на жребий, така че да може директно да се провери дали определено класиране съответства на случайното число, генерирано при съответната заявка;

3)      публична проверка на жребия чрез сравняване между класирането и регистъра от комисия, определена от Дирекция „Образование".

 

Всъщност жребият осигурява най-прозрачната и равнопоставена процедура и елиминира възможността за измами;

 

 

 

4. Дата на адресна регистрация

 

Положителни страни:

4.1.+ Осигурява някакъв начин за избор при равен брой точки, който избягва жребия;

4.2.+? Осигурява предимство на децата, чиито родители са по-дълговременни жители на София. (не е ясно дали това е положителна страна)

 

Отрицателни страни:

4.1.- Вероятно дискриминира по произход;

4.2.- Не разрешава въпроса с 'кореняците' софиянци - ако се приложи към тях, излиза, че дава предимство на по-възрастните родители, което е вероятна дискриминация и надали обществено приемливо; може да се въведе горна граница (например, 5 години), но тогава няма да се получи подредба за голяма група кандидатури с равен брой точки;

4.3.- Не избягва жребия изцяло - ще има случаи при еднакви дати на регистрация, когато ще трябва да се избира с жребий;

4.4.- Не е ясно дали датата на първоначална регистрация в София може да се определи еднозначно и безпроблемно за всички с документ от общината;

4.5.- Създава допълнително административно натоварване.

 

 

5. Време на кандидатстване

 

Положителни страни:

5.1.+? Възприема се като възможност нещо да зависи от родителя при класиране - 'по-нуждаещите ще са по-бързи'. Както е описано по-горе, това е заблуждение; (не е ясно дали това е положителна страна)

5.2.+? Възприема се като справедливо - който е по-бърз, той ще спечели. Както е описано по-горе, това е заблуждение; (не е ясно дали това е положителна страна)

5.3.+? Възприема се като невъзможно за измами. Това е заблуждение, защото този механизъм създава предпоставки за атаки, които ще предотвратят много родители да използват 'правото на по-бързия'. (не е ясно дали това е положителна страна)

 

Отрицателни страни:

5.1.- Противоречи на публичното обещание, че няма да има 'фактор време' и няма да има повторение на проблемите от 4.02.2008 г.;

5.2.- Създава предпоставки за атаки и повторение на проблемите от 4.02.2008 г.;

5.3.- Заблуждава, че осигурява възможности на по-нуждаещите да са по-бързи. На практика, разпределението на времената на кандидатстване няма да зависи от родителите, а от множество други фактори извън контрол (сравнете само времената на компютъра на родителя, на приемащия сървър, абсолютното физическо време и времето за преминаване на заявката от компютъра на родителя до приемащия сървър - всичките са различни и могат да се насложат до разлики от няколко секунди, които са напълно достатъчни, за да се регистрират всичките 10000 потенциални кандидатури, ако системата работи нормално без атаки за отказ от обслужване)

5.4.- Заблуждава, че осигурява справедливост - на практика, времената на кандидатурите ще са случайни и няма да зависят от родителите;

5.5.- Заблуждава, че не подлежи на измами. Всяка атака за отказ от обслужване (приемаме, че атаките за пробив няма да са успешни) представлява измама, която лишава голяма група родители да участват в 'надпреварата';

5.6.- Има значителни технически рискове, управлението на които ще оскъпи значително реализацията на системата.

 

Ако бъде избрано време на кандидатстване, вероятно ще се върнат денонощните физически опашки пред детските градини, вместо да има надпревара по интернет. Останалите правила и начин за класиране ще се запазят - само подредбата на кандидатурите ще се вземе от физическите опашки.

 

***