ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

 

Относно новия регламент за прием
в детските градини на Столична община

 

Версия 4 от 18.02.2009 г.

 

1. Необходимост от нов регламент

 

Създаването на нов регламент за прием е наложително по четири основни причини:

 

 1. Да се избегнат проблемите от 4.02.2008 г;
 2. Да се премахнат пропуските на предишния регламент;
 3. Да се използва опита от първата година на прием чрез информационна система;
 4. Да се създаде нормативна база от Столичния общински съвет.

 

 

2. Изисквания към регламента

 

Основната цел на новия регламент е да осъществи процес на предварително определен, прозрачен и справедлив прием в условията на недостиг на места в детските градини на Столична община с минимални усилия и време от страна на родителите.

 

Новият регламент трябва да изпълнява следните изисквания:

 

 1. Да е разбираем, недвусмислен и непротиворечив;
 2. Да обхваща целия процес на прием: от начална регистрация, кандидатстване до постъпване, преместване и отписване; да обхваща всички възможни ситуации;
 3. Да е конкретен - предварително да се знае точно какви стъпки трябва да се предприемат във всеки момент и всяка ситуация; да се знае предварително точно какви документи или информация са необходими;
 4. Да е изпълним и икономичен -действията и документите да са изпълними с възможно най-малко натоварване на участниците в процеса;
 5. Да да ограничава възможностите за измами - да изключва нерегламентиран прием на деца и да изисква решения на база неоспорими документи, които не могат да бъдат манипулирани; субективни решения да се взимат прозрачно с комисия;

 6. Да осигурява прозрачност и проследимост - информацията за класиране да е публична; промените в статуса на всяко дете да бъдат записани в регистър; всички решения на комисии да бъдат записани в регистър;
 7. Да е балансиран и справедлив - да балансира интересите на специални групи с интересите на децата и обществото като цяло; да не позволява диктат на мнозинството над малцинството и обратното; да осигурява баланс между предимства по социални причини и равнопоставеност в приблизително отношение 30/70; да бъде възприет като справедлив от повечето родители, въпреки наложителните компромиси;
 8. Да е законосъобразен - да спазва на законовите изисквания относно децата, семейството и организацията на детските ясли, градини и образователните институции; да спазва законовите изисквания за защита от дискриминация и защита на детето.

 

Проектът за нов регламент от Работната група изпълнява тези изисквания до голяма степен.

 

3. Процес на създаване на регламента

 

Проектът за нов регламент бе създаден в продължение на 10 месеца от Работната група, състояща се от представители на родителски организации, директорите на детски градини, експерти от Дирекция „Образование" и представители на разработчика на информационната система. Мнения изказаха и представители на Дирекция „Социално подпомагане" - отдел „Закрила на детето", Комисия за защита от дискриминация, Обществения защитник на София и други.

 

Проектът за нов регламент бе създаден по отворен, прозрачен и кооперативен начин:

 

 • заинтересованите страни бяха събрани в диалог без ограничения за желаещите да участват;
 • протоколите от всички срещи бяха публикувани в интернет;
 • активно се обсъждаше в публичен интернет форум;
 • повечето въпроси бяха решавани с консенсус, балансиращ между личния и обществен интерес, между интересите на деца в неравностойно положение и осигуряване на равни шансове за прием на всички останали.

 

Целта на този процес бе да намери подходящи компромиси от заинтересованите страни и да създаде общо взето справедливи правила за прием, въпреки че много деца няма да бъдат приети поради липса на места.

 

Проектът за нов регламент (Версия 9) бе предоставен на Столична община от Работната група на 27.01.09 г. Синтез на основните положения от Проекта за регламент бе предоставен в допълнителен документ „Принципи за прием".

 

Столична община ще разгледа проекта за регламент, ще го актуализира и ще подготви основните правила за политическо решение от Столичния общински съвет.

 

Правилата, които ще бъдат приети от Столичния общински съвет могат да се различават значително от Проекта за регламент, изготвен от Работната група.

 

След приемането на правилата от Столичния общински съвет, крайният вариант на регламента ще бъде утвърден от Дирекция „Образование" и ще се пристъпи към реализирането му чрез информационната система.