ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

 

Принципи за прием
в детските градини на Столична община

 

Версия 5 от 18.02.2009

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.      Принципите за прием в детските градини на Столична община се конкретизират и детайлизират в Регламент за прием, който се утвърждава от Дирекция „Образование". Новият Регламент за прием се прилага за деца, родени през 2006 г. и по-малки. За по-големите деца се прилага регламентът от 2008 г.

2.      Детските градини на Столична община приемат деца на възраст от 10 месеца в Обединени детски заведения (ОДЗ) и деца на възраст от 3 години в Целодневни детски градини (ЦДГ) до постъпването им в училище.

 

3.      Регистрацията, кандидатстването, класирането, записването, постъпването, преместването и отписването от детски градини на Столична община се извършва единствено чрез Информационната система за обслужване на детските градини (ИСОДГ) съгласно Регламента за прием.

 

4.      Правилниците за дейността на детските градини включват като неотменна част Регламента за прием и не могат да изменят реда за кандидатстване и класиране, нито да му противоречат по друг начин.

 

5.      В ИСОДГ се публикува информация за детските градини, групите с текущ прием и групите с прием от м. септември, свободните места, списъците на чакащи, класирани и записани, както и обобщена информация по райони.

 

6.      Приемът се осъществява по набори - деца, родени в една и съща година. По решение на родителите и съгласие на директор, деца, родени през януари могат да кандидатстват с предишния набор.

 

7.      В някои детски градини се сформират специални групи за деца със здравни и образователни проблеми. В специалните групи приемът на деца се осъществява единствено с решение на комисия.

 

8.      Прием в сформирани групи се осъществява целогодишно при освобождаване на места за съответния набор с ежеседмични класирания в събота. За групите с прием от септември се осъществява първоначално класиране на определена дата, последващи ежеседмични класирания и записване в установени срокове. Дирекция „Образование" може да определи периоди от годината без класиране.

 

9.      Сроковете и датите за кандидатстване и първоначално класиране за групите от септември се обявяват в ИСОДГ и средствата за масова информация в началото на всяка календарна година.

 

РЕГИСТРИРАНЕ

 

10.  За да участват в процеса на прием, децата и родителите (настойниците или отговорните за детето лица по ЗЗД) трябва да са регистрирани в ИСОДГ. Регистрация може да се извършва по всяко време. Родителите създават свои профили с лични данни и профили на децата в семейството. Задължително се използва адрес на електронна поща за идентификация и комуникация. Историята на всички съществени промени по профилите и цялата комуникация се пази в ИСОДГ. Директорите на детски градини оказват помощ на родители, които имат затруднения да ползват ИСОДГ. Личните данни са защитени съгласно закона.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 

11.  Родителите могат да кандидатстват за деца от семейството си в максимум 10 детски градини. Кандидатурите се подреждат по желание на родителя. Родителите могат да добавят, преподреждат и премахват кандидатури в профилите на децата си по всяко време с изключение на 24 часа преди всяко класиране. След записване на детето в детска градина възможността за въвеждане на нови кандидатури се ограничава.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

 

12.  Прием се извършва на основата на следните общи критерии:

 • постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община;
 • липса на задължения за местни данъци и такси към Столична община за всеки от родителите;
 • работещи социално-осигурени родители (вкл. в отпуск по майчинство) или редовни студенти на територията на Столична община.

 

13.  С най-високо предимство се приемат деца в затруднено социално положение, когато:

 • детето има починал родител(и);
 • детето има неизвестен родител или родител с отнети родителски права;
 • член от семейството (вкл. детето) има нетрудоспособност повече от 70%;
 • детето е настанено в приемно семейство или семейство на роднини и близки по Чл. 26 от ЗЗД;
 • детето е в риск по ЗЗД;
 • детето има специални образователни потребности, но може да се интегрира по решение на комисия.

 

14.  :С предимство се приемат деца по следните семейни критерии:

 • деца от многодетни семейства (с три и повече деца);
 • близнаци/тризнаци и деца, родени с разлика по-малка от 2 години;
 • детето има брат/сестра, които посещават детска градина (предимство се ползва само за съответната детска градина).

 

15.  Деца на служители ползват допълнително предимство, когато:

 • детето има поне един родител или баба/дядо, които работят в детска градина на Столична община (с по-голяма тежест);
 • детето има поне един родител, който работи като педагогически персонал в основно или средно училище на територията на Столична община.

 

16.  Постоянна комисия в Дирекция „Образование" може да определя допълнителни предимства при наличие на изключителни обстоятелства. В комисията участват представители на директорите и неправителствени организации. Решенията на комисията подлежат на ревизия и се записват в регистър на ИСОДГ.

17.  За осигуряване на желанието на родителите за най-удобна детска градина, кандидатурите за първите три градини получават допълнителна намаляваща тежест при класиране за всяко дете.

 

18.  За доказване на валидността на предимства, родителите са длъжни да предоставят допълнителни документи при записване, определени в Регламента за прием. Родителите носят административна отговорност за деклариране на невярна информация и/или предоставяне на неверни документи.

 

КЛАСИРАНЕ

 

19.  Класирането се извършва отделно за всеки набор във всяка детска градина. Кандидатурите се подреждат в низходящ ред по точки, съответстващи на критериите от Чл. 12- 17, определени в Регламента за прием.

 

20.  Класирането за групите от септември се извършва балансирано между момичета и момчета. За групи с текущ прием, класирането се извършва без балансиране.

 

21.  Избор между кандидатури при равен брой точки се прави по [РЕШЕНИЕ НА СОС ПО АЛТЕРНАТИВНИТЕ ВАРИАНТИ ЗА ИЗБОР ПРИ РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ]

 

22.  Класирането се извършва по начин, който осигурява възможно най-желаната за родителите детска градина, определена от подредбата на кандидатурите.

23.  Децата със специални образователни потребности се класират предварително с цел подходящото им разпределение към детски градини с адекватни ресурси.

24.  Информация за всяко класиране се изпраща в електронна поща до родителите, публикува се в ИСОДГ и се изнася в списъци пред детските градини. Отговорност на родителите е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

ЗАПИСВАНЕ

 

25.  Могат да бъдат записвани само деца, надлежно класирани чрез ИСОДГ. Родителите (или техни упълномощени представители) са длъжни да запишат детето си лично на място в детската градина в рамките на установения срок за записване. От 1-ви юни до 15-ти септември, срокът за записване е две седмици след датата на класиране. В останалото време от годината, срокът за записване е една седмица след датата на класиране.

26.  При записване родителите представят заявление за прием, задължителни документи и документи за удостоверяване на предимства, определени в Регламента за прием.

27.  Директорът на детската градина или упълномощено лице проверява дали документите отговарят на декларираните условия и предимства. При несъответсвие или липса на документи се отказва записване. При отказ, може да се кандидатства наново по общия ред. Записване, което не е отразено в ИСОДГ е невалидно.

 

ПОСТЪПВАНЕ

 

28.  Родителите подготвят детето си за постъпване в детската градина и удостоверяват, че са запознати с Правилника за дейността. При постъпване родителите представят задължителни медицински документи, определени в Регламента за прием. Постъпването се отразява в ИСОДГ.

 

ПРЕМЕСТВАНЕ

 

29.  Преместване от една градина в друга се осъществява, когато детето бъде класирано по общия ред в другата детска градина. Класирането и записването се извършва заедно с всички други кандидатури по общите правила. Директорите могат да извършват размени на деца между градини по изрично писмено заявление на родителите и на двете деца. Преместването се отразява в ИСОДГ.

ОТПИСВАНЕ

 

30.  Децата се отписват от детската градина при желание на родителите, преместване в друга детска градина или постъпване на училище. Отписването се отразява в ИСОДГ.

31.  Деца могат да бъдат отписвани по решение на Педагогическия съвет на детската градина при груби или системни нарушения на Правилника за дейността или отсъствие над един месец без уважителни причини или медицинско свидетелство.

 

***