ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

ПРОЕКТ!

Версия 9 от 26.01.2009 г.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ 2009 г.
в детските градини на Столична община

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБХВАТ. 1

2. ГРАДИНИ, ГРУПИ И МЕСТА. 2

3. РЕГИСТРИРАНЕ. 4

4. КАНДИДАТСТВАНЕ. 6

5. КРИТЕРИИ, ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ. 6

6. КЛАСИРАНЕ. 8

7. ЗАПИСВАНЕ. 11

8. ПОСТЪПВАНЕ. 12

9. ПРЕМЕСТВАНЕ. 13

10. ОТПИСВАНЕ. 14

11. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ. 15

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБХВАТ

 

1.1. Този регламент определя принципите, реда и правилата за прием - регистриране, кандидатстване, класиране, записване, постъпване, преместване и отписване - в общинските детски градини на територията на Столична община.

 

1.2. Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета за деца на възраст от 10 месеца до постъпването им в първи клас, които осигуряват:

  • физическо, духовно и социално развитие;
  • свобода и сигурност, достойнство и уважение;
  • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
  • възпитание за придобиване на основни знания, умения и отношения;
  • възпитание в дух на толерантност и сътрудничество;
  • приобщаване към българските традиции и култура и общочовешките ценности;
  • предучилищно образование.

 

1.3. Регистрацията, кандидатстването, класирането, записването, постъпването, преместването и отписването от детски градини на Столична община се извършва единствено чрез Информационната система за обслужване на детските градини (ИСОДГ) на интернет адрес: kg.sofia.bg.

 

1.4. Правилниците за дейността на детските градини включват като неотменна част този регламент и не могат да изменят реда за кандидатстване и прием, нито да му противоречат по друг начин. Където има противоречие се прилагат разпоредбите на този регламент.

 

1.5. Приемът на деца в детските градини става по желание на родителите, законно установените им настойници или отговорни за детето лица по ЗЗД. Терминът 'родител', използван в по-долу, означава родител, настойник или отговорно лице по ЗЗД за целите на този регламент.

 

1.6. Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителни класове в училище. При липса на места в детски градини, деца, навършили 6-годишна възраст, които не са посещавали детска градина се насочват в подготвителни групи към училищата.

 

1.7. Този регламент се прилага за деца, родени през 2006 г. и по-малки, които кандидатстват за яслени групи и 1-ва градинска група с прием от м. септември 2009 г. Съществуващите опашки за групите с текущ прием за родените през 2006 г. и по-малки се пренареждат според този регламент към датата на първоначално класиране.

 

1.8. Децата, родени 2005 г. и по-големи, които кандидатстват за групи с текущ прием, се приемат според регламента от 2008 г. Съществуващите опашки за групите с текущ прием за деца, родени 2005 и по-големи се запазват според регламента от 2008 г.

 

1.9. Ключовите дати за прием през 2009 г. са:

1)      Обявяване на групите от м. септември и свободните места: до една седмица след приемането на този регламент от Столичния общински съвет, но е по-късно от 30.03.2009 г.

2)      Първоначално класиране за групите от м. септември: 30.05.2009 г.

3)      Постъпване за групите от м. септември: от 1.09.2009 г. до 30.09.2009 г.

 

 

ГРАДИНИ, ГРУПИ И МЕСТА

 

2.1. Детските градини на Столична община са три вида:

1)      Обединени детски заведения (ОДЗ) за деца от 10 месеца до постъпването им в училище с яслени, градински и подготвителни групи;

2)      Целодневни детски градини (ЦДГ) за деца от 3 години до постъпването им в училище с градински и подготвителни групи;

3)      Специални детски градини за деца със специални образователни потребности и хронични заболявания от 3 години до постъпването им в училище (в някои ЦДГ и ОДЗ имат отделни групи със специален прием).

 

2.2. Детските градини имат целодневен режим. Отделни групи са с полудневен режим или седмичен режим.

 

2.3. Информация за всяка детска градина се публикува в ИСОДГ с: адрес, контактна информация, район, местоположение върху карта на улиците, име на директора, информация за групите.

 

2.4. За всяка група се публикува информация за броя на посещаващи, записани, свободни, класирани, чакащи и отказани деца с уточнение за броя на момичетата и броя на момчетата.

 

2.5. За всяка група при всяко класиране се публикуват следните списъци:

1)      записани и отказани деца от предишното класиране;

2)      актуален списък на чакащите преди класирането;

3)      класирани деца;

4)      актуализиран списък на чакащите след класирането;

От съображения за сигурност, общодостъпни са само списъците за 4 предходни класирания.

 

2.6. Актуална обобщена информация за местата и чакащите по първо желание във всички детски градини по райони се публикува в ИСОДГ.

 

2.7. По решение на Директора, филиалите могат да се третират като отделни детски градини в ИСОДГ със самостоятелен процес на прием.

 

2.8. Определят се да вида групи за целите на кандидатстване и класиране:

1)      групи с текущ прием - групи, които са сформирани и функционират в момента. Нови деца се приемат само при наличие на останали свободни места или освобождаване на място при напускане на дете от групата по всяко време;

2)      групи от септември - групи, които се сформират на първия учебен ден през м. септември, след изпращането на децата от подготвителна група в училище. Постъпване в групите от септември се осъществява през целия месец септември.

 

2.9. Групите с текущ прием се разделят по следните години на раждане:

 

1)      текуща 1-ва яслена група: родени 2007 г.;

2)      текуща 2-ра яслена група: родени 2006 г.;

3)      текуща 1-ва група: родени 2005 г.;

4)      текуща 2-ра група: родени 2004 г.;

5)      текуща 3-та група: родени 2003 г.;

6)      текуща 4-та подготвителна група: родени 2002 г.

 

2.10. Групите от септември 2009 г. се разделят по следните години на раждане:

 

1)      1-ва яслена група: родени 2008 г.;

2)      2-ра яслена група: родени 2007 г.;

3)      1-ва група: родени 2006 г.;

4)      2-ра група: родени 2005 г.;

5)      3-та група: родени 2004 г.;

6)      4-та подготвителна група: родени 2003 г..

 

2.11. Към 1.09.2009 г. се извършват следните трансформации:

1)      децата в текущите групи се прехвърлят в по-горна група;

2)      групите от септември стават с текущ прием;

3)      децата в текущата 4-та подготвителна група се изписват до 14.09.2009 г. и постъпват в училище на 15.09.2009 г.

 

2.12. По преценка на комисия към Регионалния инспекторат по образование (РИО), деца, навършили 7 години, могат да повтарят подготвителна група със съгласието на родителите.

 

2.13. По преценка на родителите, деца, родени през м. януари могат да кандидатстват за по-горна група. Може да се кандидатства е само в една възрастова група.

 

2.14. В специалните и други детски градини има групи за деца със здравни проблеми, наричани специални групи. В специалните групи се приемат деца извън общото класиране единствено с решение на комисия. Възрастовите граници в специалните групи не важат.

 

2.15. В една детска градина може да има повече от една група деца в на една възраст, както и групи със смесени възрасти. Конкретното разпределение на децата в групи се решава от Директора на детската градина.

 

2.16. Групи, които се сформират при откриване на нови детски градини или разширяване на съществуващите се третират като групи с текущ прием. Датата на първоначално класиране и датата на прием за всяка нова група се обявяват една седмица преди активирането на групата в ИСОДГ за кандидатстване.

 

2.17. Директорите определят и обявяват чрез ИСОДГ броя на свободни места за всяка група, както следва:

1)      за групи с текущ прием: по всяко време, когато се освободи място;

2)      за групи от септември: в момента на обявяване на групите;

3)      за нови групи: в момента на обявяване групите.

 

2.18. След като веднъж е обявен, броят на свободните места в нови групи или групи от септември може да бъде актуализиран в ИСОДГ само след съгласуване с Дирекция „Образование".

 

2.19. Кандидатури за групи с текущ прием автоматично се създават и в групите от септември 2010 г. за съответните възрасти, когато групите от септември бъдат обявени следващата година.

 

2.20. Сроковете за регистрация, кандидатстване, класиране и записване на децата се обявяват в ИСОДГ в началото на всяка календарна година.

 

 

РЕГИСТРИРАНЕ

 

3.1. За да участват в процеса на кандидатстване и прием, децата и родителите трябва да са регистрирани в ИСОДГ. Регистрация може да се извършва по всяко време.

 

3.2. За да се регистрира, всеки родител трябва да създаде профил за достъп до ИСОДГ и да въведе: трите си имена на кирилица, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, постоянен адрес по лична карта, адрес на местоживеене, телефони и адрес на е-поща за контакт.

 

3.3. Родителите са отговорни да осигурят е-поща, която приема съобщения на кирилица (кодирани в UTF-8) и е конфигурирана да не филтрира съобщения от ИСОДГ.

 

3.4. Регистрираният родител създава профили за всяко дете от семейството до 18 години. В детския профил се въвежда информацията от удостоверението за раждане: трите имена на кирилица, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, място на раждане и информация за другия родител.

 

3.5. Съществуващите профили на деца в ИСОДГ от 2008 г. се запазват заедно с кандидатурите за текущите групи и историята на кореспонденцията. Те се обвързват с нов профил на родителя чрез автоматичен диалог при първото влизане в ИСОДГ с ЕГН на детето след датата на обявяване на групите от септември. След създаване на профил на родителя, достъпът до профила на детето ще се осъществява само чрез профила на родителя.

 

3.6. В профила на детето в ИСОДГ се съдържа информация за критериите за кандидатстване и техния статус, списък с кандидатурите и техния статус, история на всички значителни промени на профила и кандидатурите. Поддържа се запис на цялата кореспонденция по е-поща, която е изпращана към родителя или получавана от него чрез формата за обратна връзка или формата за извънредни обстоятелства.

 

3.7. Профилите на родителите се идентифицират с адреса на е-поща, въведен в профила. Профилите на децата се идентифицират с ЕГН/ЛНЧ.

 

3.8. Родителите могат да променят паролата си за достъп по всяко време. При поискване чрез формата за обратна връзка, паролата се обновява служебно и се изпраща единствено на адреса на е-поща, въведен в профила на родителя.

 

3.9. Профилът на всяко дете се управлява само от един родител. Обикновено това е родителят, който е регистрирал профила на детето в ИСОДГ. Другият родител може да вижда информацията в профила на детето, но не може да я променя.

 

3.10. За целите на този регламент, семейството се определя от връзката между профилите на родителите и децата. Профилите на всички деца в семейството трябва да принадлежат към профила на един и същи родител, който може да ги управлява. Едно дете може да принадлежи само към едно семейство. Един родител може да управлява профилите на деца само от едно семейство. Един родител може да вижда информацията в профилите на всичките си деца, независимо дали са от едно семейство.

 

3.11. Личните данни на регистрираните деца и родители се пазят с високо ниво на сигурност в ИСОДГ и са защитени по ЗЗЛД.

 

3.12. Родителите могат да задават въпроси относно регламента за прием и функционирането на ИСОДГ чрез форма за обратна връзка. Отговор по е-поща се получава до два работни дни. В периоди на голямо натоварване, отговор се получава до четири работни дни. Отговорите на често задавани въпроси се обобщават и публикуват в ИСОДГ своевременно.

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

 

4.1. Регистрирани родители могат да кандидатстват от профила на детето в ИСОДГ в една или повече детски градини по всяко време. За целта, родителят избира желаната детска градина от списъка в ИСОДГ до максимум 10 кандидатури.

 

4.2. Кандидатурите се подреждат в профила на детето по низходящ ред на желанието на родителя. Първите три кандидатури за всяко дете се имат по-голяма тежест при класиране, за да се осигури най-голямо удобство на родителите.

 

4.3. Родителите могат да добавят, преподреждат и премахват кандидатури в сметките на децата си по всяко време с изключение на дните на класиране. Промените в кандидатурите се отчитат за всяко последващо класиране. Историята на промените се записва в профила на детето. При класиране и записване на детето в детска градина се въвеждат ограничения на възможността за въвеждане на нови кандидатури, както е описано по-долу.

 

4.4. Родителите носят отговорност за въвеждане на коректните кандидатури и тяхната подредба в низходящ ред на желание. Корекции на погрешно въведени кандидатури се отчитат само за последващи класирания.

 

 

КРИТЕРИИ, ТОЧКИ И ДОКУМЕНТИ

 

5.1. Класирането се извършва отделно за всяка група на база на сумата от точки, събрани по критерии определени в този правилник.

 

5.2. Точките по някои критерии важат само за определени детски градини. В профила на детето се показва броя на валидните точки за всяка кандидатура поотделно.

 

5.3. Родителите са длъжни да отговорят на списък от въпроси за всяко дете, за да се определи валидността на критериите за класиране. За някои критерии, родителите трябва да въведат допълнителна информация и/или да предоставят допълнителни документални.

 

5.4. При наличие на извънредни обстоятелства, родителите могат да пишат чрез специална форма до Дирекция „Образование". При наличие на уважителни причини и достатъчно доказателства, Комисията за извънредни обстоятелства към Дирекция „Образование" може да определи до 6 допълнителни точки. Допълнителните точки се записват в профила на детето единствено от Дирекция „Образование" и стават валидни от момента на записване за последващите класирания.

 

5.5. Комисията по извънредни обстоятелства действа целогодишно. Съставът, организацията, мястото и датите на заседанията на Комисията за извънредни обстоятелства се определят от Дирекция „Образование".

 

5.6. Критериите, точките за класиране и необходимите допълнителни документи към датата на записване са:

 

#

Критерий

Точки за класиране

Допълнителни документи:

К1

Поне един родител има постоянен адрес на територията на Столична община или

поне един родител е редовен студент във ВУЗ и има настоящ адрес на територията на Столична община

1 т.

За студенти: Служебна бележка от акредитиран ВУЗ и бележка за настоящ адрес на територията на Столична община

К2

Работещ родител (или в отпуск по майчинство), който е социално осигурен или


родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община

по 1 т. за родител

Служебна бележка от работодателя или от НОИ (за самоосигуряващи се)

За отпуск по майчинство: Служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство

За студенти: Служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община

К3

Детето е близнак/тризнак или има брат/сестра родени с разлика не по-голяма от 2 години

1 т.

 

К4

Детето има братя/сестри до 18 г.

по 1 т. за брат/сестра

 

К5

Детето има брат/сестра, които са записани в детска градина в момента и ще посещават детската градина след прием на детето

1 т. само за съответната градина

 

К6

Детето посещава държавна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване

1 т. само за ЦДГ

Служебна бележка от държавна детска ясла на територията на Столична община

 

Социални критерии по документи:

 

К7

Детето има неизвестен родител в удостоверението за раждане или отнети родителски права

2 т.

За отнети права: Съдебно решение

К8

Детето има починал родител

по 3 т. за починал родител

Смъртен акт

К9

Един или повече членове на семейството има нетрудоспособност над 70%

по 2 т. за всеки нетрудо-способен член от сем.

Протокол на ТЕЛК

К10

Детето е настанено в приемно семейство или семейство на роднини и близки по ЗЗД

3 т.

Съдебно решение или писмо от съответната дирекция "Социално подпомагане"

К11

Детето е в риск по ЗЗД

3 т.

Писмо от Агенцията за закрила на детето

К12

Детето има специални образователни потребности и може да се интегрира в обща група

3 т.

Решение от Комисия ЕКП към Регионалния инспекторат по образование (РИО)

 

Социални критерии с комисия:

 

К13

Изключителни обстоятелства

0 до 6 т. с комисия

Решение на Комисия за изключителни обстоятелства към Дирекция „Образование"

 

Служебни критерии:

 

К14

Детето има поне един родител или баба/дядо, които работят в детска градина на Столична община

3 т.

Служебна бележка от детска градина на Столична община

К15

Детето има поне един родител, който работи като педагогически персонал в основни и средни училища на територията на Столична община

1 т.

Служебна бележка от училище на територията на Столична община

К16

По преценка на комисия, назначена от Директор на градина (максимум 1 дете на група)

2 т. само за съответ-ната градина

Решение на комисията

 

5.7. За всяко дете, автоматично се дават допълнителни точки по реда на желанията:

1)      в градината по първо желание - 3 т.;

2)      в градината по второ желание - 2 т.;

3)      в градината по трето желание - 1 т.

 

5.8. Решенията на комисиите и обясненията на директорите се записват в ИСОДГ и подлежат на проверка.

 

5.9. За доказване на валидността на критериите, родителите са длъжни да предоставят допълнителните документи при записване на детето в детската градина, описани по-горе. Родителите ще бъдат информирани за необходимите допълнителни документи, които трябва да представят при записване в съобщението при класиране.

 

5.10. Родителите носят административна отговорност за деклариране на невярна информация и/или предоставяне на неверни документи.

 

 

КЛАСИРАНЕ

 

6.1. Класирания се извършват всяка седмица в събота с изключение на предварително обявени от Дирекция „Образование" периоди без класиране - обикновено, през летните месеци и по време на коледните и новогодишни празници. За групите с прием от септември, класиранията започват от определената в този регламент 'дата на първоначално класиране' и продължават ежеседмично.

 

6.2. Класирането се извършва отделно за всяка група като се образуват две успоредни опашки от кандидатури на момчета и момичета по низходящ ред на броя точки за съответната градина към датата на класиране.

 

6.3. Избор между кандидатури с равен брой точки се прави по жребий.

 

6.4. Класирането за наличните свободни места се извършва равномерно между момчета и момичета. На всяко поредно свободно място се класира поредното момче, ако броят на вече класираните и записани момичета в групата е повече от този на момчетата - съответно, поредното момиче, ако броят на момчетата е по-голям. При равен брой на класирани и записани момичета и момчета в групата се класира детето с повече точки. Ако броят точки в този случай е равен, се тегли жребий.

 

6.5. По изключение, близнаци/тризнаци се класират заедно, ако поне един от тях е класиран. Ако максималният брой свободни места е надвишен, се отварят служебно допълнителни свободни места, за да бъдат приети близнаците/тризнаците.

 

6.6. Прозрачност и сигурност при теглене на жребий се осигурява чрез:

1)      независима публична система за генериране на случайни числа, която предоставя на ИСОДГ случайни числа по заявка, без да има каквато и да е информация за тяхното приложение;

2)      независим публичен регистър, който записва събитията по теглене на жребий, така че да може директно да се провери дали определено класиране съответства на случайното число, генерирано при съответната заявка;

3)      публична проверка на жребия чрез сравняване между класирането и регистъра от комисия, определена от Дирекция „Образование".

 

6.7. Ако по време на процеса на класиране, едно дете бъде класирано и в група с текущ прием, и в група от септември, тогава се избира текущата група.

 

6.8. Ако по време на процеса на класиране, едно дете се класира в повече от една градина се избира кандидатурата за градината, която е по-високо в реда на желанията. Кандидатурите, които са по-ниско в реда на желанията се премахват.

 

6.9. Ако едно дете е класирано в детска градина, която не е първо желание, кандидатурите му, които са по-високо в реда на желанията се запазват и участват в последващи класирания.

 

6.10. Ако едно дете, класирано, но незаписано в една градина, след това бъде класирано в градина по по-високо желание, класирането в първата градина се премахва автоматично и мястото се освобождава. Срокът за записване в градината по по-високо желание започва да тече от датата на класиране в тази градина.

 

6.11. При отказ за записване от Директор, кандидатурата на дете, което е било класирано, се премахва и мястото се освобождава. Родителите трябва да въведат кандидатурата наново, ако искат да участват в последващо класиране в същата детска градина.

 

6.12. Родителите могат откажат класиране по всяко време. Кандидатурата за съответната градина се премахва и мястото се освобождава.

 

6.13. Кандидатурите за групи със специален прием не участват в общото класиране, а представляват заявка за преглед от специализирана комисия. Класирането на деца в специални групи става само служебно по решение на съответната специализирана комисия. Информация за служебното класиране на децата в специални групи се подава в ИСОДГ от Директора на съответната градина.

 

6.14. Дирекция „Образование" класира служебно децата със специални образователни потребности или хронични заболявания, които могат да се интегрират в общи групи, преди датата на първоначално класиране с цел равномерно разпределение на тези деца в общите групи. Имената на класираните деца се показват в списъците едва след първоначалното класиране, заедно с всички други.

 

6.15. Списъците на класирани и записани деца съдържат информация и за децата, класирани служебно.

 

6.16. Информация за класирането на всяко дете е достъпна:

 

1)      в изнесени списъци на класираните и чакащите в градините (от понеделника след датата ка класирането);

2)      в публичните списъци в ИСОДГ с класирани и чакащи по групи за всяка детска градина;

3)      в профила на детето в ИСОДГ.

 

6.17. При класиране, родителите получават е-поща с информация в коя група и коя градина са класирани, срок за записване и списък с документи, които трябва да представят при записване.

 

6.18. Родителите са отговорни да следят информацията за класиранията. Корекции на премахнати кандидатури поради изпуснат срок за записване не се правят.

 

6.19. Списъците на класираните представляват една колона от имена на деца, подредени първо по реда на класиране. Списъците на класираните съдържат трите имена на децата и съответния брой точки, с които са участвали в класирането. Ако броят точки е повече от 8, в списъците се изписва само „8+".

 

6.20. Списъците на чакащите представляват две успоредни колони за момчета и момичета, подредени първо по брой точки в низходящ ред, а при равен брой точки по азбучен ред, който не съответства на реда на прием. Списъците на чакащите съдържат трите имена на децата и съответния брой точки, с които са участвали в класирането. В списъците на чакащите не се отбелязват поредни номера, за да не се създава погрешно очакване за прием.

 

6.21. Списъците на чакащите се актуализират преди всяко класиране. Поради възможността за промяна на кандидатурите по всяко време, списъците на чакащите могат да се разместват произволно преди класиране. Позиция в началото на списъка на чакащите към определена дата не е индикация за по-голяма вероятност за прием на последващото класиране.

 

6.22. Списъците от всяко класиране се пазят в защитен архив на ИСОДГ най-малко 6 години и в отделен архив в Дирекция „Образование" най-малко 2 години. Дирекция „Образовани" получава списъците от всяко класиране в същия ден.

 

6.23. Класиране не се извършва, ако ИСОДГ не е работила или не е била общодостъпна за повече от един работен ден в седмицата. Съответните срокове за записване се отлагат с една седмица.

 

 

ЗАПИСВАНЕ

 

7.1. При класиране на дете, родителите (или техни представители с нотариално заверено пълномощно) са длъжни да го запишат лично и на място в детската градина в рамките на установения срок за записване. Записване се извършва в работни дни в рамките на установеното работно време.

 

7.2. В интервала от 30.05.2009 г. до 15.09.2009 г., срокът за записване е две седмици след датата на класиране. В останалото време от годината, срокът за записване е една седмица след датата на класиране. В периоди без класиране, срокът за записване от последното класиране се удължава с времето на периода без класиране. Срокът за записване се указва в съобщението по е-поща при класиране.

 

7.3. Директорът на детската градина или упълномощено лице извършва проверка на документите, решава дали те отговарят на декларираните условния и в зависимост от това записва или отказва записване на детето.

 

7.4. Решението за записване или отказ се отразява в ИСОДГ от Директора на детската градина преди края на работния ден. Отразява се и информация за необходимите документи, които с Родителите получават съобщение по е-поща в момента на отразяване на решението в ИСОДГ.

 

7.5. След записване, допълнителни кандидатури на детето не могат да се въвеждат или пренареждат. Остават само кандидатурите за градини с по-високо желание в реда, в който са били преди записването. Родителите могат да заявяват преместване по установените по-долу правила.

 

7.6. Копия от документите, предоставени за записване, се пазят в личното досие на детето в детската градина. Досиетата на децата са защитени по ЗЗЛД.

 

7.7. Записване, което не е отразено в ИСОДГ е невалидно.

 

7.8. Родителите задължително представят следните документи за записване (оригиналните документи се връщат на родителя):

1)      Заявление за прием - по утвърдена бланка или отпечатано от ИСОДГ - подписано от родителя;

2)      Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие;

3)      Лична карта на родителя, който е регистриран в ИСОДГ - оригинал и копие;

4)      Актове за раждане на братя/сестри, които са регистрирани в ИСОДГ - оригинал;

5)      Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар - оригинал;

6)      Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България - оригинал.

 

7.9. Родителите представят допълнителни документи, съответстващи на критериите за класиране, които са валидни. Списък с необходимите допълнителни документи се получава в съобщението за класиране по е-поща.

 

7.10. Директорът отказва записване при:

1)      липса на оригинал на някои от задължителните документи;

2)      несъответствие, липса или непълнота на допълнителни документи по заявените критерии;

3)      преценка, че детето има специални образователни потребности, а не е преминало през съответната комисия.

 

7.11. При отказ за записване, Директорът отразява в ИСОДГ невалидните критерии и документи, които са причина за отказа. Точките по невалидните критерии се премахват и не могат да се използват повторно.

 

7.12. Документите за записване се подават единствено лично на място в детската градина, поради което не се изисква електронен подпис в ИСОДГ.

 

7.13. Информация, въведена в сметките на родителя и детето, която се използва за класиране, трябва да съответства на предоставените документи. В противен случай, Директорът отказва записване.

 

7.14. При записване, родителят е желателно да представи детето на Директора и медицинското лице и се запознава с Правилника за дейността на детската градина. Родителят се запознава и със списъка от медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в детската градина.

 

 

ПОСТЪПВАНЕ

 

8.1. Родителите подготвят детето си за прием в детската градина. Децата, постъпващи в 1-ва група е необходимо да имат елементарни навици за самообслужване (обличане, събличане, хранене, ходене до тоалетна), за да се осигури по-лек преход от семейната среда към детската градина.

 

8.2. Директорите на детски градини са длъжни да отразят в ИСОДГ постъпването на детето преди края на работния ден. Родителите получават съобщение по е-поща в момента на отразяване на постъпването в ИСОДГ.

 

8.3. При постъпване, всички останали кандидатури на детето се премахват. Родителите могат да заявяват преместване по установените по-долу правила.

 

8.4. Медицинските документи, които трябва да бъдат представени при постъпване на дете в 1-ва и по-високи групи са:

1)      Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити. Изследванията трябва да бъдат извършени в 15-дневен срок преди постъпването;

2)      Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване;

3)      Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване.

 

8.5. Медицинските документи, които трябва да бъдат представени при постъпване на дете в яслена група са:

1)      Личната амбулаторна карта на детето от детската консултация (когато в нея се води отделна карта) или епикриза за здравословното му състояние;

2)      Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели) и чревни паразити. За децата, по-малки от 1 г. - изследване за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли. Изследванията трябва да бъдат извършени в 15-дневен срок преди постъпването;

3)      Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване;

4)      Изследване с отрицателна реакция на Васерман за родителите, извършено в шестмесечен срок преди постъпване.

 

 

ПРЕМЕСТВАНЕ

 

9.1. Заявка за преместване се осъществява единствено в ИСОДГ чрез въвеждане на нови кандидатури, само ако детето е постъпило в детска градина. Класирането се извършва заедно с всички други кандидатури по общите правила. Сроковете за записване са по общите правила. По изключение, заявка за преместване може да бъде разрешена от Дирекция „Образование" преди постъпване.

 

9.2. Преместване от една градина в друга може да се осъществи, само ако детето бъде класирано по някоя от кандидатурите, заявени за преместване.

 

9.3. По решение на директорите и споразумение между родителите, деца в една и съща възрастова група могат да бъдат разменяни между две градини. Размяната се осъществява с писмено заявление на родителите на двете деца и се отразява служебно в ИСОДГ от директорите.

 

9.4. При класиране в нова градина, мястото в текущата се пази, докато детето не бъде записано в новата градина.

 

9.5. Ако родителят не запише детето в новата градина в рамките на срока за записване, класирането и кандидатурата се премахват по общите правила. Детето продължава да посещава първоначалната детска градина.

 

9.6. За да запише детето в новата градина, родителят следва общата процедура за записване и трябва да представи необходимите задължителни документи в новата градина, с изключение на медицинските документи. Директорите на новата и предишната градина се споразумяват за прехвърляне на необходимите документи.

 

9.7. Родителят е длъжен да предостави допълнителните документи, удостоверяващи валидността на критерии, използвани при кандидатстването по общите правила. Родителят е длъжен да предостави документи за доходите на семейството по общите правила, ако те са използвани за класиране. Директорът може да откаже записване по общите правила.

 

9.8. При записване в новата градина, Директорът трябва да отрази записването в ИСОДГ. Родителите получават потвърждение по е-поща. Мястото в предишната градина се освобождава.

 

 

ОТПИСВАНЕ

 

10.1.Децата се отписват от Директора на детската градина при:

1)      желание родителите с изрично писмено заявление;

2)      преместване в друга детска градина;

3)      постъпване в училище.

 

10.2. Деца могат да се отписват по решение на Педагогическия съвет на детската градина при:

1)      груби или системни нарушения на правилника за дейността;

2)      отсъствие от над един месец без уважителни причини или медицинско свидетелство;

 

10.3. По решение на Педагогическия съвет на детската градина, Агенцията за защита на децата може да бъде призовавана в случаите, когато деца със специални образователни потребности не могат да се интегрират в общите групи въпреки положените усилия или създават опасност за другите деца.

 

10.4. Директорите отразяват в ИСОДГ отписването и причините за това в рамките на същия работен ден. Родителите получават потвърждение по е-поща.

 

10.5. Местата на отписани деца се освобождават и обявят в ИСОДГ автоматично за следващото класиране.

 

10.6. Отписаните деца могат да кандидатстват наново по общите правила.

 

 

***

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

1.      ЗНП - Закон за народната просвета
закон: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2132585473
правилник: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-12809727

2.      ЗЗД - Закон за закрила на детето
(http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825)

3.      ЗЗДК - Закон за защита от дискриминация
(http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223)

4.      ЗИХУ - Закон за интеграция на хората с увреждания (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478)

5.      ЗСП - Закон за социалното подпомагане
(http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633)

6.      ЗСПД - Закон за семейни помощи за деца
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920

 

7.      СК - Семеен кодекс
(http://www.bcnl.org/doc.php?DID=343)

8.      ЗМСМА - Закон за местното самоуправление и местната администрация (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2132580865)

9.      ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни
(http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135426048)

10.  ЗЕУ - Закон за електронното управление
(http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555445)

11.  Наредба № 26 от 18.11.1988 г. на Министерството на здравеопазването за организацията и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

12.  Наредба № 15/2005 г. на Министерството на здравеопазването за имунизациите в Република България

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ

 

            ЕГН - Единен граждански номер

            ЛНЧ - Личен номер, който се издава на чужденци вместо ЕГН

            РИО - Регионален инспекторат по образование

            НОИ - Национален осигурителен институт

            ТЕЛК -Трудово експертна лекарска комисия

            ИСОДГ - Информационна система за обслужване на детските градини

UTF-8 - Международен стандарт за кодиране на текст

 

***