ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ремонти и нови места

През 2020 г. продължава строителството на 10 нови сгради на детски градини, започнало през 2018-2019 г. и стартира строителството на още 9 нови сгради на детски градини и 2 детски ясли, както следва:

Обект

Започване

Завършване

Източник на финансиране

Изграждане на нова сграда за 6 групи (2 нови) на ДГ № 135, на мястото на съществуваща етернитова за 4 групи, кв. Курило, район „Нови Искър“.

2018

Приключени СМР. Предстои въвеждане в експлоатация.

Бюджет на СО

Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.

2018

Октомври 2020

Бюджет на СО

ДГ № 124, район „Красно село“ – реконструкция на етернитова сграда за 4 групи и изграждане на физкултурен салон.

2018

Юни 2020

Бюджет на СО

ДГ № 36, район „Искър“ – реконструкция на съществуващата етернитова сграда за 10 групи.

2019

Август 2020

Бюджет на СО

ДГ № 31, район „Люлин“ – реконструкция на етернитова сграда за 10 групи.

2019

Септември 2020

Бюджет на СО

ДГ № 4, район „Витоша“ – разширение за 3 групи и физкултурен салон.

2019

Февруари 2021

Бюджет на СО

Нова детска градина за 6 групи, район „Овча купел“, м. „кв. Овча купел“.

2020

Март 2021

Бюджет на СО

ДГ № 20, район „Подуяне“ – преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка-разширение за общо 8 групи (2 нови).

2019

Юни 2021

Бюджет на СО

ДГ № 16, район „Студентски“ – реконструкция на етернитова сграда за 8 групи, разширение за 4 групи, основен ремонт на дворна инфраструктура с изграждане на нови и реконструкция на съществуващи площадки за игра и спорт на открито.

2020

2021

Бюджет на СО

ДГ № 153, район „Илинден“ – пристройка за 4 групи, кухненски блок и административно-учебна част.

2019

Септември 2020

ОПРР

Нова детска градина за 8 групи, район „Триадица“, м. „Манастирски ливади-изток“.

2020

2021

Държавен бюджет

Нова детска градина за 6 групи, район „Овча купел“, м. „Горна баня“.

 

 

Държавен бюджет

Нова сграда към ДГ № 116 за 5 групи, м. „Павлово-Бъкстон“, район „Витоша“.

 

 

Държавен бюджет

ДГ № 30, район „Изгрев“ – реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки по енергийна ефективност на съществуващата етернитова сграда.

 

 

Държавен бюджет

Разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда на ДГ № 119, район „Възраждане“.

 

 

Държавен бюджет

Изграждане на нова детска градина за 5 групи за нуждите на ДГ № 197, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“.

 

 

Държавен бюджет

Разширение за 4 групи към ДГ № 8, район „Красно село“.

 

 

Държавен бюджет

Разширение за 4 групи и физкултурен салон към ДГ № 177; преустройство и ремонтно-възстановителни дейности на съществуващата сграда на ул. „Витиня“ № 1, район „Подуяне“.

 

 

Държавен бюджет

Изграждане на нова ДГ за 2 групи, кв. „Сеславци“, район „Кремиковци“.

 

 

Държавен бюджет

Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 31, район „Красно село“.

2020

Не е сключен договор за изпълнение.

Бюджет на СО

Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 35, район „Триадица“.

2020

Не е сключен договор за изпълнение.

Бюджет на СО

 

Забележка: Местата за прием на деца в новоизградените сгради се обявяват в сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

Писмо рег. № СОА20-ВК08-6840/03.06.2020 г. от  доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община до кметовете на райони относно предоставянето на актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини

Писмо рег. № СОА20-ВК08-6839/03.06.2020 г.  от  доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община до кметовете на райони относно информация за предоставените за ползване сгради на бивши  детски градини и ясли