ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

31.07.2019 Решение на работната група относно прехвърлянето на незаетите места, обявени за деца със СОП и хронични заболявания


Уважаеми родители,

Във връзка с постъпили множество запитвания и с оглед удовлетворяване желанието на повече родители децата им да посещават общинска детска градина Работната група към дирекция „Образование“, назначена със заповед на кмета на Столична община, взе решение незаетите места, обявени за деца със СОП и хронични заболявания, да бъдат прехвърлени за прием по общ ред, както следва:

1. Прехвърлянето да се осъществи за класиранията след 01.10.2019 г.;

2. Незаетите места за деца със СОП и хронични заболявания ще бъдат прехвърлени само за групите в детските градини, в които не е достигнат максималният брой деца, регламентиран в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, тоест 23 деца в яслена група и 25 деца в градинска група;

3. С оглед целогодишното обследване на деца със СОП във всяка възрастова група ще бъде налично едно свободно място за прием.

Столична община