ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Ръководство за родители

Въведение

Това ръководство се отнася за родители на деца, които кандидатстват за общински самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.

Ако все още не сте регистрирани, изберете „Нова регистрация" от началната страница в сайта на ИСОДЗ и ПГУ и следвайте инструкциите за създаване на нови профили на членовете на семейството.

Общи положения

Организацията на профилите се състои от три основни секции - „Начало", „Деца" и „Родители". В секцията „Начало" се съдържа обобщена информация за въведените данни на членовете на семейството и списък от необходимите действия за допълване на профилите. В секция „Деца" се съдържат профилите на децата, които имат отделни подсекции „Профил", „Критерии / Точки", „Кандидатури", „Необходими документи" и „Кореспонденция”. В секция „Родители" са профилите на родителите/настойниците. В секция „Кореспонденция" се съдържа цялата кореспонденция с екипа за поддръжка и достъп до формата за обратна връзка.

Поради твърде разнообразния характер на съвременното българско семейство, системата не прави разлика между семейство, което има сключен брак, и семейство, което живее заедно в едно домакинство без сключен брак. ИСОДЗ и ПГУ позволява едно дете да бъде включено само в един семеен профил, а един родител да регистрира профила само на едно семейство.

1. Заявяване на критериите и изчисляване на точките

1.1. Отворете подсекция „Критерии / Точки". Внимателно прочетете всеки от критериите и преценете дали отговаряте на условията. Прочетете допълнителните указания за всеки критерий. Пишете ни чрез формата за обратна връзка, ако не сте сигурни.

1.2. Ако критерият се определя автоматично, сравнете дали е определен според вашите очаквания. При несъвпадение, коригирайте данните в профилите.

1.3. Ако критерият се определя чрез заявяване и отговаряте на условията, натиснете бутона „Заяви". Въведете допълнителни данни, които се изискват.

1.4. Внимателно прочетете необходимите документи за доказване на валидност на критериите. Трябва да предоставите точно тези документи с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. В противен случай записването ще бъде отказано.

1.5. След като преминете през всички критерии, вижте общите точки, които получавате. Имайте предвид, че точките са различни за всяка отделна кандидатура, защото зависят от реда на кандидатурата (поредността на желанието).

2. Актуализация и подредба на кандидатурите

2.1. Отворете подсекция „Кандидатури". Подредете кандидатурите по ред на желанията, като използвате стрелките.

2.2. Може да добавите кандидатури с бутона „Добави кандидатура". Желателно е преди това да сте се ориентирали за местоположението на детското заведение. Избирате административния район визуално на картата или от менюто. След това избирате детското заведение от списъка на всички заведения в този район. Повече за процеса на добавяне, подредба и премахване на кандидатури, можете да видите от демонстрационното филмче.

2.3. Добавени кандидатури винаги се подреждат най-отдолу в списъка. Може да коригирате подредбата, използвайки стрелките.

2.4. При всяка актуализация на данните или промяна на подредбата на кандидатурите, точките за всяка кандидатура се преизчисляват. Разгледайте внимателно списъка с кандидатури и точките, които те имат. Точно същите числа ще се виждат в списъците на чакащите.

2.5. Може да премахнете кандидатура, като натиснете бутона „Премахни" в същия ред на таблицата.

3. Проверка на данните

3.1. Върнете се в секция „Начало". Ако на началната страница виждате информация в червено за непопълнени полета, натиснете върху нея и ще отидете на съответната страница. Проблемните полета са означени в червено. Допълнете полетата и натиснете бутона „Запиши".

3.2. Началната страница съдържа и имената на родителите/настойниците и децата в семейството. Проверете дали всички профили са налице. Необходимо е всички родители да са въведени. Не е необходимо всички деца да имат профил, ако са по-големи от възрастта за детско заведение - освен ако не сте многодетно семейство. Винаги може да проверите въведената информация и кандидатурите си, като влезете в системата отново с адреса на Вашата е-поща и съответната парола. Ако забравите паролата, натиснете връзката „Забравена парола" и следвайте инструкциите.

4. Уточнения за критериите

Общи критерии:

Критерий
Уточнения
1.
Постоянен адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община
- през последните над 3 години - 4 т.
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.
- през последната 1 година - 2 т.

Настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община
- през последните над 3 години - 3 т.
- през последните от 1 до 3 години - 2 т.
- през последната 1 година - 1 т.
(важи за прием на деца за яслени групи в самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в детска градина)

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:
- през последните над 3 години - 4 т.
- през последните от 1 до 3 години - 3 т.
- през последната 1 година - 2 т.

Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:
- през последните над 3 години - 3 т.
- през последните от 1 до 3 години - 2 т.
- през последната 1 година - 1 т.
(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в детски градини и в подготвителни групи в училищата)

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на родителя/настойника, детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) или се удостоверява служебно.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на родителя/настойника, детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението) или се удостоверява служебно.
2.
Постоянен или настоящ адрес на един от родителите/настойниците, който упражнява родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в детска градина), на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в детски градини и в подготвителни групи в училищата) на територията на административния район на самостоятелната детска ясла, детската градина и училището - 2 т. Определя се автоматично от района по  постоянния или настоящ адрес на един от родителите/настойниците/детето, посочени в съответния профил.

При записване трябва да се представи лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, удостоверение за постоянен или настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.

3.
Работещ родител (или в отпуск за отглеждане на дете) преди датата на съответното класиране - по 2 т. за родител Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите. Сумата от точките по К3 и К4 е максимум 4 т. Ползва се само един от критериите 3 и 4.

При записване трябва да представите:

- за работещ родител по трудово или служебно правоотношение (или в отпуск за отглеждане на дете) – подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК (на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис), с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка (лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения);

- за самоосигуряващ се родител - платежни документи за внесени осигурителни вноски преди класиране на детето (заверени копия на хартиен носител или електронни документи);

- За работещи родители в чужбина преди датата на класиране - съответен легализиран превод на документа;

- за родител, работещ по договор за управление - служебна бележка от работодателя, че е осигурен за всички осигурителни случаи, която съдържа изходящ номер, подпис и ЕИК на работодателя.

4.
Родител, който е редовен студент във ВУ към датата на съответното класиране - по 2 т. за родител Определя се автоматично от данните в Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Родителят трябва да е редовен студент в акредитирано висше училище (ВУЗ).

Ако сте прекъснали следването си за отглеждане на дете, ще получите точка по К4.

Редовните докторанти също се включват в този критерий.

Ако едновременно работите и сте редовен студент, ползвате само една точка по К3 и К4. Сумата от точките по двата критерия не може да надвишава 4 т.

Ако родителят/настойникът не е съгласен с резултата от извършената служебна проверка, той ще трябва да представи/прикачи копие от:
- за родител, който е редовен студент - служебна бележка от акредитирано висше училище;

- за родител, записан за редовна докторантура – копие от Заповед за зачисляване в редовна докторантура.

Точки по К4 ще бъдат начислени след допълнителна проверка на представения документ от екипа на системата.
5.
Дете, което посещава/е посещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране - 1 т. Критерият се прилага само при кандидатстване  в детска градина за първа градинска група. 

Предимството ще се начисли автоматично при изпълнение на условието за посещение на общинска СДЯ не по-малко 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране.

Ако детето е посещавало частна самостоятелна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване, родителят/настойникът трябва да заяви критерият в ИСОДЗ и ПГУ, като въведе данни за наименованието на яслата и датата на постъпване.

Списъкът на частните СДЯ, регистрирани от СРЗИ към 13.03.2020 г., може да видите ТУК.

Критерият не се прилага в случаите, когато детето посещава частна или държавна детска градина с яслени групи.

Месеците посещение се отчитат към датата на съответното класиране.

При сливане на СДЯ с ДГ детето, посещаващо преобразуваната СДЯ най-малко 6 месеца преди записване, ползва предимство по К5.

6.
Брат/сестра, посещаващи детската ясла/градина/училището, когато двете деца едновременно ще посещават съответната ясла/детска градина/училище (не се прилага за деца-близнаци и за деца родени с разлика до 2 години) - 1 т. Определя се автоматично от ИСОДЗ и ПГУ от наличната информация за децата, посещаващи общински ясли/детски градини.

При кандидатстване за ПГУ родителят/настойникът трябва да посочи в профила на брата/сестрата посещаваното училище. При записване информацията се проверя и удостоверява от училището.
7.
Деца-близнаци - 1 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да се представят копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

8.
Деца, родени с разлика до 2 години (не се прилага за деца-близнаци) - 1 т. Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

При записване трябва да се представят копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

Социални критерии:

Критерий
Уточнения
9.
Дете с двама починали родители - 7 т. Заявява се в ИСОДЗ и ПГУ.
Информацията за майката и бащата по удостоверението за раждане на детето трябва да бъде въведена правилно в семейния профил.

При записване трябва да се представят копия от актовете за смърт на починалите родители и удостоверение за раждане на детето или се удостоверяват служебно.

10.
Дете с един починал родител - 6 т. Заявява се в ИСОДЗ и ПГУ.

При записване трябва да се представи копие от акт за смърт на починалия родител и удостоверение за раждане на детето или се удостоверяват служебно.

11.
Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 % - 4 т. Заявява се в ИСОДЗ и ПГУ. Трябва да посочите родител или брат/сестра, който е с трайно намалена работоспособност над 70%, като задължително се въвеждат номерът и датата на решението на ТЕЛК.

Критерият се проверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ако родителят/настойникът не е съгласен с резултата от извършената служебна проверка, той ще трябва да представи/прикачи копие от решението на ТЕЛК.

Точки по СК11 ще бъдат начислени след допълнителна проверка на представения документ от екипа на системата.

Решенията на ТЕЛК за над 70%, които изтичат преди 30 април 2021 г. и са с удължено действие до 30 юли 2021 г. от МЗ, ще носят точки по СК11.

Кандидатстващи деца с ТЕЛК не получават точки по този критерий. Родителите на тези деца трябва да заявят допълнителен критерий 17.
12.
Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права - 4 т. За неизвестен родител - определя се автоматично от данните в профила на детето за родителите по Удостоверение за раждане. При записване се представя копие от удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.

При отнети родителски права критерият се заявява в ИСОДЗ и ПГУ. Трябва да се посочи родителя, чиито родителски права са отнети. Ако не са въведени данните за този родител в профила, трябва да ги добавите.
При записване трябва да се представи съдебно решение за отнети родителски права.

13.
Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете - 3 т. Заявява се в ИСОДЗ и ПГУ.

При записване трябва да се представи копие от влязло в сила съдебно решение или заповед за настаняване или писмо от дирекция „Социално подпомагане"

14.
Дете в риск по смисъла на §1, т. 6, букви „б" и „в" от Допълнителните разпоредби на ЗПУО - 3 т. Заявява се в ИСОДЗ и ПГУ.

При записване трябва да се представи писмо от  дирекция „Социално подпомагане".

15.
Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца - 2 т. Определя се автоматично от ИСОДЗ и ПГУ в зависимост от въведените данни за децата в семейния профил.

Необходимо е да създадете профили на всичките деца в семейството/домакинството, независимо от тяхната възраст. Навършилите пълнолетие деца не се водят от същото семейство/домакинство, освен ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст.

При записване трябва да се представят копия от удостоверенията за раждане на децата и оригинали на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация или се удостоверяват служебно. За навършилите пълнолетие ученици (но ненавършили 20-годишна възраст) трябва да предоставите служебна бележка от училището, в което учат.


Допълнителни критерии:


Допълнителни критерии
Необходими документи и уточнения
16.
Деца със специални образователни потребности /СОП/ - до три деца в група /само за децата над 3-годишна възраст от ДГ, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата/ - 7 т.
За самостоятелни детски ясли – деца със специални образователни потребности (деца с увреден слух) - без ограничения (само за детска ясла № 35) - 7 т.
Заявява се в ИСОДЗ и ПГУ, като се въвеждат номера и датата на документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП.

При записване се предоставя съответния документ от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата/медицински документи (за деца, приети в СДЯ № 35)
17.
Деца с хронични заболявания - 3 т.
Копие на експертно решение на ТЕЛК за детето с над 50 % степен на увреждане или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ако родителят/настойникът не е съгласен с резултата от извършената служебна проверка, той ще трябва да представи/прикачи копие от решението на ТЕЛК.

Точки по ДК17 ще бъдат начислени след допълнителна проверка на представения документ от екипа на системата.

Решенията на ТЕЛК за над 50%, които изтичат преди 30 април 2021 г. и са с удължено действие до 30 юли 2021 г. от МЗ, ще носят точки по ДК17.

Ползва се само един от критериите 16 и 17.

При записване се представят:

- заявление за записване;

- лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и оригинала на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните;

- всички необходими документи, удостоверяващи наличието на заявените критерии. Подробен списък на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя (настойника) СДЯ, ДГ или ПГУ, за които кандидатства:

  • за детското заведение по първо желание - 3 т.
  • за детското заведение по второ желание - 2 т.
  • за детското заведение по трето желание - 1 т.
В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.