ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №115 Осми март (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:115
Име:Осми март
Директор:Велизара Стоименова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "8-ми март", №28
Комуникация:
9381345 93813699381205
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2400
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители (настойници),

  Записването на класираните деца за учебната 2020/2021 г. се осъществява в работните дни от седмицата

от 9.00 часа до 15.00 часа в ДГ №115 Осми март - сграда ул. 8-ми март 15

Поради усложнената епидемиологична обстановка, моля да бъдат спазвани строги мерки за сигурност!

Изборът на детска градина е важно решение,което влияе
вьрху началното детско формиране и развитие . Затова отговорният родител
проучва внимателно къде и на кого да повери детето си.
ДГ№115"Осми март"е най -старото детско заведение в
район "Надежда".През 2006г. ние с гордост и удовлетворение чествахме "Златен
юбилей" на любимата ни детска градина.
Днес ние вьзпитаваме и обучаваме децата на нашите бивши
вьзпитаници. Детската градина е дванадесет групна,   всички вьзрастови групи за деца
от 1до7 години и с две подготвителни групи за училище .
Сградите на детското заведение са три ,специално строени с оригинална
архитектура -тип бьлгарска вьзрожденска кьща. Материалната и дидактичната база
е стопанисвана и добре поддьржана, отговарят на хигиенните изисквания и
стандарти.Дворовете са оформени  като парк с редки дьрвесни видове, храсти , цветни
лехи,затревени спортни площадки,детски съоръжения за игри.Добре поддържан и
чист. Детската градина е с утвърден авторитет. Екипът от
педагози и обслужващ персонал е високо квалифициран, с богат професионален опит.
С умения и такт те отключват пред детето вратите на познанието, добротата ,
красотата и творческото съзидание.Учителите  и медицинските сестри умело съчетават традиционните и
съвременните методи и средства за възпитание , обучение.
Целенасочено се работи по следните задачи:
- Създаване на добър микроклимат и екологично чиста, стимулираща развитието на
детето среда ;
- Разкриване на възможност за всяко дете да се развива със собствена динамика и
ритъм и насърчаване на изявата за творчество и индивидуалност ;
- Създаване на условия за приобщаване на детето към общочовешките ценности;
- Подготовка на децата за постъпване в училище- формиране на психологическа
нагласа и специална подготовка.
Детската градина организира лагери и екскурзии на планина
и море с много развлечения, игри и спорт.
Отговорността за децата е наш приоритет.Готови сме да я
споделим с Вас- любящи и отговорни родители.

                                                  Директор : Велизара Стоименова

 

  ДГ№115 - централна сграда ул."Осми март" №28 разполага с една яслена група, за деца на възраст от 10 мес. до 3 год.  и три градински групи на възраст от 3 до 7г.::

 В ДГ №115 " Осми март " е  назначен логопед.

От РПППО има назначени психолог и ресурсен учител.

Във всички групи на дз има деца със специални образователни потребности, но няма самостоятелно обособена група.

За пета поредна  година ДГ №115 организира и провежда  спортен празник в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта”, за  всички детски градини в район „Надежда“.

С този проект целим:

  1. Социализиране на децата
  2.  Да се обогатят познанията на децата в областта на физическото възпитание и спорта.

        3. Да се развият двигателните качества на децата.

        4. Да се възпитават умения за взаимодействие с другите деца и готовност да рискуват, печелят или губят.

        5. Да се стимулира желанието за участие на всяко дете, като му се даде възможност за изява.   

        6.  Да се преодолеят тревожността и агресията у децата чрез спорт.

        7. Да се мотивират и убедят родителите, че всички заедно можем повече.

        8. Взаимодействието в спорта на деца, родители и учители във връзка с укрепване здравето на нацията.