ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №117 Надежда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:117
Име:Надежда
Директор:Мария Врачева
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1", ул. "Димитър Моллов" №9
Комуникация:
02/874 91 21
kg117@abv.bg
0878 843 117
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания700
СОП700
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5100
Хронични заболявания700
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2110
Хронични заболявания300
СОП1100
Работна група0--

Информация за родители

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ , ПРЕДПОЧЕЛИ  ДЕТСКА ГРАДИНА  №117 "НАДЕЖДА",

Това е детска градина е с многогодишен опит  във възпитанието и образованието на "различните" деца. 20 години в една сграда се осъществяваше процес на социализация и приобщаване на деца без семейства в група от връстници. Стратегията за деинституализация и реформиране на Домовете за деца без родители закри дом "Надежда" и се даде възможност от януари 2013 г. към детското заведение да се открият 3 нови групи, отремонтирани и обзаведени по съвремен и близък до децата интериор.Детска градина №117"Надежда" разполага със слънчева двуетажна сграда, построена специално за нуждите на детската градина, с помещения, отговарящи на всички изисквания за обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст.В детската градина функционират музикален салон,физкултурен салон,салон за психомоторика и зала за сензорна стимулация.Градината разполага с външен асансьор за децата със специални образователни потребности. Съоръжението е факт благодарение на кампанията "Училище без бариери", организирана от Столичната община и с активното участие на БНТ.  За игри и спорт на открито има голям и красив озеленен и обезопасен двор с площадки, оборудвани с катерушки, пейки, пързалки,люлки. Дворът е много добре озеленен и има своята важна еко мисия на защитен зелен оазис в царството на децата. В яслената група се приемат деца от 1 до 2 години, а градинските групи се посещават от деца от 2 до 7-годишна възраст. Екип от  14 висококвалифицирани педагози и 10 специалисти/специални педагози,психолози,логопеди , ресурсен учител и  помощник- учители/,4 медицински сестри и  20 души помощен персонал се грижи за децата с много внимание и любов.Организацията на работа в детското заведение е целогодишна. Престоят на децата е целодневен от 7.00 до 19.00 часа, като им се осигурява четирикратно хранене - закуска,подкрепителна  закуска в 10 часа,обяд и следобедна закуска, които са съобразени с всички изисквания за здравословен начин на хранене в предучилищна възраст. Образователните занимания се водят и сутрин и следобяд, като се редуват с много и разнообразни допълнителни дейности, както и с много игри и развлечения. По общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата  в ДГ №117 "Надежда" работят психолог ,ресурсен учител и логопед с всички деца ,чиито родители за заявили желание и обсъдили със специалистите ни.Много желани и обичани от децата са еднодневните екскурзии, както  и лагерите, които организираме - ски-училище през зимата и летен морски оздравителен лагер .При нас уважението,усмивката и веселието имат специален статут, защото вярваме, че са заразителни и зареждащи с доброто и искрите, които носят.В името на децата се стремим да спечелим всеки родител за партньор,тъй като сме убедени, че заедно можем да постигнем всичко, което пожелаем.   

Отворените дни за родителите на кандидатстващите деца през май 2020г., ще се проведат от 10.00ч. на 16 април , 23 април и 7 май 2020г. Ще очакваме желаещите родители да заяват желанието си за включване в конкретен ден от посочените, за разговор и посещение на групите на ДГ 117 е нужно да се свържете с  техническия секретар - Даниел Иванов - т.0878 843 141. За всеки от дните ще има създадена организация за максимум 10 възрастни. Ще се радваме да сме Вашият избор за Вашето дете !

При записване родителите /настойниците/ представят следните задължителни документи .Ще се радваме на записването да се запознаем с  двамата родители и детето Ви :

 • Попълнено заявление по образец. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ , телефон за връзка и имейл адрес.
 • Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето ,лични карти на родителите /настойниците/ и удостоверенията за постоянен или настоящ адрес за сверяване на данните.   При разминаване на данните от личните карти с посочения адрес в заявлението , се прави служебна проверка на адреса от директора в Национална база данни "Население".

Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

 • Служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия /на първата и последната попълнена страница,в която е нанесено последното назначение на родителя/ от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.Служебните бележки трябва да са с дата  след класирането на детето , като копието от трудова,служебна или осигурителна  книжка  да е заверено от работодателя с подпис и печат! 
 • Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители.
 • За самоосигуряващи се родители - копие от документите/платежни нареждания/, удостоверяващи внесените осигурителни вноски най-малко 3/три / месеца преди  датата на класирането или данъчна декларация,заверена в НАП.
 • Други допълнителни документи според критериите на всяко дете.

Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред.Всички документи трябва да имат указаното съдържание.Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го получите от Директора при самото записване.

При постъпване на детето /през м.септември 2019г./в ДГ №117, родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба № 3/5.02.2007 г. за постъпване на дете в детската градина. При подаване на документите за записване , моля, предвидете си време и за  среща с медицинската сестра. 

ПРИЕМ на деца със специални образователни  потребности в гр.Таралежи и гр.Калинки-   по чл.2 от Правилата

 

В ДГ  №117 - ''Надежда'' са сформирани и  2 групи за деца със специални образователни потребности на възраст от 3 до 7 години. С тези деца работят 2  специални педагози, 3 психолози и 2 логопеди,които правят оценка на потребностите на всяко дете и на тази база се изготвя индивидуален план за подкрепа на детето . След корекционна възпитателна и образователна работа и при индивидуална преценка въз основа на извършен обобщен анализ за всяко дете, се преминава към социална и образователна интеграция на децата в масовите групи на детската градина. Като условия за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето, независимо от неговата календарна възраст, да владее навици за самообслужване, разбиране и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Приемът се осъществява след първа среща разговор с директора/за предварително представяне на документите за запознаване на екипа с тях/ и  втора среща с диагностичния екип на ДГ №117 - ''Надежда'' с родителите и самото дете. Диагностичния екип заседава в дните ,определени със заповед за цялата учебна година,  в последната  сряда на текущия месец  от 12.00 часа след предварителна уговорка по телефона 02/ 874 91 21 ,0878 843 117 или  0878 86 42 50    на детското заведение.

Необходими документи при срещата на родители на деца със СОП/предоставят се на комисията предварително,за да се запознае с тях/ :

1.Заявление /по образец от ДГ 117/

2.Епикриза-задължително актуална към датата на кандидатстване ;

3.ТЕЛК/РЕЛК/ЛКК-ако има издадено;

4.Становища/логопедичен статус, психологични,педагогически/, рисунки и други документи, разкриващи индивидуалността на кандидастващото дете.

5. Документи от РЦПППО -София -град /заповед за подкрепа или др., оценка на потребностите,план за подкрепа и др., ако има такива издадени за детето /

 Допълнителна информация, може да получите на телефон   02/874 91 21 или 0878 843 117  и имейл :  kg117@abv.bg

 

                                         С поздрав и пожелание за добруване - ЕКИПЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №117


 


          ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ЩЕ СЕ РАБОТИ СЪС СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

 • яслена група "Бонбони" с 25 деца, родени  2017 г. и 2018г.
 • I ва група  -"Слънце"с 28 деца , родени 2016 г.;
 • II-ра група  "Звезди"с 25 деца , родени 2015 г ;
 • II-ра група  "Дъга" с 35 деца,родени  2015 г ;
 • III та -група - подготвителна група -5 годишни-"Мики Маус"с 34 деца, родени 2014г.
 • III та  група- подготвителна група -5 годишни-"Сладури" с 28 деца,  родени  2014г;
 • IV та група -подготвителна група -6 годишни - "Мечо Пух"с 28 деца , родени  2013г;
 •   специална група "Таралежи"-/деца от 3 до 7 години/;
 •   интегрирана група "Калинки"-/деца от 3 до 7 години/;

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

съгласно Наредба №26 на МЗ от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини

І. НОВ ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето .

2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

- изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

- перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

Тези изследвания трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

4 Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

5. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.

6. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето,не повече от 3 дена от самото постъпване на детето в детското заведение.

ІІ. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

1. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 работни дни.

2. Микробиологично изследване на фекална проба , при отсъствие за повече от 30 дни ,САМО при наличие на епидемични показания.

3. Изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози - ДВ, бр. 40 от 2006 г.)

4.Контролен профилактичен преглед от личния лекар на детето.

с пожелания за добруване - директор  М.Врачева