ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №24 Надежда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:24
Име:Надежда
Директор:Емилия Петрова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Kумановски бой", №16
Комуникация:
9381170 9382957
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5200
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания900
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4700
Хронични заболявания700
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5300
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020ог. на г-н Ангел Кунчев,Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

      При провеждане на планов прием на новоприетите деца,същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини:

           – здравно-профилактична карта на детето,попълнена от личния лекар;

           – еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

           – изследвания на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

           – данни от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр.45 от 2005г.);

           – медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

           - Деца,на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,могат да се приемат в детска градина,когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България.

       При децата,които възобновяват посещенията си в детската градина,следва да се изисква:

           – При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследван за патогенни чревни бактерии,а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 2006г. за диагностиката,профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006г.).

        С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекар,родителите,които со преценили,че дедето им ще възобнови посещението,вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен,могат да декларират обстоятелството,че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Директор: Емилия Петрова

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на новоприетите деца за учебната 2020/2021 год. ще се

извършва  на място в детската градина, всеки работен ден от 09.00 часа

до 14.30 часа, при спазване на противоепидeмичните мерки (носене на

маски и спазване на физическа дистанция).

 


ДГ №24 „Надежда” е

достойно име за приказен палат,

в който 44 лета деца растат:

щастливи, здрави, радостни, добри,

безгрижни, умни, с весели игри.


Детска градина № 24 "Надежда" е целодневна детска градина с 10 групи, от които:

  • 2  яслени групи за деца, родени 2018г.;     

В двете яслени групи има по 20 деца.

  • 4 градински групи:

            –  деца,родени 2017г. - две групи - 49 деца;

            –  деца,родени 2016г. - две групи - 51 деца;

  • 4 подготвителни групи:

            –  деца,родени 2015г. - две групи - 57 деца;

            –  деца,родени 2014г. - две групи  - 58 деца.

Приемът в детската градина се извършва съгласно Наредба за прием на децата в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища на територията на Столична община, в сила от 18.03.2019г.

 

Детска градина  № 24 "Надежда" е открита през м. май 1976г. Сградата разполага с просторни,слънчеви и изцяло обновени занимални и спални помещения, музикален и физкултурен салон,кабинет по чуждоезиково обучение.ДГ №24 разполага и с  логопедичен кабинет, в който с нуждаещите се деца работят логопед и психолог,назначени в детската градина.При необходимаст, за деца със специални образователни потребности се осигурява и ресурсен учител от РЦПППО-София-град.Детската градина е база на СУ "Св. Кл. Охридски" и тук се обучават студенти от специалност Логопедия. 

В дворното пространство, разположено на площ от 6 декара, са  обособени и изцяло обновени 10  детски площадки, футболно игрище и интерактивна площадка за обучение на децата по безопасност на движението.

Възпитанието,обучението и социализацията на децата се извършва съобразно Закона за предучилищното и училищно образование и утвърдените държавни образователни стандарти.Екип от високо квалифицирани педагози,медицински сестри и непедагогически персонал се грижи за децата с професионализъм,внимание и любов.

По желание на родителите в детската градина се предлагат следните допълнителни образователни дейности:

  • английски език;
  • модерни и латино танци;
  • народни танци;
  • футбол.

За децата се организират и провеждат летни лагери, ски училище,еднодневни екскурзии.