ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Мусала", №7
Комуникация:
8550047 8562959
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

          

   На вниманието на родителите на класираните деца!

 Подаването на документи и записването  на класираните деца във  всички сгради на ДГ№116"Мусала“, се  извършва само в Централната сграда на детската градина,

на ул.“Мусала“№7 (на гърба на СДЯ№55 ), от понеделник до петък

       Записването ще се извършва при спазване на санитарно-хигиенните изисквания - носенето на лични предпазни средства е задължително, като препоръчваме предварително договаряне на тел: 02/855-00-47, за да се избегне евентуално повторно идване и струпване на чакащи.  

      Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Документите ще са достъпни за запознаване в сайта на детската градина http://116dg.com/ 

 

  Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ ! 

   Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми граждани и родители,

         До приключване на извънредното положение, подаване и получаване на документи (заявления за издаване на служебни бележки, удостоверения и др.), ще се извършва по електронен път, на: е_mail: odz116@abv.bg, при спазване разпоредбите на Регламент 2016/679, ЗЗЛД.

             Освен чрез електронния дневник KIDDO https://www.kiddodiary.com, детската градина създава и допълнителни канали за комуникация между родители и педагогическите екипи на всяка от групите, за предаване на своевременна информация при промяна на обстоятелствата и обратна връзка при необходимост.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

   На вниманието на родителите на деца набори 2018г. и 2019г.! В сградата няма яслена група! Яслената група  е  само една и се помещава в сградата на м-ст "Гърдова глава"

          ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

        Детската градина се помещава в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Ползва се и един апартамент на бул. „Бр. Бъкстон“, който не разполага с дворно пространство и в него се помещава само една градинска група. Две от сградите - Централа и сградата на бул. "Пушкин"№2 са санирани с безвъзмездната помощ на"ТЕРАЗИД-ЕООД", за което изказваме своята благодарност и признателост на управителя на фирмата г-н Росен Станков и неговия екип!  
  Функционират седем градински и една смесена яслена група, в които се отглеждат, обучават и възпитават общо 205 деца. За всяка от сградите има отделна страница в ИСОДЗ.
      1.  Централата  се намира на ул."Мусала"№7 и  нея функционира само една градинска група, която за уч. 2020/2021г. ще бъде  Трета ПГ - набор 2015г.  - 26 деца  Тук се помещава кабинетът на директора, деловодството и тук се  приемат и записват класираните деца от всички сгради на детската градина.   Тук е разположен и кухненския блок, в който се приготвя храна за цялата градина и се транспортира три пъти дневно до всички сгради. Помещението за кухня е пригодено( с малки размери) и на този етап няма техническа  възможност да се приготвя отделна храна за деца с хранителни алергии. 
        2. Сграда на бул. "Пушкин№2    -  На този етап функционират  3 градински групи, като информация за състава на групите е качена на страницата на сградата. 
       ВАЖНО! Информираме кандидатстващите родители, че район „Витоша“ има проект за изграждане на нова градина на  бул. „Пушкин“ № 2 и при евентуално финансиране на проекта,  децата от тази сграда, ще бъдат разпределени в апартаменти, разположени в жилищни блокове или в друга детска градина, до приключването на строежа. 

        3. Сграда в м-ст "Гърдова глава"  -  Важно! Сградата разполага само с две градински и една яслена група. През предстоящата учебна година  няма да се сформира  първа група!  Такава се сформира само когато   се изписват деца за постъпване в първи клас! Информация за състава на групите е качена на страницата на сградата.

      4.  Апартамент на бул. "Бр. Бъкстон" 45 - само с една възрастова група, която за уч.2020/2021г. ще бъде Трета ПГ - 27 деца.
        
           Във всички групи са създадени условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, а за яслена група – две медицински сестри и две детегледачки. Осигурено е медицинско обслужване от три медицински сестри, разпределени между четирите сгради.
           На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост,  осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО. Подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП е осигурена само в новопостроената сграда в местността „Гърдова глава“. Сградите на ул. „Мусала“№7, бул. „Пушкин“№2 и апартаментът в Бл.45 имат ограничен брой помещения, приспособени едновременно за игра, образователни дейности и сън. Тази специфика стеснява и предлагането на допълнителните образователни дейности на децата до: Английски език, Приложни изкуства, Танци и Футбол( само в сградите, където има възможност да се провежда).
        Важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.

------------------------------------------------------------------------------------

                          Проекти, по които работи  детската градина:

      1.  Проект към НП „Успяваме заедно“

    От уч. 2019/2020г. детската градина започва дейности по проект към НП „Успяваме заедно“, под надслов „ С усмивка в детската градина“. Нашата цел е да изградим условия за успешна адаптация и плавен преход на тригодишните деца от семейната среда към детската градина с активното включване на семейството, като:
– осигурим подходяща педагогическа среда, в която ще пребивават нашите деца и която ще се отразява на цялостното формиране на детската личност;
– създадем условия за участие на семейството в дейността на детската градина и взаимодействие по отношение процеса на адаптация на децата.

     2. Съвместен проект с международната организация за защита на животните „Четири лапи“ под надслов “Децата се учат как да защитават животните“
Проектът цели чрез образователна програма да промени нагласата и поведението на децата, за да уважават и разбират поведението и света на животните, като ги защитават и отстояват правата им. Децата е нужно да разберат, че само ние хората имаме способността да направим нещо за по-доброто съществуване на животните и да говорим пред обществото вместо тях. Затова фондация „Четири лапи“ създава тази образователна програма за началните училища, и подготвителни групи в детски градини, където да се включат занимания по хуманно отношение към животните, което създава социално-отговорни граждани и членове на здраво общество. Дейностите, включени в проекта, обхващат занимания по научаване повече за техния свят и намиране на решения на наболели проблеми чрез игри, упражнения, презентации. В процеса на дейностите, осъществихме и контакти с представители на фондация “Очи на четири лапи”, които запознаха децата с важната роля на кучетата-водачи.

     3. Ежегоден проект, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община  ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.
За учебната 2018/2019г. проектът се реализира под мотото: „На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра“ и се реаблизира в подкрепа на "София- евпропейска столица на спорта"

     4. Проект на детската градина "Учител за един ден". Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители. Затова ние нямаме т.нар. "Ден на отворените врати", защото вратите на детската градина се отворени за нашите родители всеки ден. Вече четвърта година реализираме този проект и всеки родител може да се включи в образователно–възпитателния процес и да бъде част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяко детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.

 

   Повече информация ще бъде качена  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------