ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Мусала", №7
Комуникация:
8550047 8562959
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

         На вниманието на родителите на деца набори 2018г. и 2019г.! В сградата няма яслена група! Яслената група  е  само една и се помещава в сградата на м-ст "Гърдова глава"

  ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

        Детската градина е разположена в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Ползва се и един апартамент на бул. „Бр. Бъкстон“, който не разполага с дворно пространство и в него се помещава само една градинска група. Две от сградите - Централа и сградата на бул. "Пушкин"№2 са санирани с безвъзмездната помощ на"ТЕРАЗИД-ЕООД", за което изказваме своята благодарност и признателост на управителя на фирмата г-н Росен Станков и неговия екип!  
   Общо функционират седем градински и една смесена яслена група, в които се отглеждат, обучават и възпитават 205 деца, които през уч. 2020/2021г. ще бъдат  разпределени, както следва:
      1.  Централата  се намира на ул."Мусала"№7 и  нея функционира само една градинска група, която за уч. 2020/2021г. ще бъде  Трета ПГ - набор 2015г.   Тук се помещава кабинетът на директора, деловодството и тук се  приемат и записват класираните деца от всички сгради на детската градина.     Помещава се и кухненския блок, в който се приготвя храна за цялата градина и се транспортира три пъти дневно до всички сгради. Помещението за кухня е пригодено( с малки размери) и на този етап няма техническа  възможност да се приготвя отделна храна за деца с хранителни алергии. 
        2. Сграда на бул. "Пушкин№2    -  На този етап сградата функционира с  3 градински групи, които през уч. 2020/2021г. ще бъдат разпределени, както следва:

       -   I гр. -  р. 2017г.  - 25 деца - в тази сграда ще се сформира единствената първа група в детската градина, в която ще бъдат прехвърлени автоматично 16 деца от яслената група, помещаващи се в сграда "Гърдова глава" и броят на свободните места, ще бъде ограничен до попълване капацитета на групата. ВАЖНО! Информираме кандидатстващите родители, че район „Витоша“ има проект за изграждане на нова градина на  бул. „Пушкин“ № 2 и при евентуално финансиране на проекта,  децата от тази сграда, ще бъдат разпределени в апартаменти, разположени в жилищни блокове или в друга детска градина, до приключването на строежа. 

       -  III ПГ -  р.2015г. -  25 деца

       -  IVПГ  – р. 2014г. - 26 деца

       3. Сграда в м-ст "Гърдова глава"  -  Важно! Сградата разполага само с две градински групи и през предстоящата учебна година  няма да се сформира  първа група!  Такава се сформира само когато м сградата има IVПГ и  се изписват деца за постъпване в първи клас!
      Това е единствената сграда с яслена група в детската градина, в която се приемат деца от двата възрастови набора за съответната година.  Част от децата приети през миналата учебна година, ще продължат да посещават яслата, затова броят на обявяваните места се разпределя  до запълване капацитета на групата.
 Внимание! Кандидатстващите  родители на деца родени 2019г. следва да знаят, че при навършване  три годишна възраст, този набор ще бъде преместен в друга сграда на детската градина, тъй-като няма да има група, която да се изписва за постъпване в първи клас. 
За учебната 2020/2021г. ще функционира 1 смесена яслена група   – общо 20деца и 2 градински групи  - IIгр.  р.2014г. - 27 деца и  IVПГ р. 2014г. - 28 деца
      4.  Апартамент на бул. "Бр. Бъкстон" 45 - само с една възрастова група - за уч. 2020/2021г. ще функционира -  III ПГ - р.2015г.  - 27 деца
          За всяка сграда на детската градина има отделна страница в ИСОДЗ.
  •  Във всички групи са създадени условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, а за яслена група – две медицински сестри и две детегледачки. Осигурено е медицинско обслужване от три медицински сестри, разпределени между четирите сгради. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост,  осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО. Подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП е осигурена само в новопостроената сграда в местността „Гърдова глава“. Сградите на ул. „Мусала“№7, бул. „Пушкин“№2 и апартаментът в Бл.45 имат ограничен брой помещения, приспособени едновременно за игра, образователни дейности и сън. Тази специфика стеснява и предлагането на допълнителните образователни дейности на децата до: Английски език, Приложни изкуства, Танци и Футбол( само в сградите, където има възможност да се провежда).
  •   Друга важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.
  •   Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече четвърта година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.
  •  ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.

       Повече информация можете да намерите  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

 

          На вниманието на родителите на новокласираните деца!

          Записването  на класираните деца от всички сгради, се извършва само в Централата на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7 - от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.  и  от 14.40ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина.   Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

          Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Декларации за записване( за запознаване с Правилника, за взимане на дете и др.) ще можете  да изтеглите от сайта на детската градина http://116dg.com/, раздел "Документи" секция "Прием и документи за записване", или да получите на място в Централната сграда на ул. "Мусала" № 7.

             Необходими документи за новопостъпващи

          ВАЖНО!  При приема на децата от м. Септември, всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с  имунизационен статус ( приемат се и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни!   
 

  • Оригинал на здравно-профилактична карта с имунизационен статус на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година и отговаряща на посочените по-горе изисквания;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
  • За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

  • Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а вместо тях представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.


          Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително. 
  

           Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 10.09.2018г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
            -  За деца, приети в  сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
            - за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;      
            - за деца приети в    Централа  и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47