ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №184 Мечо Пух (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:184
Име:Мечо Пух
Директор:Ариета Вичишта
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Хемус", №10
Комуникация:
8704192 8720690
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания200
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред7300
Хронични заболявания1400
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!!!   Уважаеми родители служебната  бележка от работодателя трябва да е оригинал с мокър печати и истински подпис, не копие.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО за класирането на 28.08.2020 г. 

9,00-12,00ч.

13,30 – 17.00ч.

След предварителна уговорка по телефона за запазване на точен час и спазване на всички хигиенни изисквания.

Тел. 0884801510

 


През учебната 2020/2021год. в ДГ№184 "Мечо Пух",ще функционират 10 групи:

- 1 яслена група - деца родени 2018 год.

- 2 първи групи - деца родени 2017 год.

- 3 втори групи - деца родени 2016 год.

- 2 трети групи / подготвителна за училище 5 годишни/ - деца родени 2015 год.

-2 четвърти групи / подготвителни за училище 6 годишни/ - деца родени 2014год.

 

В ДГ №184"Мечо Пух" има психолог и логопед.

Уеб сайт на градината: mechopuh.info

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В Д Г №184”МЕЧО ПУХ”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2020г.

  15.05 2020г.  /петък/   Обявяване на списъците от първо класиране 
- по e-mail пощата на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ

 18 май 2020г.   -   29 май 2020г.  

Записване на децата, приети на първо класиране

за което е необходимо родителите да носят  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 
1. Заявление от родителя /типова бланка/от ИСОДЗ-получава се на място от директора
2. Оригинал от: 
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на родителите(или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице)
3. Допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".

 
При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на ДГ № 184"МЕЧО ПУХ"

2.      Списък на медицинските изследвания  за настаняване от м.септември

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа от ИСОДЗ

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

9,00-12,00ч.

13,30 – 17.00ч.

След предварителна уговорка по телефона за запазване на точен час и спазване на всички хигиенни изисквания.

Тел. 0884801510

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

  1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!
  2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
  4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на деца от детската градина:

  1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  
  2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.     Заявление (бланка) за записване ще
 получи на място от директора  

Директор:Ариета Вичишта

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------