ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №73 Маргарита (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:73
Име:Маргарита
Директор:Людмила Савова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул."Гургулят" № 1 - VIII м. р.
Комуникация:
0876643185
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4400
Хронични заболявания200
СОП500
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания600
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4600
Хронични заболявания800
СОП400
Работна група2--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред3700
Хронични заболявания1300
СОП300
Работна група1--

Информация за родители

Уважаеми родители,

В писмо с изх. №16-00-4/27.08.2020 год. на г - н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор, е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Благодарим за проявеното разбиране!

Екип на ДГ №73 "Маргарита"

 

Уважаеми родители,

  Уведомяваме Ви, че записването на приетите деца в ДГ № 73 "Маргарита", ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

 Записването на децата, класирани от ИСОДЗ е:

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 

от 8.30 ч.  до 17.00 ч.

 

Тук се създават всички необходими условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантират се неговите права, свобода и сигурност. Нашата детска градина е единственото общинско детско заведение, което работи по авторска програма в предучилищното образование, като знанията и уменията по всички образователни направления децата получават както на родния, така и на немски език.

Ние осигуряваме условия за усвояване на българския и на чуждия език в единство с изграждането и развитието на детето - и то напълно безплатно. Безплатни са и заниманията по плуване.

Детската градина разполага с 2 яслени групи / набор 2017 и набор 2018 г./, които са смесени.

Тази година общият брой на децата в двете групи ще бъде 52. Градинските ни групи са както следава:

набор 2016 година - 2 групи - 56 деца;

набор 2015 година - 2 групи - 61 деца;

набор 2014 година - 2 групи - 70 деца;

набор 2013 година - 2 групи - 61 деца.

С децата работят логопед, психолог и ресурсен учител, осигурени от ДГ № 73.

За улеснение на родителите се предлагат други образователни дейности с допълнително заплащане.

Народни танци

Футбол

За доброто възпитание и отличната подготовка за училище се грижи високо квалифициран и отговорен екип, чиято амбиция е да превърне ДГ ”Маргарита” в любимо място за децата.      

www.dg73-margarita.com