ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №31 Люлин (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:31
Име:Люлин
Директор:Елеонора Стоилкова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 208 № 17 - II м. р.
Комуникация:
8245273 8241165
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5300
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4900
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4850
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред40130
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Записване на децата, от класирането от 16.01.2021г. 

 

    1. Всички  документи, посочени в заявлението за записване.

Записването на класираните деца е  от

от  9.00 ч. до 16.00 ч. , в периода 18.01. 2021 г. - 29.01. 2021 г.

С цел, опазване здравето на всички е необходимо да се спазват противоепидемичнитеизисквания-

без струпване на хора и спазване на изискващите се отстояния!

Бъдете с предпазни маски, ръкавици и си носете индивидуална химикалка! 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

 

 

За новата учебна година 2020/2021 г  градината работи с

  яслени групи - 2

  І група - 2 група

  ІІ група - 2 групи

  ІІІ група ПОДГОТВИТЕЛНА - 2 групи

  ІV група ПОДГОТВИТЕЛНА - 2 групи

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,

а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 


ДГ №31 "Люлин" е общинска детска градина с яслени групи в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 1 годишна възраст до постъпването им в първи клас  в съответствие с държавния

образователен стандарт за предучилищното  образование.

Постороена е през 1977г.  От  есента на 2019г ще започне извършването на  цялостен ремонт на сградата и  детските площадки

Детското заведение се посещава от 263 деца от 1 година   до 7-годишна възраст, разпределени в 10 групи - 2 яслени, 2 първи, 2 втори, 2 трети ПГ и 2 четвърти ПГ.

Стремежите ни са  ДГ № 31 „Люлин"”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо,  да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите – сигурност и спокойствие.

При нас вашите деца ще получат нежност, внимание и топли грижи от опитни и отговорни педагози, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

Дневният режим осигурява активност на децата и разнообразни дейности, целящи обогатяване и систематизиране знанията и уменията на децата и носещи им радост и емоции:

- специализирана подготовка за училище по Държавните образователни стандарти;

- възпитаване в граждански и нравствени добродетели , поставяне основите на социално приемливото поведение;

В градината работят специалисти- логопед , психолог , назначени в ДГ и ресурсен учител от РЦПППО

По желание на родителите на децата се осигуряват  следните допълнителни образователни дейности - английски език, футбол, модерни танци, народни танци, приложни изкуства.

 

За новата учебна година 2019/2020 г не е обявен прием, поради предстоящия ремонт  и градината ще работи с

 1 ясла - 15 деца

  І група - 33 деца

  ІІ група - 53 деца

  ІІІ група ПОДГОТВИТЕЛНА - 54 деца

  ІV група ПОДГОТВИТЕЛНА - 50 деца

които ще бъдат разпределени  в детските градини на район Люлин

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦАТА НА ДГ №31”ЛЮЛИН”

Детската градина ще работи с деца в сборни групи за заявилите желание и за набор 2017 и 2016 ,приети през ИСОДЗ в други ДГ от 02.09. до 13.09.2019г.  

От 16.09.2019г всички деца на ДГ №31”Люлин” ще бъдат приемани в градините, където са разпределени, както следва:

 

ПРИЕМНА ДГ

 

 

БР.ДЕЦА

ДГ № 22”Великденче”

 

31

ДГ № 32 „Българче”

 

9

ДГ 35 „ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

 

31

ДГ № 47”НЕЗАБРАВКА”


8

ДГ № 55 „ИГЛИКА”

 

10

ДГ № 57”ХОСЕ МАРТИ”

 

4

ДГ № 64ПЪРВИ ЮНИ

 

2

ДГ № 68”РАН БОСИЛЕК”

 

3

ДГ № 73”МАРГАРИТА”

 

13

ДГ № 86”АСЕН БОСЕВ”

 

10

ДГ № 95”ОМАЙНИЧЕ”

 

1

ДГ № 101”ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА”


15

ДГ № 139”ПАНОРАМА” - филиал


17

 ДГ № 152”ЛЮЛЯЧЕ”

 

18

ДГ № 200”ЦВЕТЕН РАЙ”

 

10