ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №81 Лилия (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:81
Име:Лилия
Директор:Елена Райчева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Одрин", № 62
Комуникация:
8221882
829-12-99 и 8220818
odz81@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4501
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група2--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред7700
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4600
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите деца ще се състои всеки делничен ден от 09:00 до 14:00 часа, считано от 31 август 2020г. до  4 септември   2020г.

За въпроси и информация, свързана със записването, за уточнения и организационни казуси, можете да се свържете с директора на детската градина на телефон 02/822-18-82 или на email: odz81@abv.bg

С пожелание за успешна нова учебна година  обръщаме Вашето  внимание към  следното:

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

От ръководството

 

 

 

Във връзка със запитвания от родители как могат да откажат записване на вече прието дете,  приложено Ви предоставяме примерно заявление за отказ по чл.14 от Наредбата.

Заявлението може да бъде сканирано и изпратено на emaila  на детската градина: odz81@abv.bg

 

Декларация по чл.14, ал.(14)

От Наредба за прием на деца

в общинските детски градини

 

ДО ДИРЕКТОРА

НА ДЕТСКА ГРАДИНА №81

„ЛИЛИЯ“

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………………………………..

Относно: деклариране на отказ от записване на прието в детската градина дете

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Заявявам писмения си отказ от записване на приетото  в ДГ №81 „Лилия“ дете, …………………………………………………………………………………… ,

съгласно класирането от  ………….. .2020г.

 

Дата: ……………………                                             Подпис: ………………………

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на заповед № РД09-3946/19.12.2018г. на министъра на образованието господин Красимир Вълчев Ви уведомявам:

По време на  критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха на територията на София-град по преценка на родителите децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказано хронични белодробни заболявания, могат да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини, съгласно Наредба №5 и Наредбата за приобщаващо образование.  Родителите уведомяват за отсъствията учителя в детската градина или класния ръководител в училище в телефонен разговор,  на електронен адрес или по друг, подходящ начин. Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в детската градина или училището, или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общо практикуващ лекар или от лекар в учебното заведение.

 

Уважаеми родители,

Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Обединено детско заведение №81 "Лилия" гр. София продължава дейността си като Детска градина №81 "Лилия" гр. София.


Детска градина №81 "Лилия" район Възраждане е създадена през 1986 година
. Разполага с 8 градински и 2 яслени групи. През учебната 2019-2020 година врати отварят две яслени групи, една първа, три втори, две трети и две четвърти групи.

От самото си създаване до днес с квалифицирания си персонал и професионално отношение към деца и родители, детското заведение е било и е притегателен център за децата от цяла София.

Колективът влага много амбиция в разширяването и обогатяването светогледа на своите възпитаници, прилагайки новаторски идеи в ежедневната работа и много любов към децата. Екипът на детската градина участва ежегодно  в два проекта: Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Педагогическата дейност включва занимания по български език и литература, математика, изобразително изкуство, физическа и игрова култура, приложни изкуства, чуждоезиково обучение, плуване, спорт и танци.

Ежегодно се организират дни на отворените врати за родителите и различни развлечения за децата от Детска градина №81 "Лилия". 

Регистрирано е родителско настоятелство към детското заведение, с чиято подкрепа се осъществяват ползотворни инициативи за подобряване материално-техническата и учебна дейност, взаимодействията детска градина - родители, както и връзки с други институции.

Детското заведение разполага със собствен сайт с адрес:  www.odz81.com

 

Информация за родители:

 

Новини и съобщения

19.04.2018 Необходими документи за деца със СОП

Родителят/настойникът на дете със специални образователни потребности (СОП) трябва да подаде заявление в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). 

След определения от центъра срок, родителят следва да получи оценка и след това заповед.

Номерът и датата на заповедта се въвеждат в ИСОДЗ и ПГУ при заявяване на допълнителен критерий 17 (ДК17) "Деца със СОП" за кандидатстващото дете в детска градина/подготвителна група в училище.  

Столична община

 

 ВАЖНО!!!  

Съгласно Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ при постъпване на новоприето дете е необходимо да се представят следните медицински документи:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследването за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето.

2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.

3. Изследване за Васерман на единия родител.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 (три) дни от постъпването.

 

Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Допитването до родителите съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на този адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform