ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №81 Лилия (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:81
Име:Лилия
Директор:Елена Райчева
Район:Възраждане
Адрес:гр.София, ул. "Одрин", № 62
Комуникация:
odz81@abv.bg
8221882
829-12-99 и 8220818

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред0400
Хронични заболявания040
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4600
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7400
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4600
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред37--
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група4--

Информация за родители

 

Уважаеми родители, съгласно получените указания от здравните власти, от понеделник, 16.03.2020г.,  детските заведения в СО няма да работят.

 

 

 

Уважаеми родители,

На 06.06.2019г. бе проведена среща с родителите на новоприетите деца за яслена група, на която бе предоставена информация за:

 - Прилагането на Правилника за дейността на детската градина - основни моменти;

 - Запознаване с разпределението на новоприетите деца по групи;

 - Информация за документите, необходими  при постъпването на децата.

 - Подготовка на децата за постъпване в детска ясла.

 - Въпроси от родителите.

 

ВАЖНО:

Разпределението на градинските  групи за учебна  2019 / 2020 г. е следното:

І възрастова група -   деца родени през 2016 г. - една група;

ІІ възрастова група -  деца родени през 2015 година - три групи;

ІІІ подготвителна възрастова група- ПГ/5г./-  деца родени през 2014 година- две групи;

ІV подготвителна възрастова група - ПГ/6г./ - деца родени през 2013 година- две групи.

ДГ № 81"Лилия" участва в следните проекти :

"Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата"

"Проект за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко с финансовата подкрепа на ЕС" за подпомагане храненето на децата,

към Държавен фонд "Земеделие".

сайт на ДГ № 81 "Лилия" www.odz81.com

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на заповед № РД09-3946/19.12.2018г. на министъра на образованието господин Красимир Вълчев Ви уведомявам:

По време на  критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха на територията на София-град по преценка на родителите децата от задължителното предучилищно образование и учениците, които страдат от доказано хронични белодробни заболявания, могат да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини, съгласно Наредба №5 и Наредбата за приобщаващо образование.  Родителите уведомяват за отсъствията учителя в детската градина или класния ръководител в училище в телефонен разговор,  на електронен адрес или по друг, подходящ начин. Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето или ученика, представена в детската градина или училището, или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общо практикуващ лекар или от лекар в учебното заведение.

 

Уважаеми родители,

Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Обединено детско заведение №81 "Лилия" гр. София продължава дейността си като Детска градина №81 "Лилия" гр. София.


Детска градина №81 "Лилия" район Възраждане е създадена през 1986 година
. Разполага с 8 градински и 2 яслени групи. През учебната 2019-2020 година врати отварят две яслени групи, една първа, три втори, две трети и две четвърти групи.

От самото си създаване до днес с квалифицирания си персонал и професионално отношение към деца и родители, детското заведение е било и е притегателен център за децата от цяла София.

Колективът влага много амбиция в разширяването и обогатяването светогледа на своите възпитаници, прилагайки новаторски идеи в ежедневната работа и много любов към децата. Екипът на детската градина участва ежегодно  в два проекта: Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Педагогическата дейност включва занимания по български език и литература, математика, изобразително изкуство, физическа и игрова култура, приложни изкуства, чуждоезиково обучение, плуване, спорт и танци.

Ежегодно се организират дни на отворените врати за родителите и различни развлечения за децата от Детска градина №81 "Лилия". 

Регистрирано е родителско настоятелство към детското заведение, с чиято подкрепа се осъществяват ползотворни инициативи за подобряване материално-техническата и учебна дейност, взаимодействията детска градина - родители, както и връзки с други институции.

Детското заведение разполага със собствен сайт с адрес:  www.odz81.com

 

Информация за родители:

 

Новини и съобщения

19.04.2018 Необходими документи за деца със СОП

Родителят/настойникът на дете със специални образователни потребности (СОП) трябва да подаде заявление в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО). 

След определения от центъра срок, родителят следва да получи оценка и след това заповед.

Номерът и датата на заповедта се въвеждат в ИСОДЗ и ПГУ при заявяване на допълнителен критерий 17 (ДК17) "Деца със СОП" за кандидатстващото дете в детска градина/подготвителна група в училище.  

Столична община

 

 ВАЖНО!!!  

Съгласно Наредба № 3/05.02.2007 г. на МЗ при постъпване на новоприето дете е необходимо да се представят следните медицински документи:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследването за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето.

2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.

3. Изследване за Васерман на единия родител.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 (три) дни от постъпването.

 

Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Допитването до родителите съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на този адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform