ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №106 Княгиня Мария-Луиза

Тип:ДГ
Номер:106
Име:Княгиня Мария-Луиза
Директор:Нина Дончева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Родопи" № 8
Комуникация:
028310176
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2250
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

в писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на приетите деца в 1-ва група на ДГ№ 106 за учебната 2020-2021 учебна година ще

се извършва съгласно график на класиранията публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ,

на място в ДГ№ 106 "Княгиня Мария Луиза" от 8 до 16.30 ч.

ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И СЪОБРАЗНО ИЗВЪНРЕДНАТА

ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА.

 

За Детска градина №106


ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" е общинска детска градина на територията на административен район "Сердика".

Нашите цели са насочени към:

- пълноценна социализация на детето в детската общност;

- приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето;

- гарантиране на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище;

- високо ниво на подготовката за постъпване в 1-ви клас;

- формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

В детската градина работи екип от много добре подготвени педагогически специалисти с богат опит и мотивация за непрекъснато повишаване на професионалната компетентност. Прилагат се иновативни, съвременни методи на работа с децата с цел тяхното пълноценно израстване като активни личности.

ДГ №106 работи като пилотна градина в апробация на Програма на УНИЦЕФ-БЪЛГАРИЯ на тема „Осигуряване на възможности за провеждане на развиващи знанията и уменията занимания на деца от ПУВ с участие на семейството“ и по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 

Актуална информация - учебна година 2020-2021


ДГ № 106 „ Княгиня Мария Луиза” се намира в централната градска част, на ул.”Родопи” № 8.

В градината функционират четири възрастови групи, както следва:

 

   Първа група - родени 2017 г. - 26 деца

   Втора група – родени 2016 г. – 24 деца

                        родени 2017 г. –  1 деца

  Трета  ПГ - 5 г. - родени 2015 г. – 29 деца

                          родени 2016 г. - 2 деца

  Четвърта  ПГ- 6 г. - родени 2014 г. – 25 деца

 

 В ДГ№106  има 3 деца на допълнителна подкрепа, която се осъществява със специалисти от

Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование -

София-град.

Възпитателно-образователната работа се осъществява по програмни системи „ Чуден свят” на изд. „ПРОСВЕТА”

Предлагат се следните допълнителни образователни дейности:

-          Народни танци ,

-          Английски език ,

-          Футбол ,

-          Йога

Те се водят от висококвалифицирани преподаватели с опит и мотивация за работа с деца в предучилищна възраст.

Детското заведение е с много добра материална база, дворът е частично настлан с тартан и монтирани детски съоръжения.

Изцяло е подновена декоративната растителност, има изградена интерактивна площадка за обучение по БДП и футболно игрище.

В три от групите обзавеждането е подменено с нови, многофункционални и възрастово съобразени мебели. Предстои да се извърши подмяна на обзавеждането в още една група.

  • Линк към сайта на ДГ: http:/cdg106.com