ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №197 Китна градина

Тип:ДГ
Номер:197
Име:Китна градина
Директор:Виолета Караденчева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, кв.Филиповци - център, ул. "Поручик Хранов" № 5
Комуникация:
8 255 009
0884801687
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2502
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2530
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Информация за медицински документи при прием на децата


В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.Уважаеми родители,


за ваше улеснение вече има възможност таксите за градина да  се заплащат чрез www.ePay.bg . 

 

За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 

  1. 1.   Да се  регистрирате в сайта www.roditel.eu .

Регистрацията се създава, чрез като посочите Ваш имейл адрес и ЕГН-то на детето ви.

ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените.

 

  1. 2.     Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg.

 

  1. 3.     Да си регистрирате банкова карта, ако ще плащате онлайн – такса за плащане през www.ePay.bg е 0.30 лева.

 

  1. 4.     Ако искате да платите в брой на каса на  е необходимо: 

-          да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“ – таксата за плащане на каса е 0.30 лева.

 

 

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

При постъпване на детето, задължително се представят:

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

 

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

В ИСОДЗ в секция КАЛЕНДАР ,СЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ са отбелязани всички важни дати,касаещи приема на децата за 2020-2021г.

-обявяване на свободни места

-класиране

-срокове на записване

-съобщения,които са важни при записване

 

СПАЗВАЙТЕ  СРОКА  ЗА  ЗАПИСВАНЕ.

              

3. При посещение в дежурна градина:

- нова здравно-профилактична карта;

- бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразни болести;

- записана дата в служебна бележка, издадена от дежурната градина на последно посещение.

Детска градина № 197 "Китна градина" работи с четири градински групи.

- Първа група "Лебедите" - набор 2016г. има 22 деца.

- Втора група "Горски рай" - набор 2015г. има 30 деца.

- Трета група "Бреза" - набор 2014г. има 24 деца.

-Четвърта група "Калинка" - набор 2013г. има 24 деца.

В детската градина няма групи за деца със специални образователни потребности. Няма назначен допълнителен персонал /психолог, логопед, ресурсен учител/ в подкрепа на приобщаващото образование.

ДГ № 197 е включена в международен проект на тема " Изпълнения на действия за превенция на ранното отпадане от училище" по Програма УРБАКТ на Европейския съюз. С допълнителните дейности по проекта се работи активно с децата с цел интеграция, социално включване и успешна адаптивност в учебния процес.

ДЕТЕТО Е НЕПОВТОРИМА САМОЦЕННОСТ
Целият екип на детската градина предоставя среда с равен достъп за
развитие, възпитание и обучение на децата.С висок професионализъм, творчески
подход и майчински грижи, се осъществява максимално развитие на творческата
активност на детето, чрез възраждане и съхраняване на народните традиции и
обичаи.
Педагогически услуги, предлагани, извън Държавните образователни
изисквания:
- Народни танци, Приложни изкуства, Английски език

Транспортни средства : Авт.линии №№ 81, 42;

http://97.cdg.bg/