ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №55 Иглика (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:55
Име:Иглика
Директор:Снежана Радева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 417
Комуникация:
8256900 8241115
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4900
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Записването на класираните от ИСОДЗ деца с прием от месец септември за учебната 2020-2021 година, ще се извърши при следния график:

       Период на записване :

 от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

      Часове на записване:

от 09.00 часа до 12.30 часа,

от 14.00 часа до 16.00 часа,

 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с подсигурени от страна на родителите лични предпазни средства – маска, калцуни и химикалка.

  Директор:С.Радева

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

За Ваше удобство ДГ №55 „Иглика” предоставя две възможности   за онлайн заплащане на таксите :

 1.   Чрез банков превод

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu. 

Банковата сметка  на ДГ№ 55”Иглика”:

Общинска банка АД, ФЦ Люлин,

IBAN:BG62SOMB91303143395500

BIC: SOMBBGSF

В платежния документ, като основание за плащане освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата която посещава и месеца за който се внася сумата. 

 

2. Чрез услугата  www.ePay.bg- достъпна за детската градина, отново през  сайта www.roditel.eu. 

 

ВАЖНО :ТАКСИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  НЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО БАНКОВ ПЪТ И EPAY.BG

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОСЕЩАВАЙТЕ НАШИЯТ НОВ САЙТ ; dg55iglika.com

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ОТ 16.03.2020г. СЕ  ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ЯСЛА.

ПЕРИОДЪТ, ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА СО.

ДИРЕКТОР: С.РАДЕВА

 

 

 

 

     ДГ 55 „Иглика”-отваря врати за първи път през 1980г. След  тридесет години през 2012г. е разкрита нова група, чрез вътрешно преструктуриране на  административната част на детската градина.

     Днес в детската градина функционират  7 групи-5 градински и 2 яслени.

 Материалната база отговаря на съвременните изисквания за отглеждане, възпитание и обучение на децата от 10 месечна възраст до 7 годишна въраст.

Занималните, спалните и всички помещения са светли, чисти и уютни, музикалният салон е красив и естетичен. Разполагаме с обособен кабинет за психолог и педагог.

 Дворът ни е просторен и добре поддържан, с площадка за всяка група, от която примамват пързалки, къщички. Много зеленина и цветя създават настроение и желание за игра и почивка.

За познавателния, емоционалния, психо-социалния и физически комфорт на децата се грижи н екип от квалифицирани педагози, психолог, помощен и административен персонал.

Детската градина не разполага с логопед и ресурсен учител.

 Обучението на децата е съобразно Държавните образователни стандарти на МОН по 7 направления: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика и физическа култура.

За учебната 2019/2020 г, ще бъдат сформирани следния брой групи:

  • две яслени  групи- набор 2019 и 2018
  • две първи групи- набор 2017 г.
  • една втора група набор 2016 
  • една ПГ група- 5г.  набор 2015 
  • една ПГ групи- 6г. набор 2014  

Предвид предпочитанията на родителите в ДГ №55 се организират допълнителни образователни дейности:

  • английски език
  • народни танци
  • модерни и латино танци
  • футбол
  • приложни изкуства

 

        Снежана Радева

        Директор на ДГ№55 "Иглика"

 

 

 

 =====================================================================================================================================================================================

 

Уважаеми родители, 

При постъпване на детето, е необходимо да носите следните медицински документи:

1. 
Попълнен от личния лекар на детето здравно-профилактичен картон с пълен имунизационен статус. 

2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

3. При  отсъствие за повече от  2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (Наредба 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити).

Oт ръководството