ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №55 Иглика (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:55
Име:Иглика
Директор:Снежана Радева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 417
Комуникация:
8256900 8241115
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания400
СОП010
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4300
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

     ДГ 55 „Иглика”-отваря врати за първи път през 1980г. След  тридесет години през 2012г. е разкрита нова група, чрез вътрешно преструктуриране на  административната част на детската градина.

     Днес в детската градина функционират  7 групи-5 градински и 2 яслени.

 Материалната база отговаря на съвременните изисквания за отглеждане, възпитание и обучение на децата от 10 месечна възраст до 7 годишна въраст.

Занималните, спалните и всички помещения са светли, чисти и уютни, музикалният салон е красив и естетичен. Разполагаме с обособен кабинет за психолог и педагог.

 Дворът ни е просторен и добре поддържан, с площадка за всяка група, от която примамват пързалки, къщички. Много зеленина и цветя създават настроение и желание за игра и почивка.

За познавателния, емоционалния, психо-социалния и физически комфорт на децата се грижи н екип от квалифицирани педагози, психолог, помощен и административен персонал.

Детската градина не разполага с логопед и ресурсен учител.

 Обучението на децата е съобразно Държавните образователни стандарти на МОН по 7 направления: Български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика и физическа култура.

За учебната 2019/2020 г, ще бъдат сформирани следния брой групи:

  • две яслени сборни групи:

         -набор 2018 – посещават 0 деца,  ще бъдат приети 19 деца ;

         -набор 2017 – посещават 21 деца, ще бъдат приети 5  деца;

  • една група набор 2016 – посещават 22 деца, ще бъдат приети 5  деца;
  • една група набор 2015 – посещават 31 деца;
  • една ПГ група- 5г.  набор 2014 – посещават 28 деца;
  • две ПГ групи- 6г. набор 2013  – посещават 49 деца.

Предвид предпочитанията на родителите в ДГ №55 се организират допълнителни образователни дейности:

  • английски език
  • народни танци
  • модерни и латино танци
  • футбол
  • приложни изкуства

 

        Снежана Радева

        Директор на ДГ№55 "Иглика"

 

 

ГРАФИК  НА  ЧАСОВЕТЕ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА

 

Записване на децата  13.05.2019 - 23.05.2019г.:

 

от 9:00 ч. до 12:00 ч.     13:30  до 16:30 ч 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

1. Заявление  по образец,  което се изтегля от ИСОДЗ  /типова бланка/ 

2. Оригинал

  - удостоверението за раждане на детето;

- лични  карти  на родителите

3.Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:

- Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис на ръководителя (директор, началник), ЕИК и адрес на работодателя, № на трудов договор - вид (срочен, безсрочен), дата на постъпване, длъжност и адрес  на извършване на трудовите задължения; Копие от Трудова / Служебна книжка.

- Документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;

- За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски в НАП

4. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство.

При записване на децата родителите се запознават с Правилника за дейността на детската градина

При  установяване, че родителят е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответния документ, получава отказ за записване и отново кандидатства по общия ред. 


 

 =====================================================================================================================================================================================

 

Уважаеми родители, 

При постъпване на детето, е необходимо да носите следните медицински документи:

1. 
Попълнен от личния лекар на детето здравно-профилактичен картон с пълен имунизационен статус. 

2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

3. При  отсъствие за повече от  2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (Наредба 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити).

Oт ръководството