ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №62 Зорница

Тип:ДГ
Номер:62
Име:Зорница
Директор:София Минева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, кв. "Хр. Ботев" ул. "502" № 6
Комуникация:
02/9450663
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред4100
Хронични заболявания100
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина № 62 “Зорница” е общинска детска градина, създадена през 1950г. в гр. София, квартал “Христо Ботев“. Новата сграда е открита през 1975г.и отговаря на всички хигиенни изисквания за безопасно и здрравословно отглеждане и възпитание на децата, които са разпределени в четири възрастови групи.

За  децата с много любов и усмивки се грижат висококвалифицирани педагози.   

В ДГ № 62 “Зорница” са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

 Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:    

- равен шанс за всички деца;     

- равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

- зачитане на техните права, свобода и сигурност;

- зачитане на индивидуалността и личното достойнство на всяко дете,

-  уважение, грижа и любов към детето;

-  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

- приобщаване към националните традиции и културни ценности;

- целенасочена предучилищна подготовка;

В Детската градина се организират разнообразни културни събития за децата:  участия  в изложби, концерти, театрални представления, спортни състезания, работилници с родители.

Организират се екскурзии до Витоша, забележителности в столицата и страната.

Детската градина работи и по различни проекти, подпомагащи социализацията и личностното развитие на децата.

Мисията на ДГ „Зорница“ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.

Новият сайт на ДГ № 62 "Зорница" е www.62dg.bg

 

"ПРИ  НАС Е  ЦВЕТНО, УСМИХНАТО И ПЪЛНО С  ЛЮБОВ!

ОТКРИВАМЕ НОВИ СВЕТОВЕ, ВЪЛШЕБСТВА, ЧУДЕСА!"

 

София Минева

Директор

Г Р А Ф И К НА Д Е Й Н О С Т И Т Е

СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ № 62 „ЗОРНИЦА”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Обявяване на свободни места - 16.03.2020г.

Първо класиране - 15 май 2020 г. (петък)

Обявяване на списъците от първо класиране - 16 май 2020 г. (събота)

Записване на децата, приети на първо класиране: 15 май 2020 г. - 29 май 2020 г.

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец;
 2. Акт за раждане на детето;
 3. Лична карта на родителите;
 4. Служебна бележка от месторабота;

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

 1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на деца от детската градина:

 1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  
 2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.