ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №133 Зорница

Тип:ДГ
Номер:133
Име:Зорница
Директор:Ваня Георгиева
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Еужен Потие", № 1
Комуникация:
8720390

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред8100
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6200
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

         

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. В ДГ №133 "ЗОРНИЦА" ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ 7 ГРУПИ:


Една първа група - деца, родени 2017 г.

Една втора група - деца, родени  2016 г.

Три трети групи(подготвителна група за училище -5 годишни) - деца, родени 2015 г.

Две четвърти групи (подготвителна група 6 годишни) - деца, родени 2014г

 

  Официален сайт на ДГ 133 "Зорница" -  dg-133.com

 

Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА 
В ДГ № 133 „ЗОРНИЦА”

Първото класиране с прием от месец септември 2020 г. ще се извърши под граждански контрол на 15.05.2020 г. с публикуване на резултатите на 18.05.2019 година.


- по e-mail  на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ
- на място в детското заведение 


Записване на децата, приети на първо класиране:

18 май 2020г. -  29.05.2020г                от 09:00 часа до 15:00 часа от понеделник до петък на място в ДГ


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя (типова бланка) от ИСОДЗ, която може  да се получи и на място от директора на ДГ № 133 ”Зорница”.

2. Оригинал на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителя/настойника за сверяване на данните. ДГ е администратор на личнни данни.

3. Други документи, посочени в заявлението за записване. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване, е даден в профила на всяко дете - подсекция "Необходими документи".

Ако се установи при проверка на документите, че родителят (настойникът) е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване. 


При записване родителят се запознава с:  

1. Правилника за дейността на детското заведение. 

2. Списък на медицинските изследвания и документи,  необходими при приема за новата учебна 2020/2021г.

При неспазване на срока за записване и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността на детето да посещава детска градина, незаетото място остава свободно за следващо класиране!

В детската градина при прием на деца със СОП,  родителят трябва да предостави в ДГ документи от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП. При прием на деца с хронични заболявания, необходимите документи са експертно решение на ТЕЛК  (копие)

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. в сградата на ДГ 133 "Зорница" ще бъде приета една първа група от 23деца,  приети по общи и социални критерии, до 2 деца със СОП и до 2 деца с хронични заболявания! Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година!

Постъпването на децата в детската градина, класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 30 дни за градинските групи, считано от 15.09. на съответната календарна година!За текущи класирания сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в детската градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране. Родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответната детска градина до началото на приема на следващата учебна година.


Директор : Ваня  Георгиева

 

                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                        ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №3 НА МНЗ ОТ 05.02.2007 ГОД ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН ИЗДАДЕНА НЕ ПО- РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТИРИИ, ИЗВЪРШЕНИ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО.


 

Това сме ние!

* Откриване на новооткрита и обновена сграда - 2014 г.
* Седем целодненевни групи 
* В детското заведение има: 
- Логопедичен кабинет,кабинет за дейностти /английси език, танци и йога/
- Медицински кабинет
- Музикален салон

- физкултурен салона


* Централно парно отопление
* Просторни занимални и спални
* Голям, красив и поддържан двор с реновирани и обезопасени площадки за всяка група,футболно игрище и тенис кортНашата цел е:
* Изграждане на хуманно отношение към детето
* Поставяне на детето в центъра на образователно-възпитателния процес и утвърждаване на неговата самостоятелност и достойнство
* Изграждане на обща култура и уменения за активно отношение и поведение на детето
* Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност, съобразно европейските изисквания за социалиазация на всички деца според техните възможности

ДГ №133 "Зорница" предлага обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години, разпределени по възрастови групи. Работи по програма утвърдена от МОН . Тя се реализира от високо квалифициран педагогически и медицински екип. Специална подготовка на децата за училище се осъществява в предучилищните групи.

Детската градина разполага и с ресурсен учител, назначен от РЦПППО, който помага на децата три пъти седмично. Имаме сключен договор и с логопед като външна услуга (допълнителни дейности)!

Допълнителни дейности:
* английски език
* школа по балет 
* йога

*футбол и тенис

* логопед

*Приложно изкуство

 При нас е весело!

В детското заведение се организират:
* екскурзии
* празници и развлечения
* гостуване на театрални, куклени и циркови групи
* музикални концерти, шоу постановки с родителите
* срещи с писатели, артисти, композитори
* състезания и изложби