ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №133 Зорница

Тип:ДГ
Номер:133
Име:Зорница
Директор:Стела Дочева
Район:Изгрев
Адрес:гр.София, ул. "Еужен Потие", № 1
Комуникация:
8720390
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред2700
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред8000
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5230
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

         

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. В ДГ №133 "ЗОРНИЦА" ЩЕ ФУНКЦИОНИРАТ 7 ГРУПИ:


Една първа група - деца, родени 2017 г.

Една втора група - деца, родени  2016 г.

Три трети групи(подготвителна група за училище -5 годишни) - деца, родени 2015 г.

Две четвърти групи (подготвителна група 6 годишни) - деца, родени 2014г

 

  Официален сайт на ДГ 133 "Зорница" -  dg-133.com

 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА 
В ДГ № 133 „ЗОРНИЦА”

Първото класиране с прием от месец септември 2020 г. ще се извърши под граждански контрол на 15.05.2020 г. с публикуване на резултатите на 18.05.2019 година.


- по e-mail  на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ
- на място в детското заведение 


Записване на децата, приети на първо класиране:

18 май 2020г. -  29.05.2020г                от 09:00 часа до 15:00 часа от понеделник до петък на място в ДГ


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя (типова бланка) от ИСОДЗ, която може  да се получи и на място от директора на ДГ № 133 ”Зорница”.

2. Оригинал на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителя/настойника за сверяване на данните. ДГ е администратор на личнни данни.

3. Други документи, посочени в заявлението за записване. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване, е даден в профила на всяко дете - подсекция "Необходими документи".

Ако се установи при проверка на документите, че родителят (настойникът) е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване. 


При записване родителят се запознава с:  

1. Правилника за дейността на детското заведение. 

2. Списък на медицинските изследвания и документи,  необходими при приема за новата учебна 2020/2021г.

При неспазване на срока за записване и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността на детето да посещава детска градина, незаетото място остава свободно за следващо класиране!

В детската градина при прием на деца със СОП,  родителят трябва да предостави в ДГ документи от Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП. При прием на деца с хронични заболявания, необходимите документи са експертно решение на ТЕЛК  (копие)

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. в сградата на ДГ 133 "Зорница" ще бъде приета една първа група от 23деца,  приети по общи и социални критерии, до 2 деца със СОП и до 2 деца с хронични заболявания! Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година от 15 септември до 14 септември включително на следващата календарна година!

Постъпването на децата в детската градина, класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 30 дни за градинските групи, считано от 15.09. на съответната календарна година!За текущи класирания сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в детската градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране. Родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответната детска градина до началото на приема на следващата учебна година.


Директор : Стела Дочева

 

                                                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                        ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №3 НА МНЗ ОТ 05.02.2007 ГОД ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН ИЗДАДЕНА НЕ ПО- РАНО ОТ 3 ДНИ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТИРИИ, ИЗВЪРШЕНИ 15 ДНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕТО.


 

Това сме ние!

* Откриване на новооткрита и обновена сграда - 2014 г.
* Седем целодненевни групи 
* В детското заведение има: 
- Логопедичен кабинет,кабинет за дейностти /английси език, танци и йога/
- Медицински кабинет
- Музикален салон

- физкултурен салон

 


* Централно парно отопление
* Просторни занимални и спални
* Голям, красив и поддържан двор с реновирани и обезопасени площадки за всяка група,футболно игрищеНашата цел е:
* Изграждане на хуманно отношение към детето
* Поставяне на детето в центъра на образователно-възпитателния процес и утвърждаване на неговата самостоятелност и достойнство
* Изграждане на обща култура и уменения за активно отношение и поведение на детето
* Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност, съобразно европейските изисквания за социалиазация на всички деца според техните възможности

ДГ №133 "Зорница" предлага обучение и възпитание на деца от 3 до 7 години, разпределени по възрастови групи. Работи по програма утвърдена от МОН . Тя се реализира от високо квалифициран педагогически и медицински екип. Специална подготовка на децата за училище се осъществява в предучилищните групи.

Детската градина разполага и с ресурсен учител, назначен от РЦПППО, който помага на децата три пъти седмично. Имаме сключен договор и с логопед като външна услуга (допълнителни дейности)!

Допълнителни дейности:
* английски език
* художествена гимнастика 
* йога

*футбол и тенис

* логопед

*Приложно изкуство

 При нас е весело!

В детското заведение се организират:
* екскурзии
* празници и развлечения
* гостуване на театрални, куклени и циркови групи
* музикални концерти, шоу постановки с родителите
* срещи с писатели, артисти, композитори
* състезания и изложби