ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко - сграда 2
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба 1", ул."5016" № 3
Комуникация:
02/9791696
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред6101
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4600
Хронични заболявания1000
СОП400
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред6860
Хронични заболявания100
СОП1100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред5760
Хронични заболявания500
СОП700
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

ВАЖНО!!!

Родителски срещи ще бъдат проведени само за новоприетите деца по групи, както следва:

1я.-Зайчета и 4я-Далматинци на 02.09 от 17 часа

2я-Лъвчета и 3я.- Мечета- 03.09 от 17 часа

1А група " Гъбки" и 1Б  група" Мечо Пух" - 10.09 от 17:00 часа

Родителските срещи ще се проведат на открито, в заградения двор срещу главния вход. Моля, бъдете с маски.

Нека да се пазим взаимно!!!

Актуално  

На вниманието на родителите на класираните деца! 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

Подаването на документи и записването  на класираните деца ще се извършва в сграда 2 на ДГ № 21“ Ежко Бежко“- Дружба 1. 

Време за записване: понеделник - петък от 08:30 до 12:30 от 13:00 до 16:00 часа.

Телефон: +359 2 979 16 96

ВАЖНО! 

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 21 “ Ежко Бежко“- ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Влизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 метра.    

С оглед опазване здравето, в сградата на ДГ №21 е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в административната сграда на детската градина. Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/ 979 16 96, за да се избегне евентуално повторно идване и да не се образуват опашки от чакащи.  

Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ!  

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! 

Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина.  

 

Милена Господинова

директор на ДГ21 "Ежко Бежко"

 

Актуално

ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда  Бусманци, е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Искър”, Столична община, с. Бусманци, ул „Крива ливада “ №11А. ДГ № 21 „Ежко Бежко“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.. От учебната 2020/2021 ще функционира с 4 градински групи.

САЙТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - www.dg21.bg

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. ще бъдат сформирани както следва:

  • една група набор 2017 
  • една  група набор 2016
  • една ПГ групи набор 2015 
  • една ПГ групи набор 2014  

Детска градина № 21 „Ежко-Бежко” – сграда Бусманци разполага с нова, просторна, луксозна и светла, специално проектирана база, отговаряща на най-новите съвременни изисквания.

В сградата се помещават четири  групи за деца от 3 до 7 години, помещаващи се в уютни и модерно обзаведени светли зали за игри, обучение и почивка. Детската градина разполага с музикален салон.

Модерната сграда на ДГ № 21 Ежко-Бежко” се намира сред красив, просторен, озеленен двор с отделни площадки за всяка група, изградени с обезопасена настилка, предпазни гумени плочи и детски съоръжения. Има и специално футболно игрище с тревна настилка, предназначено за игри с преносими спортни съоръжения.ДГ № 21 „Ежко-Бежко” е прекрасно място за децата, сред чист въздух и зеленина, далечe от шума и напрегнатия градски живот.

Децата на ДГ № 21 "Ежко-Бежко" – Бусманци развиват своите таланти и дарби и обогатяват своите знания в школи по народни, латино и модерни танци, футбол и английски език.

ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда  Дружба, е общинско детско заведение за обучение на  деца от 10 месечна  възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Искър”, Столична община, Дружба,ул. "5016" №3. ДГ № 21 „Ежко Бежко“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

 През учебната 2020/2021 г. групите в ДГ № 21 ще бъдат разпределени по възраст, както следва

  • 4 яслени групи - набор 2018  и 2019 г. 
  • 2 първи групи - набор 2017 г.
  • 2 втори групи - набор 2016 г. 
  • 3 подготвителни игрупи за петгодишни деца  - набор 2015 г. 
  • 3 подготвителни групи за шестгодишни  деца - набор 2014г.

За децата със СОП и в двете сгради на  детската градина е сформиран екип от:

- психолог;

- логопед;

- ресурсен учител;

 

Мисия и визия

Визията на ДГ 21" Ежко Бежко " е да отразява промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес. В този смисъл визията на образователната институция да бъде:

- място, където децата се чувстват щастливи, защитени, разбирани и подкрепяни;

- предпочитана среда, където на децата се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно - физическо развитие;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;

- средище на хора, които обичат професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

Мисията на ДГ 21" Ежко Бежко " е:

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;

- да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;

-да положи основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

- да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

- да осигурява качествено образование което дава възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото

-да запазва и развива таланта на всяко дете, така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в модерна и привлекателна детска градина, в която са създадени всички условия за съхранение на детето и детството като ценност и която дава равен шанс при подготовка за постъпване в училище.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина – семейство – дете – общество. Стремежите ни са  ДГ № 21 „Ежко Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите – сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококвалифицирани и ерудирани педагози.

                        

 

УВАЖАЕМИ   РОДИТЕЛИ,

   Детската градина е първото възпитателно заведение в етапа на развитие на всяко дете. Тя е мястото, където започва началното образование на детето и където то получава първите грижи и възпитание. Образованието е нещо повече от придобиването само на знания. По време на своя растеж и заниманието със заобикалящата го среда детето се учи как да създава своя представа за света и да се занимава активно с него. Възпитанието и образованието са процес на развитие на личността и помагат на детето да се справя с живота.

   Въпреки че в по-голямата си част ученето става от само себе си, децата не събират автоматично учебен опит, а се нуждаят от ситуации, които им дават възможност да учат. Детската градина разполага с обучен персонал и необходимите помещения за игра, които допринасят за събирането на ценен, от педагогическа гледна точка, учебен опит за децата. В детската градина децата придобиват способности, които представляват фундамента за развитието на компетенции в училище. Едновременно с това детската градина подпомага родителите при възпитанието и обучението на децата.

   Знаете ли, че ...

»» на децата, посещавали детска градина, по-късно им е по-лесно да създават приятелства и да регулират емоциите и начините си на поведение.

»» детската градина стимулира културното развитие на децата, което от своя страна засилва креативността им.

»» детската градина закалява душевната и физическата издръжливост на децата.

»» децата, посещаващи детска градина, развиват по-добри способности при говорене, четене, писане, в математиката и естествените науки, отколкото децата, които не посещават детска градина.

»» детската градина насърчава равенството на шансовете на децата.

»» родителите на деца, посещаващи детска градина, могат винаги да се допитат до квалифицирани педагози във връзка с възпитанието на децата

    Затова, скъпи родители, нека си подадем ръце и заедно да направим първата крачка на нашите деца смела и уверена!