ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко - сграда 2
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба 1", ул."5016" № 3
Комуникация:
02/9791696
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред6400
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред8400
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред6400
Хронични заболявания600
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

График на родителските срещи за началото на  учебната 2019 / 2020 година

  • На 24.09.2019 година (вторник) родителска среща за II “А“  от 17:00 часа и  II „Б“ от 17,30 часа;
  • На 25.09.2019 година (сряда) родителска среща за II от 17:00 часа и  III от 17,30 часа;
  • На 26.09.2019 година (четвъртък) родителска среща за  I”А“ от 17:00 часа и  I “Б“ от 17,30 часа;
  • На 09.10.2019 година (сряда) родителска среща за за  III ”А“ от 17:00 часа и  III “Б“ от 17,30 часа;
  • На 10.10.2019 година (сряда) родителска среща за за  IV “Б“ от 17:00 часа и  IV ”А“ от 17,30 часа;

 

Актуално

ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда 2,е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Искър”, Столична община, кв. Дужба, ул „5016“ №3. ДГ № 21 „Ежко Бежко“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.. От учебната 2019/2020 ще функционира с 4 яслени и 10 градински групи.

САЙТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА- www.dg21.bg

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. ще бъдат сформирани както следва:

  • четири яслени сборни групи:

         -набор 2018 – посещават 0 деца,  ще бъдат приети 28 деца по общ ред и 6 с хронични заболявания през месец май 2019г.;

         -набор 2017 – посещават 24 деца и 5 с хронични заболявания , ще бъдат приети 40 деца по общ ред и 1 с хронични заболявания през месец май 2019г.;

  • две групи набор 2016 – посещават 56 деца;
  • три групи набор 2015 – посещават 78 деца;
  • три ПГ групи набор 2014 – посещават 78 деца;
  • две ПГ групи набор 2013  – посещават 67 деца;

 ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда 2, се намира на територията на район "Искър"- гр. София. В географски план  е разположенa в централната част на ж.к."Дружба"-1. В непосредствена близост до него се намира Културен дом, кино читалище "Искър", административната сграда на район "Искър", пощата, търговски център.

ДГ №21 „Ежко Бежко” се помещава в специално строена масивна сграда, състояща се от четири корпуса, всеки от които е на два етажа. Детското заведение разполага с плувен басей, музикален салон,физкултурен салон, методичен кабинет, кабинет по английски език, логопедичен кабинет. В логопедичния кабинет работи висококвалифициран логопед.

В ДГ№21 функционират десет групи в детската градина за деца от три до седем годишна възраст и четири групи в детската ясла за деца от една до тригодишна възраст.
Цялостният възпитателно-образователен процес в ДГ №21 „Ежко Бежко” е организиран в съответствие утвърдените от МОН Програми и Програмна система на ДГ.Наред със задължителните държавно образователните изисквания, децата се занимават и с допълнителни педагогически дейности- Народни танци, Латино танци, Англииски език, Плуване и Футбол .
Двора е с богата растителност, което способства децата да растат и се възпитават в екологично чиста среда.

Мисия и визия

Визията на ДГ 21" Ежко Бежко " е да отразява промяната, вземайки под внимание мнението на участниците в образователния процес. В този смисъл визията на образователната институция да бъде:

- място, където децата се чувстват щастливи, защитени, разбирани и подкрепяни;

- предпочитана среда, където на децата се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно - физическо развитие;

- център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация;

- средище на хора, които обичат професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и се стремят към висока професионална реализация.

Мисията на ДГ 21" Ежко Бежко " е:

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

- да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда на неговото развитие;

- да мотивира учителите да реализират в най - висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че образователната институция е значима и необходима за пълноценното развитие на детето;

-да положи основите у обучаемите за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качествено образование;

- да осигури равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на обучаемите като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация;

- да осигурява качествено образование което дава възможност на обучаемите да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото

-да запазва и развива таланта на всяко дете, така, че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в модерна и привлекателна детска градина, в която са създадени всички условия за съхранение на детето и детството като ценност и която дава равен шанс при подготовка за постъпване в училище.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина – семейство – дете – общество. Стремежите ни са  ДГ № 21 „Ежко Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите – сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококвалифицирани и ерудирани педагози.