ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №56 Здравец (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:56
Име:Здравец
Директор:Наталия Маринова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 329
Комуникация:
028758108 028759074

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред700
Хронични заболявания011
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3201
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4500
Хронични заболявания500
СОП040
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3900
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред45--
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Актуално: 

ДГ№56 „Здравец” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас. Детската градинае се намира на територията на район „Младост”, Столична община,  ул „Д-р Николай Николаев“ №13. ДГ № 56 „Здравец“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч..

За  учебната 2020/2021 ще функционира с 2 яслени и 8 градински групи. 

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2020/2021 г. както следва:

 • две яслени сборни групи:

         - набор 2019 – посещават 0 деца., ще бъдат приети 9 деца /7-общ ред; 2-Хронични заболявания/

     - набор 2018 – посещават 23 деца, ще бъдат приети 12 деца /10-общ ред; 2 - Хронични заболявания/

 • две групи набор 2017 – посещават 29 деца,ще бъдат приети 25 деца /21-общ ред; 4-СОП/
 • две групи набор 2016 – посещават 50 деца;
 • две ПГ групи набор 2015 – посещават 56 деца;
 • две ПГ групи набор 2014  – посещават 59 деца.

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА :

15.05.2020 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2020/2021 година (под граждански контрол)

15.05.2020 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2020/2021 година, срок за записване до 29.05.2020 г.-17:00 часа

29.05.2020 г.   Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране

30.05.2020 гПубликуване на резултатите от второ класиране за учебната 2020/2021 г. (срок за записване до 12.06.2020 г.)

12.06.2020г.   Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 17:00 часа

13.06.2020 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2020/2021 г. (срок за записване до 26.06.2020 г.)

26.06.2020г.   Kрай на записване на класираните деца - 17:00 часа

27.06.2020 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2020/2021 г. (срок за записване до 10.07.2020 г.)

10.07.2020г Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2020/2021 г. (срок за записване до 10.07.2020 г.)

11.07.2019 г. – 28.08.2019 г.  период без класирания

29.08.2020 г.  Първо текущо класиране.за учебната 2020/2021 г.

 

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 „ЗДРАВЕЦ“

Понеделник  -  Петък

9.00 ч. до 17.00 ч.

 

 

В сградата на Детска градина № 56 "Здравец" се помещават осем групи детска градина и две яслени групи. Обособени са три салона за творчески и спортни дейности: физкултурен, музикален салон и интерактивна стая, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалифицирани педагози, логопед от Логопедичен център - гр. София, ресурсен учител - за децата със СОП от РЦПППО-София-град, психолог, непедагогически служители, както и екип от  6 медицински сестри.   Педагогическата колегия е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си.

Целта на работата на целият екип на детската градина е да  постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на  националната , културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата  дейност, е важно  да се съхрани уникалността на детството,  чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за  развиване на детските интереси и заложби в ДГ №56 "Здравец" дават и  организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите. 

 • Чуждоезиково обучение – английски език;
 • приложни изкуства;
 • народни танци;
 • латино танци;
 • плуване;
 • футбол
 • йога

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

Високият професионализъм на екипа, както и дейносттите, които той осъществява, правят ДГ №56 "Здравец" предпочитано място за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от Предучилищна възраст.

ДГ № 56 "Здравец" участва в следните проекти:

1. Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Детска градина № 56 "Здравец" участва в Дейност 3 – Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.- Обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.

 • Двама педагогически специалисти са сертифицирани за работа със скрининг теста за деца от 3 до 3 години и 6 месеца;

2. През учебната 2019/2020г. г. ДГ № 56 „Здравец“ стартира работа по проект: "Педагогическа практика -"Утринна приказка";

3. Проект "Спорт в детската градина" по Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на СО; 

4. Проект на детската градина:“Учител за един ден”.
 Партньорството между родители и учители е ефективно и резултатно, когато е изградено на принципите на доброволност, разнообразие и избор.;

5. Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование";

6. "За чиста околна среда" - "Обичам природата и аз участвам" на МОСВ и ПУДОС;

7. "Учим и знаем правилата" - БДП и приложножно колоездене.

 

Линк към сайт на детската градина: www.odz56.com

 


 Контакти:

  +359 884 801 635

   02/ 875 90 74

   02/ 875 81 08

e-mail: odz56@abv.bg

Директор на ДГ № 56 "Здравец": Н. Маринова