ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №185 Звездичка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:185
Име:Звездичка
Директор:Милена Русинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II
Комуникация:
02/9732463
02/9791138
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред5000
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7700
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4300
Хронични заболявания1500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1300
СОП100
Работна група1--

Информация за родители

                                                                                                                                                                                                                      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Извиняване отсъствието на децата през грипната ваканция ще бъде по следния начин:

- яслена, първа и втора група ще бъдат извинявани с медицински бележки (за болните деца) или със заявление от родителите ( за здравите деца), което може да попълните на място в детската градина или да подадете на  имейла на детското заведение – odz85@abv.bg

- трета и четвърта ПГ ще бъдат извинявани служебно (за здравите деца) и с медицински бележки (за боледувалите).

Плащане на таксите онлайн

 

Уважаеми родители, може да плащате таксата за детската градина онлайн. Това ще става след регистрация на сайта roditel.eu през ePay.

 

 

ДГ № 185 "Звездичка" е общинска детска градина в ж.к. "Дружба 2", район "Искър". Построена е през 1989 год., а от 2014 година има разширение за две яслени и една градинска групи. В детското заведение се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10 месечна до 7 годишна възраст, разделени в четири яслени и девет градински групи. В основната сградата са обособени просторни и функционални помещения - занимални, спални, санитарни блокове, столови, офиси за 13 групи, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания. В градината има музикален и физкултурен салони, плувен басейн. В просторният и богато озеленен двор са изградени площадки за отдих и игри на открито за 13 групи, футболно/баскетболно игрище.

За децата се грижи екип от висококвалифицирани педагози, логопед, психолог, непедагози, които сигуряват възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите индивидуални способности, да придобие навици, умения, отношения, необходими на съвременната детска личност. Ръководени от принципите на хуманност, адаптивност, динамичност, гъвкавост те създават прекрасен психологически климат и емоционален конфорт на децата. Опирайки се на детската уникалност и осигурявайки оптимални условия за развитие в цялостния режим, децата растат в среда на любов и доверие, сигурност и спокойствие. 

Ръководени сме от принципите на хуманност, адаптивност, динамичност, гъвкавост, създаване на психологически климат и емоционален конфорт. 

Здравното обслужване на децата се осъществява от медицински специалисти с богат професионален опит.

ДГ 185 "Звездичка" има и една смесена група с деца от 2.5 до 7 год. възраст намираща се в близост до парк "Врана", което дава възможст на децата да бъдат в непосредствена близост до природата.

Родителите и децата от ДГ № 185 "Звездичка" имат възможност за избор и на допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни стандарти: английски език, приложни изкуства, народни танци, футбол, плуване.

При желание от страна на родителите се организират ски училище, летен лагер, екскурзии и др.

За сигурността на децата и персонала отговаря "Мултифорс А.С." ЕООД

Линк към сайта на детската градина: http://dg185.bg/

 През учебната 2019/2020 г. групите в ДГ № 185 ще бъдат разпределени по възраст, както следва

  • 4 яслени групи - набор 2017  и 2018 г. с общ брой 104 деца
  • 2 първи групи - набор 2016 г. с общ брой 60 деца (децата са приети и по служебен ред се прехвърлят от 15.09.2019 г. в детската градина)
  • 3 втори групи - набор 2015 г. с общ брой 90 деца
  • 2 подготвителни игрупи за петгодишни деца  - набор 2014 г. и 2013г. с общ брой деца 65 деца
  • 2 подготвителни групи за шестгодишни  деца - набор 2013 г. с общ брой 70 деца

За децата със СОП в детската градина е сформиран екип от:

- психолог;

- логопед;

- ресурсен учител;

В ДГ 185 "Звездичка" срещу допълнително заплащане от родителите се предлагат следните Допълнителни образователни дейности:

1. Английски език;

2. Приложни изкуства;

3. Плуване;

4. Футбол;

5. Народни танци;

6. Модерни танци

7. Логопед


ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА

Обявяване на списъци от първо класиране - 11.05.2019г.

Записване на децата 13.05.2019 - 23.05.2019г.:
 

от 9:00 ч. до 12:00 ч.     

13:30  до 16:30 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/
 

2. Оригинал

  - удостоверението за раждане на детето;

- лични  карти  на родителите

3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство.

При записване на децата родителите се запознават с Правилника за дейността на детската градина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република

България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в

детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок  преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено  в  6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла);

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни  преди постъпването на детето в детската градина.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1. За всяка нова учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца -

еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни (както и в началото на всяка учебна година) се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен.