ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №185 Звездичка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:185
Име:Звездичка
Директор:Милена Русинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II
Комуникация:
02/9791138
02/9732463
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред3600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група2--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4700
Хронични заболявания800
СОП300
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред7200
Хронични заболявания900
СОП500
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред3810
Хронични заболявания1000
СОП500
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- васерман на един от родителите ( за децата в яслена възраст);

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина,  се изисква:

-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за

диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

     С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Първо класиране - 15.05.2020г.

Записване на децата 18.05.2020 - 29.05.2020г.:
от 9:00 ч. до 12:00 ч.     

 от 13:30  до 16:00 ч.

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи се доказват критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.


През учебната 2020/2021 г. групите в ДГ № 185 ще бъдат разпределени по възраст, както следва

  • 4 яслени групи - набор 2019  и 2018 г. с общ брой 93 деца
  • 2 първи групи - набор 2017 г. с общ брой 58 деца (децата са приети и по служебен ред се прехвърлят от 15.09.2020 г. в детската градина)
  • 2 втори групи - набор 2016 г. с общ брой 60 деца
  • 3 подготвителни групи за петгодишни деца  - 2015г. с общ брой деца 88 деца
  • 2 подготвителни групи за шестгодишни  деца - набор 2014 г. с общ брой 54 деца
  • 1 смесена група във "Врана" с общ брой 22 деца

За децата със СОП в детската градина е сформиран екип от:

- психолог;

- логопед;

- ресурсен учител;

В ДГ 185 "Звездичка" срещу допълнително заплащане от родителите се предлагат следните Допълнителни образователни дейности:

1. Английски език;

2. Приложни изкуства;

3. Плуване;

4. Футбол;

5. Народни танци;

6. Модерни танци

7. Логопед

Плащане на таксите онлайн

 

Уважаеми родители, може да плащате таксата за детската градина онлайн. Това ще става след регистрация на сайта roditel.eu през ePay.

 

 

ДГ № 185 "Звездичка" е общинска детска градина в ж.к. "Дружба 2", район "Искър". Построена е през 1989 год., а от 2014 година има разширение за две яслени и една градинска групи. В детското заведение се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10 месечна до 7 годишна възраст, разделени в четири яслени и девет градински групи. В основната сградата са обособени просторни и функционални помещения - занимални, спални, санитарни блокове, столови, офиси за 13 групи, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания. В градината има музикален и физкултурен салони, плувен басейн. В просторният и богато озеленен двор са изградени площадки за отдих и игри на открито за 13 групи, футболно/баскетболно игрище.

За децата се грижи екип от висококвалифицирани педагози, логопед, психолог, непедагози, които сигуряват възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите индивидуални способности, да придобие навици, умения, отношения, необходими на съвременната детска личност. Ръководени от принципите на хуманност, адаптивност, динамичност, гъвкавост те създават прекрасен психологически климат и емоционален конфорт на децата. Опирайки се на детската уникалност и осигурявайки оптимални условия за развитие в цялостния режим, децата растат в среда на любов и доверие, сигурност и спокойствие. 

Ръководени сме от принципите на хуманност, адаптивност, динамичност, гъвкавост, създаване на психологически климат и емоционален конфорт. 

Здравното обслужване на децата се осъществява от медицински специалисти с богат професионален опит.

ДГ 185 "Звездичка" има и една смесена група с деца от 2.5 до 7 год. възраст намираща се в близост до парк "Врана", което дава възможст на децата да бъдат в непосредствена близост до природата.

Родителите и децата от ДГ № 185 "Звездичка" имат възможност за избор и на допълнителни образователни дейности извън Държавните образователни стандарти: английски език, приложни изкуства, народни танци, футбол, плуване.

При желание от страна на родителите се организират ски училище, летен лагер, екскурзии и др.

За сигурността на децата и персонала отговаря "Мултифорс А.С." ЕООД

Линк към сайта на детската градина: http://dg185.bg/

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/
 

2. Оригинал

  - удостоверението за раждане на детето;

- лични  карти  на родителите

3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство.

При записване на децата родителите се запознават с Правилника за дейността на детската градина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република

България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в

детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок  преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено  в  6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла);

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни  преди постъпването на детето в детската градина.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1. За всяка нова учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца -

еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 работни дни (както и в началото на всяка учебна година) се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен.