ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №68 Ран Босилек - почасова организация

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:68
Име:Ран Босилек - почасова организация
Директор:Евгения Иванова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ж.к. Люлин VІІ м. р., ул. "Иван и Стиляна Параскевови"
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

АКТУАЛНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗА ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната, родителските срещи за родителите на децата за прием от месец септември 2020 г. ще се проведат

онлайн в платформата Zoom по график:

 • на 26.08.20 г. от 17.00 ч. за деца набор 2019 г. и 2018 г.
 • на 27.08. 2020 г. от 17.00 ч. за деца набор 2017 г.

Моля да зaявите своето участие като изпратите

e-mail на dg68taksi@abv.bg, съдържащ  информация

с вашите имена и имената на вашето дете.

На посочения от вас e-mail адрес

ще получите указания за начина на

провеждане на родителската среща.

Директор: Евгения Иванова

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Уважаеми родители от 15.09.2020 г. в ДГ № 68 "Ран Босилек"   ще работят  13 групи, както следва:

 • 2 бр.  групи детска ясла - смесени по възраст - набор 2019 и набор 2018;
 • 2 бр.  първи групи  - набор 2017;
 • 2 бр. втори групи -  набор 2016;
 • 2 бр.  III -та  ПГ - смесени по възраст - набор 2016 и набор 2015 ;
 • 2 бр. IV-та ПГ - смесени по възраст - набор 2015 и набор 2014;
 • 3 бр. разновъзрастови групи за деца със СОП, които се обучават индивидуално и групово в кабинети и приобщават  към масовите групи.

Екипът за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ на децата в  ДГ № 68 "Ран Босилек" се състои от щатни педагогически специалисти за  ресурсно подпомагане и допълнителна подкрепа на децата в масовите групи и СОП групите, както следва:

 • психолог - 2 бр.
 • специален педагог - 2 бр.
 • логопед - 3 бр.
 • ресурсен учител - 3 бр.   
 • педагог - 1 бр.

В помощ на педагогическите специалисти  за работа с деца със СОП в масовите и специалните групи освен регламентирания брой непедагогически персонал има назначени  и допълнителни непедагогически специалисти:

 • помощник на учителя -   3 бр. 
 • помощник възпитатели - 2 бр.

В ДГ 68 „Ран Босилек”  реализираме  следните проекти:


 1.     Проект BG05М20Р001-3.005-0004 ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"  

 

 2.     Проект BG05M20P001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден"                                  

 3.    „Безопасно се движи,  правилата спазвай ти” – СБДДС

 4.    „Промоция на здравето” – РЗИ

 5.    „Спортът – вдъхновение за всяко дете” – район „Люлин”.

Базово учебно заведение:

ДГ 68 „Ран Босилек” е базова детска градина  към СУ „Св. Климент Охридски”, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика”.

При нас провеждат практическото си обучение  студенти от катедра „Психология” на НБУ  и катедра „Лека атлетика” на НСА. 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Евгения Иванова


 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА 

ЗА ПРИЕМ ОТ МЕСЕЦ СПТЕМВРИ 2019 Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

На 05.06.2019 година  - сряда - от 17.00 часа  в салона на ДГ 68 "Ран Босилек" ще бъде проведена обща родителска среща с родителите на деца за  прием от месец септември 2019 година. 

Моля да присъстват само родители или техни упълномощени представители.

 За допълнителна информация тел. 028257240

Директор:  Лиляна  Василева

 

 

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НА 11.05.2019 год. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА ОТ  ПЪРВО  КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ДИРЕКТОРА НА ДГ 68 "РАН БОСИЛЕК" ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЕРИОД НА ЗАПИСВАНЕ: 

13.05.2019 год. - 25.05.2019 год. 

ЧАСОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

11.00 часа - 13.00 часа 

13.30 часа - 16.30 часа 

 

За допълнителна информация тел. 028257240

Директор: Лиляна Василева