ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №187 Жар птица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:187
Име:Жар птица
Директор:Аксиния Петкова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Добротич" № 48
Комуникация:
8219047 8229360
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2100
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания410
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2900
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5600
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред35130
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред23--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №187”Жар птица” е с новопостроена сграда и съвременно оборудван двор
в която децата се възпитават и обучават с много любов от опитни педагози .

Разпределени са в 2 яслени групи и 6 градински групи по година на раждане:

-2017г - 25 деца     1 ясла

-2016г - 32 деца     1 ясла

-2015г - 32 деца     1 група

–2014г - 60 деца    2 групи

-2013г - 48 деца     2 групи

-2012г - 26 деца     1 група

Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с
Държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка, ЗПУО и
осигурява готовност за училище. Провежда се по Програми одобрени от МОН.
Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики,
богата култура и утвърждава собствени традиции, идеи и ценности, които
рефлектират върху материално-информационната среда, мотивацията на деца,
служители и родители за реализиране образователната политика на ДГ №187.
Активното участие на децата в допълнителните образователни дейности и изявите
им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и
развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип.
В ДГ №187 са създадени условия за: модерно предучилищно образование, приравнено
към европейските стандарти; развитие личностния потенциал на децата; ранно
откриване на заложби; свободно изразяване и достигане култура на поведение;
създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.

Детската градина предлага следните допълнителни образователни дейности:

 Английски език, футбол, модерни танци и народни танци.

В детското заведение има осигурен психолог и ресурсен учител от РЦПППО.

Децата от ДГ №187”Жар птица” живеят и растат в уютен дом, където реализират
мечтите си!