ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №187 Жар птица (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:187
Име:Жар птица
Директор:Аксиния Петкова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Добротич" № 48
Комуникация:
8219047 8229360

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред600
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред3400
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4400
Хронични заболявания400
СОП040
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5130
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред35--
Хронични заболявания100
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №187”Жар птица” е с новопостроена сграда и съвременно оборудван двор
в която децата се възпитават и обучават с много любов от опитни педагози .

Разпределени са в 2 яслени групи и 6 градински групи по година на раждане:

-2018г - 23 деца     1 ясла

-2017г - 24 деца     1 ясла

-2016г - 31 деца     1 група

–2015г - 33 деца     1 група

-2014г - 58 деца     2 групи

-2013г - 41 деца     2 групи

Възпитателно-образователния процес се организира и провежда в съответствие с
Държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка, ЗПУО и
осигурява готовност за училище. Провежда се по Програми одобрени от МОН.
Детското заведение има свой съвременен облик, добри педагогически практики,
богата култура и утвърждава собствени традиции, идеи и ценности, които
рефлектират върху материално-информационната среда, мотивацията на деца,
служители и родители за реализиране образователната политика на ДГ №187.
Активното участие на децата в допълнителните образователни дейности и изявите
им извън детското заведение развиват общата им физическа култура, стимулират и
развиват артистичността им, изграждат самочувствие и умения за работа в екип.
В ДГ №187 са създадени условия за: модерно предучилищно образование, приравнено
към европейските стандарти; развитие личностния потенциал на децата; ранно
откриване на заложби; свободно изразяване и достигане култура на поведение;
създаване партньорски взаимоотношения с родители и общественост.

Детската градина предлага следните допълнителни образователни дейности:

 Английски език, футбол, модерни танци и народни танци.

В детското заведение има осигурен психолог и ресурсен учител от РЦПППО.

Децата от ДГ №187”Жар птица” живеят и растат в уютен дом, където реализират
мечтите си!

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите деца за учебната 2020/2021 година ще се извършва през всеки

работен ден от седмицата в Детското заведение от 8.00 ч. до 12.00 ч и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

при спазване на всички противоепидемични мерки.