ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №88 Детски рай (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:88
Име:Детски рай
Директор:Мария Йорданова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба" II, 4 м. р.
Комуникация:
9788232
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред5300
Хронични заболявания100
СОП020
Работна група2--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4800
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група1--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред7800
Хронични заболявания200
СОП300
Работна група1--

Информация за родители

ВАЖНО!

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Първо класиране - 15.05.2020г.

Записване на децата 18.05.2020 - 29.05.2020г.:
от 9:00 ч. до 12:00 ч. и  от 13:00  до 16:00 ч.

Критерии № 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 и 17 ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да представят документи.

С документи се доказват критерии № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16.

При записване на родителите се предоставят:

  • Заявление- формуляр, генериран от ИСОДЗ;
  • Декларация за обработване личните данни;
  • Работна карта за набиране информация за образователно ниво и трудова заетост на семейството- формуляр на НЕИСПУО;
  • Уведомително писмо във връзка с чл. 53, ал.4 от КСО (за децата до 2-годишна възраст);
  • Списък с медицински изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето;
  • Заявяване желание на родителите за дата на постъпване

Във  връзка със създалото се положение около COVID 19 и мерките за ограничаване на пандемията, моля да спазвате разстояния не по- малко от 2 метра, да носите маски, ръкавици и химикал.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република

България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в

детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок  преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено  в  6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла);

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни  преди постъпването на детето в детската градина.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1. За всяка нова учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца -

еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 работни дни (както и в началото на всяка учебна година) се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 

През учебната 2020/2021г. децата в ДГ № 88 ,,Детски рай" ще бъдат разпределени по групи:

една яслеа - набор 2018г.;

две първи - набор 2017г.;

две втори - набор 2016г.;

две подготвителни за 5г. - набор 2015г.;

три подготвителни за 6г. - набор 2014г.

 

 

 Плащане на таксите онлайн 

Уважаеми родители, може да плащате таксата за детската градина онлайн. Това ще става след регистрация на сайта roditel.eu през ePay

За сигурността на децата и персонала отговаря "Мултифорс А.С." ЕООД

сайт на детската градина: www.odz88.com