ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №112 Детски свят

Тип:ДГ
Номер:112
Име:Детски свят
Директор:Нели Петкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Детски мир" № 5 кв. Бояна
Комуникация:
0884 801 659
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2600
Хронични заболявания100
СОП010
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания310
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред1740
Хронични заболявания200
СОП400
Работна група4--

Информация за родители

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.


Документи на децата със специални образователни потребности /СОП/  се приемат на място в ДГ 112 "Детски свят" -  за специална група   срок: постоянен, при свободни места в групата.

За учебната 2020/2021 г.  ДГ № 112 „Детски свят“ приема в централна сграда 23 деца  по общ критерии, 2 деца с ХЗ, които по правилата на СО да бъдат с ТЕЛК и 2 деца със СОП чрез ИСОДЗ, набор 2017 г.  и 23 деца  по общ критерии, 2 деца с ХЗ, които по правилата на СО да бъдат с ТЕЛК и 2 деца със СОП чрез ИСОДЗ във филиала.

През учебната 2020/2021 учебна година ДГ № 112 „Детски свят“ ще бъде с осем градински групи, две групи набор 2017 г., две групи - набор 2016 г., една група – набор 2015 г, две  групи набор 2014 г., и една специална група за деца със СОП. Детската градина работи с капацитет от осем  групи, които се помещават в големи, слънчеви и приветливи за обучение и игра занимални. Централната градата е на три етажа, разполага с физкултурен и музикален салон и обширен двор с изглед към Витоша. Сградата на филиала е на два етажа, на атрактивно място - срещу Боянската църква, с удобен физкултурен и музикален салон, с ателиета за ранно чуждо езиково обучение и приложни дейности, с голям двор и отлично оборудвани площадки за игра на открито.
Детската градина функционира на целодневен принцип от 7.00 до 19.00 часа от понеделник до петък. 

Детската активност, заложби и фантазия са насърчавани чрез допълнителни образователни дейности - танци, футбол, плуване, йога, ранно чуждоезиково обучение по английски език, приложни изкуства . За физическото здраве, активен отдих и екологично възпитание на децата ще бъдат организирани екскурзии, летни лагери, ски-училища, зелени, сини и бели детски градини.

Екипът от педагози, воден от идеята за уникалността на всяко дете, провежда качествен обучително-възпитателен  процес, организира празници, културни мероприятия, спортно-състезателни игри с цел да отговори на нуждите, потребностите и възможностите на всеки малък човек. 

        Екипът на ДГ № 112 „Детски свят“ възприема всяко дете и неговото семейство като уникален и желан партньор в ежедневните взаимодействия.

В СОП групата фактор е не възрастта, а актуалното развитие и състояние на детето към момента на постъпване в детската градина, нивото му на нервно-психическо развитие и в последствие се влияе от динамиката на развитие.
В градината работят високо квалифицирани специалисти: специални педагози, логопед, психолог. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие. Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.
Екипът от специалисти оказва помощ и съдействие на родителите на децата със специални образователни потребности, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия. Постъпвайки в ДГ 112 „Детски свят“, в индивидуален план за всяко дете на практика започва процеса на адаптация, социализация и интеграция, който продължава и се развива чрез дейностите в самото заведение.  Екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна работа, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена, трудова и учебна дейност. Приемът на децата със СОП в детската градина  се извършва на база медицинска документация / ТЕЛК, РЕЛК, ЕПИКРИЗА /, Становище и заповед на РЦППО.      

ЕПЛР  в ДГ 112 „Детски свят“ приема документи за деца със специално образователни  потребности на място, като те се подават в ИСОДЗ.

ДГ  № 112 „Детски свят“ осъществява базова дейност съвместно със СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП - катедра „Специална педагогика“, като подготвя студенти за държавни изпити по практичиски умения, методика и стратегия за работа с деца със СОП.