ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №64 Първи юни - почасова организация

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:64
Име:Първи юни - почасова организация
Директор:Дочка Мичева
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Полковник Стоян Топузов"- VII м. р.
Комуникация:
02 8242315 02 9250712
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред201
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!

 
Уважаеми родители,

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 64 "Първи юни" ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила от 14.05.2020г. съгласно заповед на МЗ №РД-01-236/14.05.2020г. 

РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА КЛАСИРАНИ НА 15.05.2020 г.ОТ ИСОДЗ Е:

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 

9.30 - 16.00 ч.

 

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ 


ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА


 

ВТОРА "А"  "Звездичка" и  ВТОРА "Б"  група "Светулки"  -.........................2020 г.

 6-7 годишни ПГ за училище, ЧЕТВЪРТА"А" "Щурче" и ЧЕТВЪРТА "Б" "Лъвчета" - ........................2020г.

ПЪРВА "А "  Мечо пух" и ПЪРВА "Б" " Палавници" - ...................2020г.

5-6 годишни ПГ за училище, ТРЕТА "А" група "Бърборко"и  ТРЕТА "Б" група "Слънчице" - ..........................................2020г.

Детски яслени групи " Балон" и  "Бонбон" - ...............................2020г.

 

ДГ№64 "Първи юни" посещават  деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсен учител, както и учители със специалност Предучилищна педагогика.

Децата със специални образователни потребности се приемат чрез ИСОДЗ.

 

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

1. Лична здравно-профилактична карта – актуална, в началото на всяка учебна година, както и актуализиране на имунизационните паспорти на децата съобразно Имунизационен  календар за страната.

2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/.

3.При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология!

4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)!

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

6. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето и липсата на контакт със заразно болен.

Забележка:

Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием за деня на детето Ви.

ВАЖНО:

Болни и недоизлекувани деца не посещават детска градина и детска ясла.


ДГ № 64 „Първи юни” посреща своите възпитаници в просторна и уютна, построена за целта сграда, заемаща 1 774 кв.м. застроена площ и близо 11 000 д-кa залесен и озеленен двор. В сградата се помещават десет градински групи с отделни  спални, занимални, санитарни възли за всяка група, кабинети, зали, спортен и музикален салон за задължителни и допълнителни образователни дейности. За децата се грижат с любов, внимание и всеотдайност 52 служители, които работят така, че детската градина да е обичано и желано място от децата. Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и екстериорът са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно ЗПУО и държавните образователни стандарти за предучилищно образование. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност чрез играта. В ДГ № 64 "Първи юни" има оптимизиран дневен режим, здравословно и рационално хранене, обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра, богата емоционална и духовна култура, целенасочена предучилищна подготовка, съхранени български традиции, равен шанс за всички деца, природосъобразен начин на живот и безопасност на движението. ДГ № 64 „Първи юни” осигурява условия за сигурност и спокойствие на децата, усвояване на знания, умения и личен опит, необходими за откриване и опознаване на света, развитие на критично мислене и творческо въображение. Възпитава отговорни, позитивни, толерантни към индивидуалните различия на хората.

По предложение и изразено желание на родителите ДГ № 64 "Първи юни" предлага и допълнителни образователни дейности:
 
- футбол /имаме отбори по футбол/;
- приложни дейности;
- английски език;
- шах;
- народни танци.

Ежегодно организираме различни дейности извън детската градина, като ски-училище, еднодневни екскурзии и летен отдих на море,футболен турнир и други, съобразно желанието на родителите и по решение на ПС и ОС.

Щастливи сме, когато ДГ № 64 "Първи юни" се превърне в любимо място за игри, пакости и труд.

 

Уважаеми родители, през учебната 2019 / 2020 година в ДГ № 64 "Първи юни" ще работят:


Детски яслени групи " Балон" и  "Бонбон" за родени 2017 и 2018 година;  0879 405111, 0879 405 222

IА група  " Мечо пух" и IБ група " Палавници" за родени 2016 година; 0879 401151, 0879 401150

IIА група  "Звездичка" и  IIБ група "Светулки"  за родени  2015 година; 0879 404415, 0879 401153

IIIА ПГ "Бърборко"и  IIIБ ПГ "Слънчице" за родени 2014;  0879 405073, 0879 405074

 IVА ПГ "Щурче" и   IVБ ПГ "Лъвчета"; 0879 405071, 0879 401152

ДГ№64 "Първи юни" посещават  и деца със специални образователни потребности. С тях работи екип от психолог, логопед , ресурсен учител, както и учители със специалност Предучилищна педагогика.

Децата със специални образователни потребности се приемат чрез ИСОДЗ.


На основание Писмо №СОА-17-ВКО8-16132/04.12.2017 година на доц. д-р Тодор Чобанов, Заместник-кмет на  Столична община, по отношение представянето на документи от родители на деца в детската градина, ползващи преференции при заплащане на таксата, Ви уведомявам за следното:

  • Корекция на таксата се извършва само след подадено писмено заявление от родителя до директора на ДГ, придружено с необходимите документи.
  • Когато в детската градина се приемат близнаци, поредността им се определя с копие от Удостоверение за раждане, издадено от Отдел „Гражданско състояние“ в съответната община.  Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага Дубликат за удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
  • Директорът на ДГ преценява, съобразно всеки конкретен случай, какви са другите необходими документи, които следва да се представят, за да се докаже правото на преференция, освен декларацията.
  • Ако преференцията се ползва всяка учебна година би следвало тя да се доказва с представяне на необходимите документи.
  • В случай, че детето посещава една и съща детска градина и ще ползва една и съща преференция, не е необходимо за всяка учебна година да представя копие от удостоверение за раждане.
  • Декларация трябва да се подава всяка година, а също и при промяна  на обстоятелствата.

 

 Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

 

За повече информация - на интернет страница на ДГ № 64 „Първи юни” : http://dg64.eu/ или на телефоните на ДГ № 64 "Първи юни" СО Район "Люлин"

 

Дочка Мичева
Директор на ДГ № 64 „Първи юни“