ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №27 Детска китка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:27
Име:Детска китка
Директор:Галина Христова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Възрожденска", № 19
Комуникация:
9382655
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред42--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

     

…………………………………………………………………………

(име, адрес на детската градина)

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 

Долуподписаният/ата

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на

(посочват се трите имена на детето)

от ………………………

(посочва се група)

 

Запознат/а съм, че:

 • не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
 • детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19
 • трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
 • следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
 • при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
 • е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

 

Декларирам, че:

 

 • приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
 • не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
  • при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 

 

Дата: ………………………     Подпис: ………………………

 

 

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за  дейността на Детска градина №27“Детска китка   в  извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

 1. I.                Изисквания относно приема на децата в детската градина
 2. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
 3. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 4. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им.  Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
  1. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
   1. II.             Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина 
   2. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
   3. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.  
   4. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите. 
   5. 4.     Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
    1. III.            Изисквания относно персонала в детската градина 

Служителите  на детската градина, е нужно:

 

 • Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
 •  

  1. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
  2. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
  3. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
  4. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
  5. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
  6. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
  7. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
  8. IV.         Дезинфекционни мероприятия
   1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
   2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
   3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата,  след приема на последното дете за деня  и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
   4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на  осветителните тела и перилата на стълбищата  най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
   5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
   6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
   7. V.            Протоколи за поведение

  Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

  При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

   1.     Първоначално поведение

   · Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.

  • · Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
  • · На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
  • · След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
  • · Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
  • · Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.
  1. 2.     В случай на положителен тест на дете
  • · Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
  • · Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
  • · В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
  • · Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
  • · Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
  • · СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

  При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

  1. 1.     Първоначално поведение
  • · Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
  • · Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
  • · След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
  • · Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
  1. 2.     В случай на положителен тест при възрастен
  • · Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
  • · Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
  • · Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
  • · В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
  • · Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
  • · СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
  • · Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа

   

   

   

   

   

  УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

  ДОКУМЕНТИТЕ  НА  КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА

  ЩЕ  СЕ  ПРИЕМАТ  ВЪВ  ФИЛИАЛА

  на ул. „Иван  Кулин“  № 9

  в  КАНЦЕЛАРИЯТА

  от 9.00ч.до 12.00 ч. от 14.00 ч. до 16.00ч.

  ПРИ  СТРИКТНО  СПАЗВАНЕ  НА

  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ  МЕРКИ.

  ДГ №27 "Детска китка" разполага с централна сграда намираща се на ул. Възрожденска №19. В нея функционират четири групи за деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас. Детската градина има втора сграда, която се намира на ул. Княз Иван Кулин №9. Там има две яслени групи и две градински групи.

  Двете сгради са разположени в тих квартал, с добре озеленени дворове. За всяка група има самостоятелна обезопасена площадка за игра. Занималните са просторни и светли. Обособени са различни кътове по интереси и игри, в които децата моделират, рисуват, творят. За децата се грижи високо квалифициран педагогически персонал, грижовен и внимателен помощен персонал.

  Образователно-възпитателния процес е организиран по начин, който способства за създаването на добър микроклимат, екологична и богата стимулираща среда, в която се осъществява възпитание на детската личност в нейната цялост.

  Екипът на детската градина работи в тясно сътрудничество с родителите, като периодично се организират и провеждат съвместни дейности. Провеждаме дни на отворени врати.

  Предлагаме допълнителни педагогически дейности:
  - английски език;
  - народни танци.

     През учебната 2019/2020 година в детската градина ще функционират 8 групи, както следва:

  І яслена група, деца родени 2017г. и 2018г.   -26 деца

  ІІ яслена група, деца родени 2017г. и 2018г.  -26 деца

  Іа група, деца родени     2016г.   -27 деца

  Іб група, деца родени      2016г.   -27 деца

  ІІ  група, деца родени      2015г.   -30 деца

  ІІІ група, деца родени      2014г.   -30 деца

  ІVа група, деца родени     2013г.   -27 деца

  ІVб група, деца родени     2013г.   -27 деца

  Уважаеми родители, 

  Усложнената епидемична обстановка  и обявеното  от Народното събрание извънредно положение в Република България  изискват от всички нас динамични действия, бърза реакция и лична отговорност!

  Напомням, че учебно-възпитателният процес в детската градина е преустановен от  16 март 2020 г., със Заповед на Министъра на здравеопазването!

  В тази връзка, създадохме организация за  заплащане на  дължимите месечни такси за посещение на детска градина по банков път! (неплатени такси за м. февруари и предстояща такса за дните посещаемост от м. март)

  БАНКОВА СМЕТКА ОС “ПРОСВЕТА“  към район “НАДЕЖДА“

  IBANBG87SOMB91303124911700 

  BIC:  SOMBBGSF

   ОБЩИНСКА БАНКА

  Припомням, че съгласно Решение на Върховен административен съд, в сила  от 13.11.2019 г, когато едно дете не посещава детска градина по уважителни причини като обявеното на 13 март 2020 г. „извънредно положение“, родителите му не дължат абонаментна такса.

  Нашите съвети:

  • При попълване на платежното нареждане - в основание за плащане изпишете: номер на детската градина, група,  такса за … месец  , име и фамилия на детето!
  • Важно е да знаете, че по банков път може да заплатите месечните такси само за  посещение на детска градина,  но не и такса за допълнителни образователни дейности.
  • Служител на детската градина ще ви информира за дължимата сума  на 0884362564 телефон, от 9.00 до 12.00 часа.
   • Срокът за заплащане  се удължава! 

   

  Екипът на детска градина №27“ДЕТСКА КИТКА“ пожелава на Вас и Вашите семейства здраве, положителни мисли и до нови срещи в детската градина! 

   

  УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

  ДОКУМЕНТИТЕ  НА  КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА

  ЩЕ  СЕ  ПРИЕМАТ  ВЪВ  ФИЛИАЛА

  на ул. „Иван  Кулин“  № 9

  в  КАНЦЕЛАРИЯТА

  от 9.00ч.до 12.00 ч. от 14.00 ч. до 16.00ч.

  ПРИ  СТРИКТНО  СПАЗВАНЕ  НА

  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ  МЕРКИ.