ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №161 Ласка (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:161
Име:Ласка
Директор:Таня Милорова Иванова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, кв. Овча купел, ул. "Маестро Кънев", №29
Комуникация:
029557321
029557322

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред1300
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП031
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4100
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група3--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания2200
СОП000
Работна група10--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1000
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група11--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред12--
Хронични заболявания1400
СОП400
Работна група31--

Информация за родители

В ДГ № 161 "Ласка" се възпитават и отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст.
Осъществява се културно - възпитателна и образователна работа, насочена към реализация на съвременна детска личност.

Детското заведение има своята история.

Детската градина е открита през 1951 година като ЦДГ.

През 2009 г. децата са разпределени в сграда на ул. 681 - 2 групи / закрита през 2015 г. / и сграда на ул. Евлия Челеби № 1 - 2 групи.

През 2013 г. с решение на СОС в "Общностен център за деца и родители в неравностойно положение" на ул. Маестро Кънев № 2 е позиционирана 1 възрастова група.

През 2015 г. е построена нова сграда на ул. Маестро Кънев № 29 за 8 групи.

Със Заповед № СО15-РД-09-341 от 06.02.2015 г. на кмета на Столична община (обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ, бр. 15/24.02.2015 г.) Целодневна детска градина № 161 “Ласка” с адрес гр. София, район Овча купел, ул. „Евлия Челеби“ №1 е преобразувана в Обединено детско заведение № 161 „Ласка“ с административен адрес: гр. София, район Овча купел, кв. Овча купел, ул. „Маестро Кънев“ № 29. След влизане на Закона за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016 г., ОДЗ № 161 се преименува в ДГ № 161 "Ласка".

В днешно време Детската градина № 161 "Ласка" е разположена в 3 сгради: 

Едната  - основната сграда се намира на ул. "Маестро Кънев" № 29.

 - филиал 1 на ул. "Евлия Челеби" № 1; 

 - филиал 2 на ул. "Маестро Кънев' № 2. 

Поради авария в сградата на ул. "Маестро Кънев" № 2, група "Врабчета" през 2016 г. е временно преместена в реновиран апартамент в бл. 611 вх. А.

ДГ № 161 "Ласка" разполага и с добре поддържани дворове. В основната сграда и филиал 1 през 2019 г. със съдействието на Родителското сдружение "Алианс", се изградиха детски спортни игрища, оборудвани с футболни врати, баскетболен кош, волейболна мрежа, трибуни с детски седалки. На детските площадки са изградени дървени навеси, дарение от "Алианс" през 2016 г., сонда за добиване на вода, капково напояване и в двете бази, навес за стопанисване на служебния автомобил. Има позиционирани "Биоградинки" и "Зоокът" в който заедно с децата отглеждаме две двойки петел, кокошка и зайчета. Идеята да възпитаме у децата любов и грижа към животните, желание за включване в различни трудови дейности се оказа работеща и от няколко години се забавляваме и заедно.

Децата  за учебната 2019 - 2020 г. / м. септември 2019 г./ са разпределени по възрастов признак в 11-те групи, както следва:

в основнта сграда ул. 'Маестро Кънев" 29

1 яслена група деца 2017 - 2018 г.;

2 първи групи деца 2016 г.;

2 втори групи деца 2015 г.;

1 трета група ПГ - 5 г. деца 2014 г.;

2 четвърти групи ПГ - 6 г. деца 2013 г.

 

във филиал "1" -  ул. "Евлия Челеби"1

1 трета група ПГ - 5 г. деца - 2014 г. 

1 първа група деца - 2016 г.,

 

във филиал 2 - Маестро Кънев № 2 /бл. 611, вх. А/

1 група яслена с деца 2017/2018 г.

 

Децата  за учебната 2020 - 2021 г. / м. септември 2020 г./ ще бъдат разпределени по възрастов признак в 11-те групи, както следва:

в основнта сграда ул. 'Маестро Кънев" 29

1 яслена група деца 2018 - 2019 г.;

2 първи групи деца 2017 г.;

2 втори групи деца 2016 г.;

2 трети групи ПГ - 5 г. деца 2015 г.;

1 четвърта група ПГ - 6 г. деца 2014 г.

 

във филиал "1" -  ул. "Евлия Челеби"1

1 четвърта група ПГ - 6 г. деца - 2014 г. 

1 втора група деца - 2016 г.,

 

във филиал 2 - Маестро Кънев № 2 /бл. 611, вх. А/

1 група яслена с деца 2018/2019 г.

В ДГ 161 "Ласка" има назначен професионален детски психолог, музикален педагог, жива охрана в двете сгради, допълнителни три възпитателки - помощник учители в първите групи, хигиенист басейн, който обгрижва децата преди и след плуване.

ПРИ НАС ДЕЦАТА ПОЛУЧАВАТ:
- обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера;
- богата емоционална и духовна култура;
- целенасочена предучилищна подготовка;
- съхранени български традиции;
- равен шанс за всички деца;
- природосъобразен начин на живот.
ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И СЛЕД ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ФИРМИ ПРЕДЛАГАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
- Английски език, модерни танци, народни танци, плуване, футбол, детска йога, фехтовка, логопед.

КОЛЕКТИВЪТ НА ДГ № 161 " ЛАСКА" РАБОТИ ПО ПРОГРАМАТА НА ПРОФ. РУСИНОВА И КОЛЕКТИВ "РЪКА ЗА РЪКА" И ПОЛЗВА ПРОГРАМНА СИСТЕМА "ПРИЯТЕЛИ" .

КЪМ ДГ 161"ЛАСКА" ИМА СЪЗДАДЕНО И СЪДЕБНО РЕГИСТРИРАНО ПРЕЗ 2008 г. РОДИТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ  - НАСТОЯТЕЛСТВО "АЛИАНС", което подпомага дейността на детската градина и заедно с екипа от педагозите допринася за създаването на удобство конфорт за децата.

ПРЕЗ 2016 г. КЪМ ДГ "ЛАСКА" СЕ СЪЗДАДЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, функциите на който са регламентираи  в Закона за предучилищно и училищно образование.

ЦЕЛИ: ДА НАУЧИМ ДЕЦАТА ДА МИСЛЯТ, ОТКРИВАТ И РЕШАВАТ ПРОБЛЕМИ, ДА БЪДАТ ТВОРЦИ С РАЗВИТО ВЪОБРАЖЕНИЕ.

 
ЩЕ ПОСТИГНЕМ СВОЙТЕ ЦЕЛИ КАТО:

1. Ще работим индивидуално с всяко дете.
2. Ще изпозваме партньорството на семейството и обществеността в дейността на детската градина.

НАШАТА ВИЗИЯ: МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ

СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТСТВОТО И ДЕТЕТО КАТО ЦЕННОСТ.


НАШАТА МИСИЯ: С МНОГО ЛЮБОВ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА ДА ГИ СОЦИАЛИЗИРАМЕ И ПОДГОТВИМ

ЗА УСПЕШНИЯ ПРЕХОД КЪМ УЧИЛИЩНОТО ВУЗПИТАНИЕ И РАВЕН ШАНС ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС.

НАШИЯТ ДЕВИЗ Е: ТОЛЕРАНТНОСТ И ГРИЖА ЗА КОНФОРТНОТО ПРЕБИВАВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА НА ВСЯКО ДЕТЕ.


АМБИЦИЯТА НИ Е ДА БЪДЕМ НАЙ-ДОБРИТЕ КАТО ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ДА ПРЕВЪРНЕМ ДГ № 161 В ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ДЕЦАТА.


НАШАТА ПОЛИТИКА Е ЛОЯЛНА, ТОЛЕРАНТНА, ДОБРОНАМЕРЕНА, НАСОЧЕНА КЪМ ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ИДЕИ.


ЕКИПЪТ НИ Е ИНФОРМИРАН, КВАЛИФИЦИРАН, АМБИЦИОЗЕН, ОТГОВОРЕН.ГРАФИК 

на дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ДГ № 161 "Ласка" за 2020 - 2021 година.

от 16.03.2020 г, - обявяване на свободните места

15.05.2020 г. - обявяване на свободните места и първо класиране.

График на часовете, в които ще се извършва записването: от 9.00 - 12.00 и от 15.00 до 17.00 часа,

ул. "Маестро Кънев" № 29, кабинет на директора.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За новоприетите деца, при записване в ДГ № 161 "Ласка", родителите представят следните документи:

1. Заявление по образец

2. Удостоверение за раждане на детето-оригинал / верифициране /

3. Лични карти на родителите-оригинал /верифициране/

4. Официален документ от работодател,удостоверяващ,че родителят/настойникът/работи,който съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

5. За самоосигуряващи се родители-копие от документите,удостоверяващи внесените осигурителни вноски

6. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската градина.

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "МАЕСТРО КЪНЕВ" № 29,

КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОРА, СУТРИН ОТ 9.00 - 12.00 ч.

                                   СЛЕДОБЯД ОТ 15.00 - 17.00 ч.

За новоприети деца,  седмицата  преди реалното постъпване в ДГ № 161, родителите представят:

1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р.България от 01.04.2010 г.

    Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в ДГ № 161 "Ласка".

    Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла и градина.

2. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,салмонели,ешерихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла и градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

5. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла и градина.

6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар на детето/бележката важи календарни дни/.


Нашият e - mail адрес е: dg161@abv.bg .

Нашият сайт: dglaska.bg

Приемен ден на директора: четвъртък - сутрин от 9.00 - 11.30 часа:

                                                        следобяд от 15.30 - 17.30 часа.