ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда Гърдова глава
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Симеон Радев", №73А
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1700
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

     На вниманието на кандидатстващите родители на деца 2017г.!  През предстоящата учебна година  в тази сграда няма да се сформира  първа група!    Такава се сформира само когато в сградата има IV ПГ и предстои постъпването им в първи клас! Децата от набор 2017г. , които в момента посещават яслена група в сградата м-ст "Гърдова глава", ще бъдат пренасочени  от 15 Септември към сградата на бул. "Пушкин" № 2.

     Сградата на ул. "Симеон Радев" №73А, е разположена  в м-ст "Гърдова глава", под резиденция "Бояна". В нея функционират само две градински групи, които за предстоящата уч. 2020/2021г. ще бъдат:

         -   II група р. 2016г. - 27 деца

         -   IV ПГ р. 2014г. - 28 деца

  Тази сграда е единствена с яслена група в детската градина, в която се приемат деца и от двата възрастови набора за съответната година.  Част от децата приети през миналата учебна година, ще продължат да посещават яслата, затова броят на обявяваните места се разпределя между два набора,  до запълване капацитета на групата.
 Внимание! Кандидатстващите родители  на деца набори 2017г- и 2019г.  следва да знаят, че при навършване на тригодишна възраст, ще бъдат пренасочени към друга сграда на детската градина, където ще бъда сформирана първа група.
      Във всяка сграда са създадени отлични условия за пълноценно организиране на образователния процес. Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, а за яслена група – две медицински сестри и две детегледачки. Осигурена е медицинска сестра, която осъществява ежедневен медицински контрол. Изградена е подходяща физическа среда за стимулиране развитието на деца със СОП, но на този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост,  осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, ще се осъществява от специалисти от РЦПППО.

 Важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и други обективни причини, децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.

  Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече четвърта година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.
 ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.

       Повече информация можете да намерите  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47


          На вниманието на родителите на новокласираните деца!

          Записването  на класираните деца се извършва само в Централата на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7   от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.40ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина.   Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

          Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Декларации за записване( за запознаване с Правилника, за взимане на дете и др.) ще можете  да изтеглите от сайта на детската градина http://116dg.com/, раздел "Документи" секция "Прием и документи за записване", или да получите на място в Централната сграда на ул. "Мусала" № 7.

             Необходими документи за новопостъпващи

          ВАЖНО!  При приема на децата от м. Септември, всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с  имунизационен статус ( приемат се и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни!   
 

  • Оригинал на здравно-профилактична карта с имунизационен статус на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година и отговаряща на посочените по-горе изисквания;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
  • За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

  • Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а вместо тях представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.


          Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително. 
  

           Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 10.09.2018г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
            -  За деца, приети в  сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
            - за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;      
            - за деца приети в    Централа  и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47