ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда Гърдова глава
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Симеон Радев", №73А
Комуникация:

Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1500
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1700
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Важно! Нови изисквания към медицицинските документи за уч. 2019/2020г.

             Уважаеми родители,

 

Уважаеми родители,

          Напомняме, че  децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и  с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

ВАЖНО!  Във връзка с ново писмо на Столична РЗИ ви информираме, че при приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с  имунизационен статус,  като медицинските сестри в детската градина ще ги приемат за  редовно попълнени  и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите

Внимание!      Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи!  Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни! 

  

За новоприетите деца се изисква:

 • Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година, попълнена според горепосочените изисквания!
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 • За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

 • Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.


Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително. 
   

Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 02.09.2019г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.

 •   -  За деца, приети в Първа и яслена група -  сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
    - за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59; 
 •  - за деца приети в    Централа  и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47

Можете да заявите дата за постъпване и на тел: 02 /855-00-47

График на родителските срещи за новосформираните групи 

 Уважаеми родители,

Родителските срещи  за Първа група и Яслена група,  ще се проведат във физкултурния салон в  сградата на ул. „Симеон Радев” № 73А  както следва:

 • Първа група - родени 2016г.            -  на    11.09 2019 г. (сряда)       от  18:00 ч.;
 • Яслена  група – род. 2017 и  2018 г. -  на  12.09.2019г. (четвъртък)   от  18,00ч.

Дневен ред:

 • Запознаване с  Правилника за дейността на детската градина, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи за постъпване;
 • Разни.

                Важно!  Поканата е само за родители!   Дискусията на родителската среща е уморителна и изнервяща за малки деца, а това допълнително наоварва и всички останали присъстващи.                                      Затова препоръчваме да осигурите близки, които да се погрижат за тях!

 

 

        

 

На вниманието на родителите на новокласираните деца!

Записването  на класираните деца се извършва само в Централата на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7 -  от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.40ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина.   Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

          Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! 

       Декларации за записване( за запознаване с Правилника за дейността, за взимане на дете и др.)  можете  да изтеглите от сайта на детската градина http://116dg.com/, раздел "Документи" секция "Прием и документи за записване", или да получите на място в Централната сграда на ул. "Мусала" № 7.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ   2017г.!

 Сградата на ул. "Симеон Радев" № 73а разполага само с две градински групи и не може  всяка година да се открива първа група( 3 годишни). Такава се създава само когато предстои изписване на Подготвителна група за училище. Затова, при кандадатстване за ясла, не забравяйте, че децата от набор 2017г.,  ще  бъдат пренасочени към друга сграда на детската градина, в годината на навършване на тригодишна възраст.

   

     ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите,част от които са разположени в пригодени помещения. Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

 • Детската градина е разположена в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон, един апартамент на бул. „Бъкстон“ и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Общо функционират седем градински и една  яслена група в  м-ст "Гърдова глава".
 • За всяка сграда на детската градина има отделна страница в ИСОДЗ. Централата е на ул."Мусала"№7, където се помещава кабинетът на директора, деловодството и кухненския блок, в който се приготвя храна за цялата градина и се транспортира три пъти дневно до всички сгради. Помещението за кухня е малко и на този етап няма техническа  възможност да се приготвя отделна храна за деца с хранителни алергии.    

 Сградата в местност "Гърдова глава" се намира на ул. "Симеон Радев" №73А, където функционират:  една възрастово смесена яслена група която към момента се състои от: р. 2016г. - 13 деца и р.2017г. - 10 деца и две градински групи  - IIгр.  р.2014г. - 31 деца и  IVПГ р. 2012г. - 24 деца.

          ВНИМАНИЕ!  Част от децата приети през изминалата година, продължават да  посещават яслата и затова броят на обявените свободни места се определя само до достигане на нормативния капацитет в групата. Напомняме още веднъж на кандидатстващите родители на деца родени 2017г.,  че при навършване  три годишна възраст, ако в сградата няма Четвърта ПГ, то децата им ще бъдат преместени в другите сгради, където ще има първа група.  За учебната 2019/2020г. ще бъдат приети  4 деца набор 2018г. и  6 деца- набор 2017г., а в първа група ще бъдат приети 12 деца набор 2016г.

 • В групите са създадени съвременни условия за пълноценно организиране на образователния процес и е осигурена подходяща физическа среда за прием на деца със СОП.  Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група, а за яслена група – две медицински сестри и две детегледачки. На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като осигуряването при необходимост от допълнителна подкрепа на личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
 • Друга важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през, ваканции и летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на записалите се, възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.
 • Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова от учебната 2016/2017г. реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече трета година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.
 •  ДГ№116“Мусала“ е и  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткриваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.

           За повече информация посетете сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47