ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №7 Детелина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:7
Име:Детелина
Директор:Ксения Семизорова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Деян Белишки", №44
Комуникация:
8589108
odz.detelina@gmail.com

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1605
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред53112
Хронични заболявания500
СОП060
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6700
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група3--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред6200
Хронични заболявания2200
СОП200
Работна група6--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5400
Хронични заболявания3900
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред39--
Хронични заболявания3200
СОП000
Работна група3--

Информация за родители

 

Уважаеми родители,

Детската градина ще отвори на 26 май 2020 година с обособени групи до 18 деца по корпуси.

Моля, всички родители при приема на детето да носят попълнена декларация и се запознаят с МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА, качени на сайта на детската градина :

 

 

                              ДЕТСКА ГРАДИНА  № 7 „ДЕТЕЛИНА”

    1404;гр.София; ж-к .”Гоце Делчев”;ул. „Деян Белишки” №44 телефон:858-91-08

                                                                          Email:odz.detelina@gmail.com

                                                 ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата ......................................................................................................

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на ...........................................................................................

(посочват се трите имена на детето)

от.................................... .........................................................................................................

(посочва се група)

Запознат/а съм, че:

 • не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
 • детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, вт.ч. и COVID-19
 • трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
 • следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
 • при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
 • е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

 • приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
 • не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19

 • при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 

            Дата                                                             Подпис:

 

***************************************************************************************************************************

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

       Записването на птите деца в ДГ №7 "Детелина" за учебната 2020/2021 г. ще се извършва от 8.00 ч. до 14.00 ч., съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ.

         Влизането на всички родители в ДГ №7 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Моля, да носите маски, ръкавици и собствени химикалки. При записването да спазвате  дистанция 2,5 м.

Бъдете здрави!

ОТ  РЪКОВОДСТВОТО

************************************************************************************************************************************************************

Съобщение за затваряне на детската градина

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В условията на въведеното извънредно положение в Република България и съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Ви информирам че:

 

От 16.03.2020 г. /понеделник/ ДГ №7 „Детелина“ няма да работи до второ нареждане.

Директор на ДГ №7

Ксения Семизорова

 

************************************************************************************************************************************************8

 

На вниманието на родителите!

Уважаеми родители,

Поради ремонтни дейности детската градина няма да работи през месец Юли. Крайно нуждаещите се деца ще бъдат разпределени в сборни групи на ДГ №127 „Слънце“.

 Срок за подаване на заявления: 04.05. до 29.05.2020 г.

Благодарим за разбирането!

                                         От Ръководството

**************************************************************************************************************************************************************************************

ДГ №7 „Детелина" е общинска детска градина от авторски тип. Разположена е в подножието на планината „Витоша", в близост до Южния парк. Тук отглеждаме и възпитаваме деца от 1 до 7 год., разпределени по възрастов принцип в 14 групи – 1 ясленa и 13 градински групи.

В детската градината са приети 26 деца родени през 2017 г.; 27 деца - родени през 2016 г.; 84 деца - родени през 2015 г.; 93 деца - родени през 2014 г. и 83 деца - родени през 2013 г.  От м. 09.2019 г. на учебната 2019/2020 г. децата, родени през 2017 г. преминават приоритетно от яслена в първа група. За учебната 2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: една детска ясла за деца, родени 2018 г. -26 деца,  една първа група за деца, родени 2017 г. – 26 деца, три първи групи за децата родени през 2016 г. за 82 деца, три втори групи за деца родени през 2015 г., три подготвителни за 5 годишни - деца родени през 2014 г.  и три подготвителни групи за 6 годишни деца-родени през 2013 г.

В детската градина няма специални групи.

 

Основната ни мисия е да усъвършенстваме създадените   педагогически, здравно-хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно-възпитателен процес,  съобразен с европейските норми и стандарти.

Педагогическото взаимодействие е насочено към утвърждаване на основния субект–детето, като свободна, морална, интелигентна, инициативна, ценностна ориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при  спазване  на природните и обществени закони, способна пълноценно да се развива в живота. Целта на образователно-възпитателната  ни работа е екологосъобразна социализация на 3-7 годишното чрез:

- изграждане, развитие осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия, разширяващи жизнения опит на детето;

- стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее;

- въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности, етноси, религии и физическо различие.

Нашият екип прилага и въвежда  педагогически технологии с доказана иновативност. Участваме в международни научно-практически конференции и семинари, носители сме на отличия за „реализиране на ефективен модел за развитие на предучилищното възпитание и обучение" и за „принос в педагогическата дейност и внедряване на иновационни образователни технологии". Участваме в медийни предавания и изяви. Автори сме на учебни помагала. Педагогическият екип осъществява своята учебно-възпитателна работа по Програма „Неогея" и Програмна система „Ръка за ръка". Родителите са наши партньори – участват активно в обучителни тренинги, проекти, лагери и в различни режимни моменти.

В детската градина има 1 зам.директор УД, 1 главен учител, 19 старши учители, 6 учители, учител по музика, учител по физическа култура, логопед, психолог и ресурсен учител от РЦПППО.

 

>> Спечелени и реализирани проекти, по които работим в детската градина:

 • Проект на тема: „Най-успешен проект за почистване, озеленяване на замърсени с отпадъци площи и изграждане на чешма", спечелен и реализиран към Министерство на екология и горите – 2004/2005 г.
 • Екологичен проект  „Децата в света на природата" с тема „Обичам природата – и аз участвам!" - спечелен и реализиран към МОСВ – 2011 г.
 • Създаване в двора на ДГ №7 „Детелина" на интерактивна площадка по пътна безопасност и приложно колоездене – спечелен и реализиран към СБДДС – 2011 г.
 • „Чрез игри и празници да се опознаем!", съвместно с Център за образователна интеграция на деца и ученици.
 • „Вкусните градинки – уроци от Природата за всички" на Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие" с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България".
 • „Европейски практики в областта на спорта и двигателното развитие при децата" към  Столична община.
 • „Правото на детето на права“ 2013/14 г. към  ЦОИДУЕМ.
 • „Приказният свят на природата“ 05-10.2015 г. към  МОСВ.
 • „Интеркултурна компетентност на учителя” 2015/16 год.  ЦОИДУЕМ.
 • „Цветни работилници“ 21.03-01.12.2017 год.  към Столична община.
 • От 01 февруари 2019 година в подготвителните групи работим по Проект към Програма „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище”, свързана с усвояване и прилагане от деца и учители на общочовешки морални добродетели.

В ДГ №7 „Детелина" се предлагат срещу заплащане от родителите следните допълнителни образователни дейности:

Чуждоезиково обучение /английски език/

Приложни изкуства

Футбол

Плуване

Ски-училище

Художествена гимнастика

Йога

Спортно катерене

Спортни танци

Допълнителна информация за ДГ №7 „Детелина“ всеки родител може да получи от сайта на градината: dg7detelina.com

 


На вниманието на родителите!

Уважаеми родители,

На основание Писмо №СОА-17-ВКО8-16132/04.12.2017 г. на доц. д-р Тодор Чобанов, Заместник-кмет на Столична община, по отношение представянето на документи от родители на деца в детската градина, ползващи преференции при заплащане на таксата, Ви уведомяваме за следното:

 • Корекция на таксата се извършва само след подадено писмено заявление от родителя до директора на ДГ, придружено с необходимите документи.
 • Когато в детското заведение се приемат близнаци, поредността им се определя с копие от Удостоверение за раждане, издадено от Отдел „Гражданско състояние“ в съответната община.  Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага Дубликат за удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
 • Директорът на детската градина е този, който преценява според всеки конкретен случай, какви са другите необходими документи, които следва да се представят, за да се докаже правото на преференция, освен декларацията. Ако преференцията се ползва всяка учебна година би следвало тя да се доказва с представяне на необходимите документи.
 • В случай, че детето посещава една и съща детска градина и ще ползва една и съща преференция, не е необходимо за всяка учебна година да представя копие от удостоверение за раждане. Декларация трябва да се подава всяка година, а също и при промяна на обстоятелствата.

ДИРЕКТОР, 

К. Семизорова


На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина. 

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме:

Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина: 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла)

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

При отсъствия на деца от детската градина: 

1. За новата учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен. 


На вниманието на родителите!

Необходими принадлежности за деца, постъпващи в детска ясла:

Раница с името на детето, която да съдържа:

 1. Памперси (при необходимост)
 2. Резервни дрехи и пижама (без метални закопчалки и връзки)
 3. Пантофи с цип или лепенка
 4. Плик за мръсни дрехи
 5. Шише с вода – 2 бр.

Необходими принадлежности за деца, постъпващи в градинска група:

Раница с името на детето, която да съдържа:

 1. Резервни дрехи и пижама (без метални закопчалки и връзки)
 2. Пантофи с цип или лепенка
 3. Плик за мръсни дрехи
 4. Шише с вода – 2 бр.

 

                    РАБОТНО ВРЕМЕ

ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА №7“ДЕТЕЛИНА “

                    РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

 

 

       Директор

  Ксения Семизорова

 

 

понеделник, сряда и  петък

08.00 – 16.30 ч.

 

вторник и четвъртък

07.30 – 16.00 ч.

 

Приемно  време/

консултации

 

вторник и четвъртък

08.00 – 10.00 ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР 

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

    Зам.директор

   Гинка Златанова

 

Приемно  време /

консултации

                 Понеделник до  

 петък

07.30 – 16.00 ч.

                 сряда и петък

08.00 – 10.00 ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИТЕЛИ

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Учител I смяна 

 от 7.00  ч. до 13.00 ч. работа с деца 

консултации с родители:

 сряда- от 13.00ч. до 13.30 ч

 

Учител II смяна 

от 13.00  ч. до 19.00 ч. работа с деца 

консултации с родители:

сряда  от 12.30 ч. до 13.00 ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕД 

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

        Ден

Консултации

Деца, родители, учители;

 

Логопедични занимания

Индивидуално, групово 

Понеделник

8.00 - 9.30 часа

9.30 - 13.00 часа

Вторник

8.00 - 9.30 часа

9.30 - 13.00 часа

Сряда

8.00 - 9.30 часа

9.30 - 13.00 часа

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПСИХОЛОГ 

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

       

         Ден

Консултации

Деца, родители, учители;

Съвместна работа с родител и дете

Занимания с деца

Индивидуално, групово

понеделник

13.00 - 14.30 часа

14.30 - 19.00 часа

Вторник

7.00 - 9.00 часа

9.00 - 13.00 часа

Сряда

13.00 - 14.30 часа

14.30 - 19.00 часа

Четвъртък

8.30 - 9.30 часа

9.30 - 13.30 часа

Петък

13.00 - 14.30 часа

14.30 - 19.00 часа