ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №66

Тип:СДЯ
Номер:66
Име:
Директор:Дияна Ракова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул. "681", №5
Комуникация:
02/955-55-79
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1200
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред6600
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Детска ясла № 66 е създадена през 1967 г. в специално строена за целта сграда  , за деца във възрастта от 10 месеца до 3 години.В детската ясла функционират четири яслени групи. Групите са смесени, т.е. набор 2016 и набор2017. Всяка група има самостоятелен вход, с цел предотвратяване разпространението на заразни заболявания и просторни помещения- занималня,спалня, санитарен възел,офис за разпределение на храната филтър.Обзавеждането е съобразено с анатомо физиологичните особености и възрастта на децата.

Дворът на детската ясла е с висока ограда,затворен и залесен.Обособени са площадки за игра за всяка група.

Детска ясла № 66 разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна,съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до три годишна възраст.Към детската ясла има детска кухня за неорганизиран контингент деца от 10 месеца до 3 години. Работното време на ДЯ№66 е от 07:00 часа до 19:00 часа.В детската ясла има постоянно видеонаблюдение.

Основен акцент в дейността на детската ясла най-вече е :

-качественото здравно обгрижване и отглеждане на децата;

-възпитанието и обучението в ранна детска възраст;

- активното комуникиране с родителите.

Добре дошли при нас!

 Записването на новоприетите деца в Детска ясла №66 ще става с работно време: Понеделник от 08:30 часа до 11.30 часа  и от 13:00 часа до 15:00 часа. Вторник,Сряда ,Четвъртък и Петък от 07:30 часа до 11:30 часа и от 13:00 часа до 15:00 часа

 За новоприети деца, при записване в ДЯ №66, родителите представят следните документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
  3. Лични карти на родителите – оригинал.
  4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
  6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
  7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
  8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
  9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

      10.  Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

  За новоприети деца,  седмицата  преди реалното постъпване в СДЯ №66, родителите представят:

1. Нова здравна карта за дете/картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар-данни за имунизационния статус на детето, съгласно имунизационния календар на Р.България от 01.04.2010 г.

    Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в СДЯ№66.

    Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба №15 от 2005г. на МЗ за имунизациите в Р.България, могат да се приемат в детската ясла.

2. Здравно-профилактична карта, попълнена и подпечатана от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии/шигели,салмонели,ешерихия коли/,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската ясла.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.

5. Изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.

6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпването на детето в детската ясла.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар на детето/бележката важи 3 календарни дни/.