ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №69

Тип:СДЯ
Номер:69
Име:
Директор:Силвия Пандева
Район:Студентски
Адрес:гр.София, ул. "Йордан Йосифов", №1
Комуникация:
detskayasla_69@abv.bg
02/868-31-03
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред3900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред8201
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 

 

 

   Детска ясла№69 е разположена в специално построена за целта сграда,съобразно всички

санитарно- хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата.

Жизнената среда, в която се отглеждат и възпитават децата отговаря на изискванията за

безопасност, естетика и уют.Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастта и

индивидуалните потребности на децата.

     За психологическия и физически  комфорт и удобство на децата са обособени просторни и

удобни занимални, самостоятелни спални помещения, специално оборудвани кътове за хранене и

функционални санитарни възли.

     За децата в ДЯ№69 се грижат - опитни медицински сестри и детегледачки,педагози- специалисти

за работа с деца в ранна детска възраст и друг персонал.

     Работата на екипа е подчинена на интересите на децата и в полза на родителите.

     Телефони за връзка: 02/868-31-03; 0879163256. Email :  detskayasla_69@abv.bg

 

                     ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА В ДЯ№69 ОТ 7.30ч. ДО 14.00ч./ТЕЛ.:0879163256/

                     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

               1. Заявление по образец

               2.Удостоверение за раждане на детето -   оригинал.

               3. Лични карти на родителите -  оригинал.

               4. Служебна бележка  от работодател, удостоверяващ, че родителят/ настойникът/ работи по трудово или

                  служебно правоотношение. Документът трябва да съдържа  изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодател.

               5. Копие от трудова книжка със заличено трудово възнаграждение на родителя/ родителите// настойник/ настойници/.

               6. За  самоосигуряващи се родители-  копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, удостоверяващи 

                   преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно

                   по електронен път с входящ отпуск.

                 7. За рабонещи родители в страни - членки на Европейския съюз- легализиран превод на документа.

                 8. Родетел в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележкаче родителят е в отпуск за отглеждане на дете.

                 9. За родител редовен студент- служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, запизан на редовна доктурантура

                    - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

               7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в  Раздел ІІІ - КРИТЕРИИ

                   /общи, социални и допълнителни/ за прием в детската ясла от Правила за приемане на деца

                      в общинските самостоятелни детски ясли в Столична община

                   / Изм. с  Решение 128 по Протокол№ 72 от 14.03.2019г., в сила от 18.03.2019г./.

                8.  Деца кандидати по Допълнителен критерии№16 с хронични заболявания

                     представят Експертно решение на ТЕЛК/ копие/ за детето.

             

             

 


           ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА№69 СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

            1. Нова здравна карта за дете- с попълнени от родителите лични данни за детето

              и телефони за връзка.

            2. Лична  здравно- профилактична карта на детето с  нанесени имунизации, подписана и подпечатани

               от личния лекар на дедето.

               Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не могат да

             се приемат в детската ясла.

             Деца с  трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на

             Наредба №15 от 2005г. на МЗ за имунизациите в Република България, могат да бъдат

             приети в детската ясла.

            3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни

             паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди пстъпването на детето в ДЯ.

           4. Изследвания за кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване.

           5.Изследване с отрицателна реакция по Васерман на един от родителите- извършено в

            6 месечен срок преди постъпването.

           6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,издадена от личния лекар

              / бележката важи 3 календарни дни/.