ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №188 Вяра, Надежда, Любов (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:188
Име:Вяра, Надежда, Любов
Директор:Славка Костова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 4", до бл.436
Комуникация:
02/8740056
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред4200
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3000
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5800
Хронични заболявания1800
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2100
Хронични заболявания1300
СОП300
Работна група2--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3640
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група3--

Информация за родители

 

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

При постъпване на детето през септември`2013 г. в първа група, родителят предварително трябва да представи медицинските документи на медицинската сестра (изписани по-долу), посочени в чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА № 3 на Министерството на здравеопазването от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини. (Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г. и след преглед и одобрение от нейна страна се предоставя възможност за постъпване на детето в детската градина. 

Чл. 4. (1) ( В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.
(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5.  данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
(4)  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
(5) ( При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.