ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №51

Тип:СДЯ
Номер:51
Име:
Директор:Миролюба Станоева
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Братин дол" № 29
Комуникация:
02/822-33-29
sdysla_51@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Ясла, родени 2020 г.Общ ред000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред4000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред4400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 ПРОМЯНА НА email - sdysla_51@abv.bg e актуален 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ  ВКЛЮЧИТЕ В ЕДНА ОТ НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID – 19

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ НЕКА В ПЪРВИЯТ „ УЧЕБЕН ДЕН“

НА СВОЕТО ДЕТЕ В НАШАТА ЯСЛА НЕ НОСЯТ БУКЕТИ, А САКСИЙКИ С МНОГОГОДИШЕН КАСКАДЕН ФЛОКС, КОИТО МОГАТ САМОСТОЯТЕЛНО ДА ЗАСАДЯТ В ДВОРА НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ИЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА СЛУЖИТЕЛ ЗА ЗАСАЖДАНЕ.

 

ДА ОТКРИВАМЕ ЗАЕДНО ПОЛОЖИТЕЛНОТО И ДА ТВОРИМ КРАСОТА ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ !

 

 

 

 

 

   РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НОВ ПРИЕМ ОТ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОД.

 

  СЛЕД 20.08.2020 год. СДЯ № 51 ЩЕ ВИ УВЕДОМИ ПО ТЕЛЕФОНА ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА ГРУПА И ДАТА ЗА ПРИЕМ НА ВАШЕТО ДЕТЕ.

  МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПОСЛЕДВАЩИТЕ ПОЛЕТА.


ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.  

 

Условия за прием на новоприетите децата в СДЯ №51

 Децата се приемат в детските ясли от директора на яслата след уговорен ден и час и предварително прегледани медицински документи.

При постъпване  в детската ясла родителите представят следните медицински документи:

1.Здравна карта за дете с попълнена паспортна част , отбелязани задължително най-малко два телефонни номера за контакт,

преснимани имунизационни данни и залепени на страницата определена за попълване на имунизациите.

/ здравната карта за дете се закупува от книжарница и не се заверява от лекар/

2. Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;/ тя се предоставя всяка година след почивния  летен месец/

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити,

извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в яслата;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

 

Условия за прием на посещаващите деца СДЯ №51 / децата набор 2018, които остават в СДЯ № 51 /


1.Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;/ тя се предоставя всяка година след почивния  летен месец/

2. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето, за децата отсъствали повече от 10 дни./ или по медицински показания /.

3ЗА ДЕЦА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити,

извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

Децата ваксинирани през почивния период предоставят мед.бележка за поставената имунизация.

При изкарано ОЗЗ / шарка / също се предоставя информация – трябва да е отбелязано в здравнопрофилактичната карта.


 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЧРЕЗ ИСОДЗ 

ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 9,30 Ч. ДО 13,00 Ч., ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН СПОРЕД КАЛЕНДАРА НА ИСОДЗ ЗА КЛАСИРАНЕ.

 ПРЕДВИД ОБЯВЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, ИЗИСКВАМЕ:

 1. ЗАПИСВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕДИН ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО, БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕТЕТО;
 2. РОДИТЕЛЯТ ДА Е С МАСКА И РЪКАВИЦИ.

ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА,

ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ПОСОЧЕНИ И ОПИСАНИ В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО, САМОТО „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ“, КЪДЕТО В ТОЧКА / ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ - ТЕ СА ИЗБРОЕНИ/.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ РОДИТЕЛ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С  ВСИЧКИ СЕКЦИИ В ИСОДЗ НА СТРАНИЦА: https://kg.sofia.bg/

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ИМАТ УКАЗАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ Е ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЯВЕНА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА В ПРОФИЛА НА ДЕТЕТО, ДА БЪДЕ ТОЧНО И ВЯРНО ВЪВЕДЕНА /ПРЕДИ ЗАКЛЮЧВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА КЛАСИРАНЕ/.

 ОПЕРАТОР „ОБРАТНА ВРЪЗКА“ ИНФОРМИРА РОДИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ПРИЕМА ДОКУМЕНТИТЕ И АКО ТЕ СА КОРЕКТНИ „ЗАПИСВА ДЕТЕТО“, АКО ТЕ СА НЕКОРЕКТНИ „ОТКАЗВА ЗАПИСВАНЕ“.


За новоприети деца, при записване в ДЯ № 51, родителите представят следните документи:


 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
 3. Лични карти на родителите – оригинал.
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
 6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
 7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
 8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
 9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

10.  Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

Записването  на класираните деца ще се извършва в сградата  на СДЯ№51.

 

МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С УТОЧНЕНИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА РОДИТЕЛИ В ИСОДЗ И ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕРЯВАНЕ НА ДАННИТЕ, СПОРЕД 

ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

(Приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.)

https://kg.sofia.bg/isodz/normdocs

 

 

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИОННИЯ СТАТУС  НА ДЕЦАТА 

В ЛИЧНИТЕ ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ /ЛЗПК / ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 На основание Наредба №6 от 09.07.2019 г./ МЗ, одобнародвана в ДВ бр.56 от 16.07.2019 г./

писмо на Столична РЗИ с изх.№14-944/08.08.2019г . и Наредба № 15 от 12.05.2005г. и

писмо на СРЗИ / 14-944/2/от 29.08.2019г.


  ЛЗПК НА ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ С ПЪЛЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС, КАТО СЪЩИЯТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАН  ПО ПРИЕМИ ВАКСИНИ СЪС ВИД НА ВАКСИНАТА И ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ .

ИЗПИСАНО " ОТГОВАРЯ НА ВЪЗРАСТТА" НЕ СЕ ПРИЕМА ЗА ДОСТОВЕРНО !

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ , ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ СА ИНФОРМИРАНИ  С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПИСМА И ЗАДЪЛЖЕНИ ДА СПАЗВАТ НАРЕДБИТЕ.

- ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ТАХ СТРИКТНОТО ПОПЪЛВАНЕ НА ЛЗПК ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ ВРЪЩАНИ ОТ ДЕТСКАТА ЯСЛА!

 

 

Уважаеми родители,

  При подновяване на посещението в детската ясла на детето, както и за новоприетите деца родителите представят подписана декларация по образец.

Моля, при първоначалното посещение на детето, представете попълнена и подписана от Вас декларация. 

Образецът на декларацията е публикуван в ИСОДЗ и на страницата на Столична община - секция CОVID-19 -Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли...

  - Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите.

 След като се  запознаете с тях , изтеглете си формуляра , попълнете го коректно  и НА ГЪРБА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОБРАЗЕЦ НАПИШЕТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТ С ПРАВИЛАТА И СЕ ПОДПИШЕТЕ!

ИНСТРУКЦИИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКАТА ЯСЛА:

ВХОД НА ДЯ № 51 - ОТКЪМ УЛ. " БРАТИН ДОЛ" , ИЗХОД  ОТКЪМ УЛ." МЕТОДИ КУСЕВИЧ"/ досегашен вход/!!!

ПЪРВА И ТРЕТА ГРУПА СЛЕДВАТ ДВИЖЕНИЕ ПО СТРЕЛКИТЕ ВДЯСНО. 

ВТОРА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА СЛЕДВАТ ДВИЖЕНИЕ ПО  СТРЕЛКИТЕ ВЛЯВО.

РОДИТЕЛИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА НАПРЕД КЪМ ВХОДА НА ЯСЛАТА .

РОДИТЕЛИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ  ИЗПОЛЗВАТ ВХОДА ОТ УЛ." БРАТИН ДОЛ". Документите за освобождаване или намаляване на таксите на дете се подават ВСЯКА " учебна " година. Заплащането и с преференция започва от началота на месеца, следващ месеца на подаване на документите при касиер - дамакина на СДЯ № 51.

Таксите се заплащат от първо до десето число на месеца.

Родителите се изчакват  на необходимото разтояние и по един водят детето до  вратата на групата. Детето се поема от мед.сестра при спазване на обявените правила и предоставяне на формуляра за информирано съгласие

/Моля, родителите да бъдат с маски на територията на ДЯ 51 и да я напуснат веднага след предаването / приемането / на детето , заплащането на таксата или подаването на документи, като спазват инструкциите за движение.

ПРИЕМ ОТ 7.00ч.. ДО 9.00ч.

ОЧАКВАМЕ ЗАЯВИЛИТЕ ПРИСЪСТВИЕ  от  7.00ч.. до 9.00ч. / или на уговорената по тел. дата /.

Мерките са част от общата ни отговорност срещу разпространението на COVID - 19.

Нека се пазим взаимно и да бъдем здрави .

 

 

Уважаеми родители, за Ваше улеснение предоставяме следната информация:


В раницата на детето трябва да има:

 

1.Гащички – 5 бр.

2.Потници или тениски – 3 бр.

3.Фланелки с дълъг ръкав /тънки/ – 3 бр.

4.Чорапи – 3 бр.

5. Панталони , клинчета – 3 бр.

6.Блузи с дълъг ръкав / зима/ -3 бр.

7.Пижама / надписана/ -1 бр.

9. Лигавници – 3 бр.

10. Пантофки – 1 бр./ надписани/.

11.Торбичка за мръсни дрехи .

13.Памперси  – 10 бр./ всеки бр.надписан /.

14.Книжка с твърди корици .

15.Празна кутия за обувките .

16.Слънчева шапка /надписана/.

 

 ВНИМАНИЕ !

 

 1. Панталоните да са на ластик!
 2. Децата да се водят без накити!
 3. Пантофите да са с твърда подметка , да са с лепенки или ципове!
 4. Без бодита!

Пантофи, раници, памперси, пижами, обувки, връхни дрехи, шапки да бъдат надписани!

Дрешките не е нужно да са нови! Важно е да са съобразени с размерите на детето , удобни за приучаване към самообслужване , носещи на децата свобода на движение и комфорт.

Стопери, пайети, накити и др. могат да бъдат опасни за малките деца .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители,

Самостоятелна детска ясла № 51 се намира в ж.к. "Красна поляна",  ул. "Братин дол" № 29 (на ъгъла с улица "Методи Кусевич").

Входът е от ул. "Братин дол". Сградата е строена специално за целта и разполага с 4 групи. В тях децата са смесени по възраст - от 10 м. до 3 г., съгласно Наредба №26/2008 г.

Отглеждането и възпитанието им пряко е поверено на медицински сестри и детегледачки.