ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №45 Майор Франк Томпсън

Тип:СДЯ
Номер:45
Име:Майор Франк Томпсън
Директор:Даниела Котева
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Майор Томсън", №40
Комуникация:
02/862-10-77
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5900
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

 Уважаеми родители, купони за месец август 2020 г. може да закупите на 17 юли 2020 г. /петък/ и  03 август 2020 г. /понеделник/ от 11:45 до 12:45 ч. Цената е 27,30 лв. 

Моля, изчаквайте реда си на входа на яслата!

Задължително е използването на предпазна маска и спазване на отстояние най-малко 2 метра между семействата!

 


 За новоприети деца, при записване в Детска ясла №45, родителите представят следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
 3. Лични карти на родителите – оригинал.
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
 6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
 7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
 8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
 9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

10.  Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

 

При  постъпване в Детска ясла №45, родителите представят:

 • Личен амбулаторен картон с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт.
 • Лична здравно - профилактична карта с нанесени имунизации, подписана и подпечатана от личния лекар на детето.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето. Бележката е в сила до  3 календарни дни след издаването и.

ВАЖНО!!!

 • Деца, на които не са извършени задължителните  за възрастта имунизации  не се приемат в детската ясла. 
 • Деца с  отложени по  медицински показания имунизации и  реимунизации се приемат в детската ясла при спазване на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България. 

Документите се представят в детската ясла 1 работен ден преди постъпването на детето.

 

 • В Детска ясла № 45 функционират 4 групи деца на възраст от 10 месеца до 3 години.

Родителската среща ще се проведе след сформиране на групите и постъпването на всички деца. Родителите ще бъдат информирани своевременно със съобщение тук и във всяка една от групите.

 

 ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕТЕТО

1. ЗА ДЕЦА ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА ДО ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА

 7:00                   Прием и филтър на децата

 7:45 до 7:50       Сутрешна гимнастика

 7:50     8:30        Закуска

 8:30     9:30        Бодърстване, занимания, игри

 9:30    10:30       Сън

11:00    11:45       Събуждане, тоалет, игри

11:45    12:30       Обяд

12:30    14:00       Бодърстване, занимания, игри

14:00    16:00       Сън

16:00    16:30       Закуска

16:30    19:00       Издаване на деца

2. ЗА ДЕЦА ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ДО ТРИ ГОДИНИ

 7:00                   Прием и филтър на децата

 7:45 до 7:50       Сутрешна гимнастика

 7:50     8:30        Закуска

 8:30     8:45        Спокойни игри

 8:45     9:15       Организирани занимания на подгрупи

 9:15    10:00       Игри с играчки, закаляване

10:00   11:30       Разходки и игри на открито

11:30    11:45      Подготовка за обяд 

11:45    12:30      Обяд 

12:30   13:00       Спокойни игри, подготовка за сън

13:00   15:30       Сън

15:30   16:00       Събуждане, тоалет

16:00    16:30       Закуска

16:30    19:00       Издаване на деца

ДРАГИ РОДИТЕЛИ,

Моля, спазвайте горните указания, като с това ще ни съдействате за по-лесното

адаптиране на детето към ясленските условия и за най-правилното му физическо и

психическо развитие.

                                                           ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДЕТСКА ЯСЛА No 45