ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №23 Ралица

Тип:СДЯ
Номер:23
Име:Ралица
Директор:Дора Григорова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул."Ралица" №4
Комуникация:
02/866-17-62


Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред504
Хронични заболявания020
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред6203
Хронични заболявания0100
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред69--
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

 

ДЕТСКАТА КУХНЯ ЩЕ РАБОТИ ОТ 18.05.2020Г. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТ 12.00 ДО 12.45 ЗА ХРАНА 

КУПОНИ ЗА М.ЮНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ НА 27.05, 28.05 И 29.05.20Г.

ЦЕНА : 28,60 ЛЕВА

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В СДЯ № 23”РАЛИЦА”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2020г. Второ класиране на 30.05.2020г.,

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 

  1. Заявление по образец.
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
  3. Лични карти на родителите – оригинал.
  4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
  5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
  6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
  7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
  8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
  9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
  10.   Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

 


При записване родителят се запознава с:  

1.Правилника за дейността на детската ясла

2.Списък на медицинските изследвания и документи за приемане 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО 

 от 01.06.2020 до 12.06.2020 от 

08.00 – 14.30ч.  

 

 

 

 За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 23,

1.Лична амбулаторна карта(препис на оригиналния  картон от личния лекар) - с  попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта не се приемат в детската ясла.


Деца с трайни противопоказания за имунизирането им, които са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България, могат да се приемат в детската ясла.

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии(шигели,салмонела), а за децата на 1г. и за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли,изследванията да са извършени в 15 дневен срок преди постъпването в яслата .

3.Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити

- скоч проба

- фекална проба

4.Кръв и урина в едномесечен срок преди постъпването в яслата.

5.Изследване и отрицателна реакция от Васерман на един от родителите в шестмесечен срок преди постъпването в детското заведение.

6.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни (важи 3 дни ).

 

 

 

 

 

https://dz2.uslugi.io/  Уеб родител за родители на децата  посещаващи детски ясли в община Столична

 

 

 

Детска ясла №23 "Ралица" работи с деца от 10 месечна до 3 годишна възраст разпределени в четири групи. Според броя на децата навършващи възраст за изписване към месец септември сме публикували свободни места за набор 2018година - 54 броя по общ ред и 10 броя с хронични заболявания и за набор 2019 година - 8 броя по общ ред и 2 броя с хронични заболявания. Групите ни са смесени - във всяка от тях има деца от 10 месеца  до 3 год. възраст . Помещенията ни са просторни с отделни спални и игрални, във всяка група има  отделен санитарен възел и кухненски блок за разпределението на храната. Персонала се състои от квалифицирани медицински сестри , детегледачки , педагог.
 Детска ясла № 23 разполага със собствена кухня и приготвя здравословна храна, съгласно изискванията за физиологичните норми на хранене до тригодишна възраст, разполагаме и с раздавателен пункт . За кухня записваме деца над 10 месеца(с копие от акта за раждане и десет бурканчета с капачки за многократна употреба). Купони се купуват на място в Детската ясла през последните три работни дни от месеца.

https://dz2.uslugi.io/  Уеб родител за родители на децата  посещаващи детски ясли в община Столична


тел.02/866-17- 62 директор Дора Григорова

0887044215 касиер домакин Весела Дьолева