ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:37
Име:Вълшебство
Директор:Гергана Петрова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, ул. "Белмекен" № 1 - кв. Павлово
Комуникация:
02/855-41-19
0884838082

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред1000
Хронични заболявания011
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред2901
Хронични заболявания011
СОП000
Работна група1--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП040
Работна група2--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6800
Хронични заболявания700
СОП100
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4900
Хронични заболявания800
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред53--
Хронични заболявания800
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

 Актуално 

На вниманието на родителите на класираните деца!

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Подаването на документи и записването  на класираните деца ще се извършва в сградата на ДГ № 37 ”Вълшебство” след предварително записан час.

Записване на децата 18.05.2020 - 29.05.2020г.:
Време за записване: понеделник - петък от 10:00 до 13:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа.
Срок за записване първо класиране: до 29.05.2020г.
Телефони: +359 2 855- 4119 и +359 884 83 80 82

ВАЖНО!

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че записването на приетите деца в ДГ № 37 „Вълшебство“ ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

Влизането в детското заведение да се извършва задължително с лични предпазни средства: предпазна маска, ръкавици. Всеки родител да си носи химикал за подпис и задължително да се спазва дистанция от 2 м.   

С оглед опазване здравето, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се избегне евентуално повторно идване и да не се образуват опашки от чакащи.  

Препоръчваме на всички родители,  да се запознаят с уточненията, публикувани  в секция Новини  на страницата на ИСОДЗ и  внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ! 

Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Заявление за записване, както и набор от допълнителни документи, свързани със запознаване  с Правилата и дейността на детската градина, ще ви бъдат предоставени от детската градина. Документите ще са достъпни за запознаване в сайта на детската градина https://dg37sofia.com/

Гергана Петрова
Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“


Уважаеми родители,

Както знаете, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас, се преустановиха посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Независимо от затварянето на детската градина, предоставеният за контакти телефон тел: +359 884 83 80 82  е активен  и в рамките на работния ден, ще продължи да дава възможност за връзка с директора при възникнали въпроси.


ДГ№ 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ДГ № 37 „Вълшебство“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч..

За  учебната 2020/2021 ще функционира с 2 яслени и 9 градински групи. 

Сайт на детската градина: https://dg37sofia.com/

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2020/2021 г. както следва:

 • две яслени сборни групи:

         -набор 2019 – посещават 0 деца.;

         -набор 2018 – посещават 11 деца.

 • две групи набор 2017 – посещават 44 деца;
 • три групи набор 2016 – посещават 77 деца;
 • две ПГ групи набор 2015 – посещават 62 деца;
 • две ПГ групи набор 2014  – посещават 62 деца.

ВИЗИЯ: Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ: Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

ПРИОРИТЕТИ:

 • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
 • Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
 • Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;
 • Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;
 • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;
 • Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия, ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра материална и дидактична база – просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен музикален и физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата. 

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен.  

От 2015 година има назначен психолог, логопед и ресурсен учител, от 2018 г. е разкрит един щат помощник на учителя, финансирането е осигурено от бюджета на детската градина. 

Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

Проекти, които се реализират от детската градина https://dg37sofia.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8// : 

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Конкретен бенефициент е Министерството на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв.

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

В ДГ № 37 „Вълшебство“ работим по следните дейности:

 1. Дейност 1 – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.
 • Трима учители от институцията провеждат допълнително обучение по български език в работни групи.
 • Сформирани са три групи. Обученията се провеждат по програма, изготвена от ръководителя на групата. Осъществяват се в пакети от десет педагогически ситуации.
 1. Дейност 2 – Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
 • Назначен е помощник на учителя в една група в ДГ 37 „Вълшебство„.
 • Oбезпечаване на средства за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи. Изплащат се такси на деца, чийто родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане [месечни, целеви и еднократни].
 1. Дейност 3 – Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.- Обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.
 • Двама педагогически специалисти са сертифицирани за работа със скрининг теста за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.
 • През учебната 2018 г. ДГ № 37 „Вълшебство“ стартира работа по проект по Еrasmus +  KA2 Strategic Partnerships for school education - FINE! project (2018-1-HU01-KA201-047760 ). https://www.facebook.com/groups/2434200123319533/

Храна и хранене в грижите и обучението на деца в ранна възраст КА2 Стратегически партньорства в училищното образование  - обмен на добри практики. Проектът има за цел да повиши знанията на участниците свързани с детското здраве и хранене, за ролята на детската градина в развитието на правилното хранене при релационните аспекти на храната в детска възраст. Допринася за постигането на европейските цели, като Политиката за безопасност на храните на ЕС, Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването  за подобряване на здравето на нацията през периода 2014-2020 г., План за действие в областта на затлъстяване на децата 2014-2020 г., като се позовава и на 17 от целите в Програмата за устойчиво развитие на ООН за период до 2030 г. Срок за изпълнение 2018г. - 2020г.  


 

 • През учебната 2018 г. ДГ № 37 „Вълшебство“ стартира работа по проект Педагогическа практика “Утринна приказка“
 • Проект "Спортът е здраве" по Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на СО. Този проект ще повиши физическата дееспособност на децата, ще промени отношението и нагласите на деца и родителска общност в положителна посока към спортните дейности като цяло, ще изгради модел на здравословен начин на живот. Времетраене 2019г.
 • Проект “Здраве и толерантност“. https://www.facebook.com/ODZ37/media_set?set=a.1659772707500535&type=3

 Проектът ще работи в областта на спорта и здравословния начин на живот, чрез изграждане на система от допълнителни педагогически дейности, за повишаване на двигателната активност и култура на хранене на децата и семейната общност - родители, баби и дядовци. В периода от 03.04.2019 г. до 31.07.2019 г. децата ще бъдат включени в занимания в областта на спорта, организиране на футболен турнир на 5 детските градини от Район „Витоша“ на футболното игрище в двора на ДГ  № 37 „Вълшебство“ и спортен празник „Бързи, смели, сръчни“ с игри за всички възрастови групи.  


 

 •  От 2015 година работим по проект на детската градина “УЧИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН”.
  Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество с родителската общност. Вратите на детската градина се отворени за нашите родители всеки ден - те са нашите партньори. Всеки родител може да се включи в образователно–възпитателния процес и да бъде част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между децата, семейството и учителите. Само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности. Взаимното уважение и доверие са предпоставка за полезно и пълноценно сътрудничество.
  Сътрудничеството на детската градина и семейството е ефективно и резултатно, когато е изградено на принципите на доброволност, разнообразие и избор.

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически дейности, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата:

 • Чуждо езиково обучение – английски;
 • приложни изкуства;
 • народни танци;
 • балет;
 • йога за деца;
 • футбол;

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

 • екскурзии
 • зелено училище
 • бяло ски училище
 • морски лагер

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 


ПОКАНА

 

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2019/ 2020.г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА –            17 септември 2019 г. (вторник) от 16:30 часа
 • ПЪРВА възрастова  група - 16 септември 2019 г. (понеделник) от 17:30 часа
 • ВТОРА  възрастова групи– 18 септември 2019 г. (сряда) от 16:30 часа
 • ТРЕТА  възрастова  група– 18 септември 2019 г. (сряда) от 18:00 часа
 • ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 17  септември 2019 г. (вторник) от 18:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол.
 • Изисквания към медицински изследвания и документи.
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта.
 • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.
 • Избор на нов Обществен съвет.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“


ВАЖНО!!! Уточнение към медицинските документи на децата за учебна 2019/2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с многобройните запитвания за медицинските документи при завръщане след лятна ваканция, отново уточняваме, че промяната в изискванията касае само представянето на актуализирани данни от личните лекари за имунизационния статус на децата. Както и досега, в началото на всяка учебна година, децата се приемат със:

 • здравно-профилактична карта;
 • медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни);
 • еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца).
  (Ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни, се представя и еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии!)

Новото изискване е свързано с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. и на основание влязла в сила на Наредба №6/09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.). При приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) и нанесен имунизационен статус. Медицинските сестри в детската градина ще приемат за редовно попълнени здравно-профилактичните карти на децата и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите!

С писмо изх. № 7-235 / 22.08.2019г. на Директора на СРЗИ, са дадени указания на учебни и детски заведение и на ОПЛ за начините на предоставяне на исканата информация. Може да бъде предоставена във вариант и носител удобен за личния лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на общопрактикуващите лекари направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, детската градина следва да уведоми районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.

За новоприетите деца се изисква:

 • Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година – попълнена според горепосочените изисквания!
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 • За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.

ВАЖНО! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ ДЕЦА.

Уважаеми родители,

Имам удоволствието да Ви поканя на  родителска среща за НОВОПРИЕТИТЕ деца  през месец май 2019 г.

Срещата ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА - родени 2017 и  2018 г.   11 юни 2019 г. (вторник)   от    16:30 часа;
 • ПЪРВА ГРУПА - родени 2016 г.                     11 юни 2019 г. (вторник)    от   18:00 часа;
 • ТРЕТА  ГРУПА -  родени 2014 г.                     10 юни 2019 г. (понеделник) от 17:30 часа.

 Родителската среща е с информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи;
 • Разни.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!

 


ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА

СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”

от понеделник до петък

 от 9.30ч. до 12.00ч.

 от 14.40ч. до 17.00ч.

Срок за записване първо класиране – 23.05.2019г.
Телефон за допълнителна информация: +359 2 8554119

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме  да договарят по телефона посещенията за записване.

  Препоръчваме на родителите, посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

Декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта http://dg37sofia.com/ секция документи-бланки.

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Гергана Петрова  - Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДГ№ 37 „Вълшебство” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв. Павлово, ул „Белмекен“ №1. ДГ № 37 „Вълшебство“  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.. От учебната 2019/2020 ще функционира с 2 яслени и 9 градински групи.

Сайт на детската градина: https://dg37sofia.com/

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. ще бъдат сформирани както следва:

 • две яслени сборни групи:

         -набор 2018 – посещават 0 деца,  ще бъдат приети 10 деца през месец май 2019г.;

         -набор 2017 – посещават 26 деца, ще бъдат приети 16 деца през месец май 2019г.;

 • три групи набор 2016 – посещават 26 деца, ще бъдат приети 56 деца през месец май;
 • две групи набор 2015 – посещават 62 деца;
 • две ПГ групи набор 2014 – посещават 36 деца, ще бъдат приети 25  деца през месец май;
 • две ПГ групи набор 2013  – посещават 70 деца.

ВИЗИЯ: Развитие и утвърждаване на общинската детска градина като конкурентно- способен  предпочитан партньор чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за  изграждане на малката личност в широк съвременен културен план.

МИСИЯ: Поставяне на основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа съхранили своята национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

ПРИОРИТЕТИ:

 • Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
 • Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
 • Теоретически и методико-практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание и образование и иновационните тенденции и евроинтегративните ракурси в областта;
 • Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;
 • Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;
 • Общинската детска градина – конкурентноспособна форма на организация на предучилищното възпитание спрямо други алтернативни форми.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия,  ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото,  стимулиращи развитието на  индивидуалния творчески потенциал на детската личност и  осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране.  Квалификационно усъвършенстване  на педагогическата колегия и прилагане на нови форми и методи на работа. Детското заведение разполага с много добра материална и дидактична база – просторни занимални и спални помещения, обзаведени с мебели, отговарящи на нормативните изисквания, отделен физкултурен салон за физическа подготовка, празници  и развлечения на децата. 

Екипът на ДГ е високо квалифициран и отговорен.  

От 2015 година има назначен психолог, логопед и ресурсен учител, от 2018 г. е разкрит един щат помощник на учителя, финансирането е осигурено от бюджета на детската градина. 

Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

Проекти, които се реализират от детската градина:

 • През учебната 2018/2019 г. ДГ № 37 „Вълшебство“ стартира работа по проект по Еrasmus +  KA2 Strategic Partnerships for school education - FINE! project (2018-1-HU01-KA201-047760 ). Храна и хранене в грижите и обучението на деца в ранна възраст КА2 Стратегически партньорства в училищното образование  - обмен на добри практики. Проектът има за цел да повиши знанията на участниците свързани с детското здраве и хранене, за ролята на детската градина в развитието на правилното хранене при релационните аспекти на храната в детска възраст. Допринася за постигането на европейските цели, като Политиката за безопасност на храните на ЕС, Стратегическата рамка на политиката на здравеопазването  за подобряване на здравето на нацията през периода 2014-2020 г., План за действие в областта на затлъстяване на децата 2014-2020 г., като се позовава и на 17 от целите в Програмата за устойчиво развитие на ООН за период до 2030 г. Срок за изпълнение 2018г. - 2020г.
 • Проект "Спорта е здраве" по Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на СО. Този проект ще повиши физическата дееспособност на децата, ще промени отношението и нагласите на деца и родителска общност в положителна посока към спортните дейности като цяло, ще изгради модел на здравословен начин на живот. Времетраене 2019г.
 • Проект “Здраве и толерантност“. Проектът ще работи в областта на спорта и здравословния начин на живот, чрез изграждане на система от допълнителни педагогически дейности, за повишаване на двигателната активност и култура на хранене на децата и семейната общност - родители, баби и дядовци. В периода от 03.04.2019 г. до 31.07.2019 г. децата ще бъдат включени в занимания в областта на спорта, организиране на футболен турнир на 5 детските градини от Район „Витоша“ на футболното игрище в двора на ДГ  № 37 „Вълшебство“ и спортен празник „Бързи, смели, сръчни“ с игри за всички възрастови групи.  

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически дейности, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата:

 • Чуждо езиково обучение – английски;
 • приложни изкуства;
 • народни танци;
 • балет;
 • йога за деца;
 • футбол;

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

 • екскурзии
 • зелено училище
 • бяло училище
 • морски лагер

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано! 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”.

.......................................................................................................................................................................................................


ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 • 10.05.2018 г.   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 11.05.2018 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2018/2019 година (под граждански контрол).
 • 12.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 25.05.2018 г..
 • 21.05.2018 г.   Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 25.05.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 26.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 08.06.2018 г..
 • 01.06.2018 г.   Обявяване на свободните места за третото класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 08.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 09.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 22.06.2018 г.
 • 18.06.2018 г.   Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 22.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от третото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 23.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 06.07.2018 г..
 • 20.08.2018 г.   Обявяване на свободните места за първото текущо класиране за учебната 2018/2019 г.

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”

 

Понеделник  -  петък

9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 884 83 80 82  

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.


=============================================================================================================

 

Уважаеми родители,

 

Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2017/2018г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:

 • ЯСЛЕНА  ГРУПА12 септември 2017г. (вторник) от 17:00 часа
 • ПЪРВА възрастова  група - 12 септември 2017г. (вторник) от 18:00 часа
 • ВТОРА  възрастова групи– 19 септември 2017г. (вторник) от 17:00 часа
 • ТРЕТА  възрастова  група– 18 септември 2017г. (понеделник) от 18:00 часа
 • ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 18  септември 2017г. (понеделник) от 17:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с  Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи ;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,

директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

ПРИЕМ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
 ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА
ДГ № 37”ВЪЛШЕБСТВО”

 

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.

 от 9.30ч. до 12.00ч.

 от 14.30ч. до 17.00ч.

 
 

Препоръчваме посещенията за записване да се договарят предварително на телефон 02/855-41-19 или +359 884 83 80 82, за да се спести повторно идване до детската градина.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИ ДЕЦА:

 1. Заявление за записване по образец.При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и ксерокопие (или нотариално заверено ксерокопие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и ксерокопие от личната карта на втория родител.
 2. Заявления и декларации за записване по образец, декларации за запознаване с Правилника за дейността на ДГ № 37 “Вълшебство“ ( подписани от двамата родители) и за взимане на дете, които можете да получите от детската градина или да изтеглите от сайта http://dg37sofia.com/ секция документи-бланки.
 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето( ксерокопие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, посочени в профила на детето. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете – подсекция „Необходими документи”. Всички служебни бележки, удостоверяващи трудовия статус следва да са с дата след класиране на детето!
 4. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване в детската градина – останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на всяко дете и описани подробно в ИСОДЗ! Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Важни  дати за прием в детските градини на Столична община през 2017 г.

                 Дата

                                                        Дейност

20.02.2017г.

Oбявяване на свободните места за набори 2014, 2015 и 2016 за учебната 2017/2018 година

25.03.2017г.

Последно текущо класиране за набори 2010, 2011, 2012 и 2013г.

27.03-10.05.2017

Период без класирания

11.05.2017г.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

12.05.2017

Първо класиране  по критерии за уч. 2017/2018г. под граждански контрол

13.05.2017г.

Публикуване на резултатите от първо класиране за уч. 2017/2018г. Краен срок на записване -  26.05.2017г.

22.05.2017г.

Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2017/2018 година

26.05.2017г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първото класиране.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

27.05.2017г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2017/2018 година, срок за записване до 09.06.2017

05.06.2017г.

Обявяване  на свободните места за третото класиране за учебната 2017/2018 година

09.06..2015г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второ класиране.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

10.06.2017г.

Публикуване на резултатите от трето класиране за учебната 2017/2018година. Срок на записване  - 23.06.2017г.

19.06.2017г.

Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2017/2018 година

23.06.2017г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от трето класиране.  Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

24.06.2017г.

Публикуване на резултатите от четвърто класиране за уч. 2017/2018година. Срок на записване  - 07.07.2017г.

25.06.2017г.

Период без класирания

07.07.2017г. до 26.08.2017г.

Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от четвърто класиране.  Навлизане на период без класирания.

Уважаеми родители,

Препоръчваме внимателно да прочетете изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочите в профила на детето!

При класиране, ще трябва да предоставите точно посочените, с указаното съдържание документи, на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

Информация за родители:

П О К А Н А

Изх.№585/ 31.10.2016г.

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на родителска среща със следния дневен ред:

 1.  Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Издаден от МОН и Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.
 2. Излъчване на двама представители от групата за участие в събранието за избор на  Обществен съвет. 

Срещата има организационен характер и  ще се проведе по групи със следния график: 

 • на 16.11.2016г.  от 17,30 часа в  група МНОГОЗНАЙКО
 • на 16.11.2016г.  от 18,00 часа в  група ДЕТСКИ СВЯТ
 • на 16.11.2016г.  от 18,30 часа в  група ЗВЕЗДНО ДЕТЕ
 • на 17.11.2016г.  от  17,30 часа в  група МЕЧО ПУХ
 • на 17.11.2016г.  от  18,00 часа в  група ВЕСЕЛИ ВРАБЧЕТА
 • на 17.11.2016г.  от  18,30 часа в  група БЪРБОРИНО
 • на 18.11.2016г.  от  18,00 часа в  група ПАТЕТО ЯКИ
 • на 18.11.2016г.  от  18,30 часа в  група ПАТИЛАНЦИ

Информация за Правилника и правомощията на обществения съвет, може да намерите  на следните адреси:

1.        http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905718

2.        http://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=60

Правомощията на Обществения съвет са публикувани на сайта на ДГ № 37 „Вълшебство“ -www.dg37sofia.com.

Гергана Петрова  - Директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

 

Уважаеми родители,

На основание т. 2.2.7. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на територията на Столична община, с разрешение на Дирекция „Образование” при Столична община, се дава възможност от 19.08.2016 г. да се извършва кандидатстване и класиране на деца с по-голяма или по-малка възрастова група. Родителите могат да правят кандидатури само при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група.
Желанието си за промяна на набора за кандидатстване, родителите заявяват чрез секция „Форма за обратна връзка“ в ИСОДЗ.
Столична община

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители,
Имам удоволствието да Ви поканя на първата родителска среща за учебната 2016/2017г., която ще се проведе  в музикалния салон на детското заведение, както следва:
•      ЯСЛЕНА  ГРУПА 12 септември 2016г. (понеделник) от 17:00 часа
•      ПЪРВА и  ВТОРА  възрастови групи– 16 септември 2016г. (петък) от 17:00  часа
•      ТРЕТА  възрастова  група– 15  септември 2016г. (четвъртък) от 17:00 часа
•      ЧЕТВЪРТА  възрастова група– 14  септември 2016г. (сряда) от 17:00 часа

    Родителската среща има информационен и организационен характер.

Дневен ред:

 • Запознаване с Правилника за дейността на детското заведение, Правила за такси и Правила за медицински контрол;
 • Изисквания към медицински изследвания и документи ;
 • Запознаване с държавните образователни стандарти за възрастта;
 • Избор на родителски актив и представители на групата. Разни.

 ВАЖНО!   Поканата важи само за родители и не включва присъствието  на деца! 

Очакваме Ви!
Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“


ВАЖНО !!!

ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ОДЗ № 37

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.), считано от 01.08.2016 г., ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“ продължава дейността си като ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 „ВЪЛШЕБСТВО“. Абревиатурата се променя от ОДЗ № 37 на ДГ №37.

Пожелавам на всички наши деца, родители и колеги много положителни емоции и на добър час!
Гергана Петрова,
директор на ДГ № 37 „Вълшебство“

 

ВАЖНО !!!

 

Понеделник  -  петък

9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 884 83 80 82  

ВАЖНО !!!  С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №37 “Вълшебство“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детското заведение. Препоръчваме на родителите, да договарят по телефона посещенията за записване.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 1. При записване се изисква лична карта на родителя подаващ документите – оригинал и копие (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице), както и копие от личната карта на втория родител.
 2. Заявление за записване по образец  и декларация за запознаване с Правилника за организацията и дейността на ОДЗ№37“Вълшебство“, можете да получите от детското заведение. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция „Необходими документи".
 3. Представят се, удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал), както и всички допълнителни документи според изисквания и критериите, като здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба  в 15/2005 година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при постъпване на детето - останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.


Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетете изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !

Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!