ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №56 Калина

Тип:СДЯ
Номер:56
Име:Калина
Директор:Стойка Димова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Елисавета Багряна"№9
Комуникация:
02/872-24-88
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5400
Хронични заболявания101
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

                Уважаеми родители!

Информираме Ви, че считано от 18.05.2020г. детската кухня в ДЯ №56, ще раздава храна от 12.00 часа до 13.00 часа.

Закупените купони през месец март 2020г. ще важат и за месец май 2020година.

Спазването на дистанция и противоепидемиологични мерки са задължителни.

 

 

Прием на документи за новокласирани деца от 15.05.2020г. ще се извършва от 18.05.2020г. от 7.30 часа - 12.00часа и от 13.00 часа - 14.30 часа.   

Родители няма да бъдат допускани в детското заведение.

За допълнителна информация звънете на телефон: 02 872 24 88.   

   

 За новоприети деца, при записване в ДЯ № 56- „КАЛИНА“ , родителите представят следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
 3. Лични карти на родителите – оригинал.
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение.Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
 6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
 7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
 8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
 9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

10.  Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

 

При  постъпване в ДЯ № 56- „КАЛИНА“., родителите представят:

 • Личен амбулаторен картон  с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт.
 • Лична здравно - профилактична карта с нанесени имунизации , подписана и подпечатана от личния лекар на детето.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 • Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 • Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето. Бележката е в сила до  3 календарни дни след издаването и.

ВАЖНО!!!

 • Деца, на които не са извършени задължителните  за възрастта имунизации  не се приемат в детската ясла. 
 • Деца с  отложени по  медицински показания имунизации и  реимунизации се приемат в детската ясла при спазване на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България.