ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СДЯ №12 Бебеландия

Тип:СДЯ
Номер:12
Име:Бебеландия
Директор:Камелия Кекерова
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Плачк. манастир", №11
Комуникация:
02/944-40-62

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2019 г.Общ ред2200
Хронични заболявания060
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2018 г.Общ ред5000
Хронични заболявания150
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред46--
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--
Информация за родители

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА

09.00 –11.00 И 13.00-15.00 всеки работен ден от 18.05 до 29.05.2020г.

Подаването на документи за записване на класираните деца ще се осъществява при строго спазване на противоепидемичните мерки - носене на лични предпазни средства и спазване на дистанция от 2 метра.

На тел 0879 880 860  може да получите отговор на вашите въпроси, както и да уговорите удобен за вас час за прием.

е-mail  bebelandiq@abv.bg 

ДЕТСКАТА КУХНЯ ВЪЗОБНОВЯВА  ДЕЙНОСТТА СИ ОТ 18.05.2020г. С РАБОТНО ВРЕМЕ : 11.30- 12.30ч.

Закупените купони за м. Март ще важат до края на м. Май  2020 г. (18.05-31.05.2020 г.)

Обслужването в ДК ще се осъществява при строго спазване на противоепидемичните мерки - носене на лични предпазни средства и спазване на дистанция от 2 метра.

Молим родителите да се запознаят с Уточнението на критериите в Ръководството за родители в ИСОДЗ и да представят необходимите документи за сверяване на данните.

 За новоприети деца, при записване в СДЯ № 12, родителите представят следните документи:
 1. Заявление по образец./ Разпечатано е в Детската ясла/
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал.
 3. Лични карти на родителите – оригинал.
 4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение. Документът следва да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
 5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите)/настойник(настойници).
 6. За самоосигуряващи се родители - - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
 7.  За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа.
 8. За родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
 9. За родител - редовен студент - служебна бележка от акредитиран ВУ. За родител, записан за редовна докторантура - копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.
 10. Документи, удостоверяващи всички заявени  от родител/настойник  критерии – общи, социални и допълнителни, за прием на дете в детска ясла.

При записването родителите се запознават с  Правилника за дейността на детската ясла.

 

За новоприети деца, 1 работен ден преди реалното постъпване в СДЯ № 12 СЛЕД 1 СЕПТЕМВРИ, родителитe представят:

 1. Нова здравна карта за дете /т. нар. картон/ с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакт, а от личния лекар - данни за имунизационния статус на детето, съгл. Имунизационния календар на Р. България.
 2. Лична здравно профилактична карта с нанесени датите на имунизациите и антропометрични измервания , подписана и подпечатана от личния лекар на детето.
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 4. Еднократен  отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла.
 5. Изследвания на кръв и урина на детото, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детската ясла.
 6. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 7. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).

ВАЖНО!!!

 • Деца, на които не са извършени задължителните  за възрастта имунизации  не се приемат в детската ясла. 
 • Деца с  отложени по  медицински показания имунизации и  реимунизации се приемат в детската ясла при спазване на Наредба № 15 от 2005 г на МЗ за имунизациите в Република България.