ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №185 Звездичка - сграда Враня

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:185
Име:Звездичка - сграда Враня
Директор:Милена Русинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, Враня, бул. "Цариградско шосе" , №387
Комуникация:
02/9791138
02/9746514
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2017 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2016 г.Общ ред700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2015 г.Общ ред700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2014 г.Общ ред200
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

В ДГ № 185 "Звездичка"- сграда "Врана" се възпитават и обучават деца от 2 до 7 годишна възраст, обособени в една смесена група. Детската градина заема апартамент от 100 кв.м. със самостоятелни помещения за игра, обучение, трапезария и спалня, отремонтирани, модерно и функционално обзаведени, съобразение с изискванията на СРЗИ.

Детската градина се намира в близост до Парк-музей "Врана", което дава възможност за ежедневно съприкосновение на децата с природата и запознаване с редки видове цветя, храсти, треви и дървета.               

Линк към сайта на детската градина: http://dg185.bg/

 През учебната 2019/2020 г. децата в групата ще бъдат разпределени по възраст, както следва

  • 3 деца набор 2016 г. 
  • 10 деца набор 2015 г. 
  • 4 деца набор 2014 г.
  • 5 деца набор 2013 г. 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

Обявяване на списъци от първо класиране - 11.05.2019г.

Записване на децата 13.05.2019 - 23.05.2019г.:
 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ  В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

 от 9:00 ч. до 12:00 ч.     

13:30  до 16:30 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

1. Заявление по образец.

2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие;

3. Лични карти на родителите - оригинал и копие;

4. Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя;

5. Копие от трудова книжка на родителя (родителите);

6. За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски;

7. Всички необходими допълнителни документи, заявени в общите, социалните и допълнителните критерии за прием в детската ясла;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ РЕАЛНОТО ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

1. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ бр.45/2005 г. обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрасттта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИОКОЗ!

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;

5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето (само за детска ясла);

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 /три/ дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1. За всяка нова учебна година се закупува Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

3. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със  заразно болен.