ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда бул. Бр. Бъкстон

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда бул. Бр. Бъкстон
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, бул. Бр. Бъкстон, бл. 45
Комуникация:
8550047 8562959
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2101
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

Важно! Нови изисквания към медицицинските документи за уч. 2019/2020г.

             Уважаеми родители,

 

Уважаеми родители,

          Напомняме, че  децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и  с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

ВАЖНО!  Във връзка с ново писмо на Столична РЗИ ви информираме, че при приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с  имунизационен статус,  като медицинските сестри в детската градина ще ги приемат за  редовно попълнени  и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите

Внимание!      Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи!  Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни! 

  На вниманието на родителите на децата, посещаващи апартамент на бул. "Бъкстон"  Бл. 45!

Уважаеми родители,

  Жилищният блок в който се помещава групата, е одобрен за саниране по Национална програма за енергийна ефективност и в момента  се извършват ремонтни дейности. Децата ще се приемат от 16.09.2019г.

 

ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения.   Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

 • Детската градина е разположена в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”).  Общо функционират седем градински и само една смесена яслена група. За всяка сграда на детската градина има отделна страница в ИСОДЗ.  Централата се намира на ул."Мусала"№7  и там се помещава кабинетът на директора, деловодството и кухненския блок, в който се приготвя храна за цялата градина и се транспортира три пъти дневно до всички сгради. Помещението за кухня е малко и на този етап няма техническа  възможност да се приготвя отделна храна за деца с хранителни алергии.   

           Апартаментът на бул. „Бр. Бъкстон“,  не разполага с дворно пространство и в него се помещава само една градинска група, която за уч. 2019/2020г. ще бъде Втора група родени 2015г.  - 27 деца.

 •     В групата  са създадени условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Помещението е едно - приспособено едновременно за игра, образователни дейности и сън. Тази специфика стеснява и предлагането на допълнителните образователни дейности на децата до: Английски език, Приложни изкуства и Танци.  Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група и медицинска сестра,  която посещава по график групата.  На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като при необходимост, осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, ще се осъществява от специалисти от РЦПППО.
 •   Друга важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.
 •   Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова от учебната 2016/2017г. реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече трета година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.
 •  ДГ№116“Мусала“ е  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша" Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.

          Повече информация можете да намерите  на сайта на детската градина: http://116dg.com/   За контакти: тел: 02-855-00-47

           Записването  на класираните деца се извършва в Централата, намираща се на ул.“Мусала“№7 -  от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.30ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина. Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

            Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетете изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано! 

         Съгласно решение на Работната група, в случаите, когато в едно семейство се отглеждат деца от различни бракове или различни съжителства без брак на родителите/настойниците, при записване на класирано дете, задължително трябва да се представят удостоверения за настоящ адрес за всички деца, вписани в семейния профил, издадени преди датата на класирането.

           Преди постъпване на детето в детската градина се представят:

 • Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година;
 •   Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, само когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 •   Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
 •   медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 •   За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

           Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.
         

                  Внимание! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.

Телефони за връзка и консултация с медицинската сестра в рамките на работното и  време – 07,00ч. до 14,00ч. - м.с. Иванова – 02/ 855-00-47