ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:116
Име:Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2
Директор:Паулина Андреева
Район:Витоша
Адрес:гр.София, бул. "Ал. Пушкин", №2
Комуникация:
8550047 8562959
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2100
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред1900
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1400
Хронични заболявания1100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

 

Важно! Нови изисквания към медицицинските документи за уч. 2019/2020г.

 

Уважаеми родители,

          Напомняме, че  децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и  с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

ВАЖНО!  Във връзка с ново писмо на Столична РЗИ ви информираме, че при приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с  имунизационен статус,  като медицинските сестри в детската градина ще ги приемат за  редовно попълнени  и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите

Внимание!      Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи!  Деца с непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат за достоверни! 

    Необходими документи за новопостъпващи през м. Септември :

 • Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето – представя се в началото на всяка учебна година и отговаряща на горепосочените изисквания
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение;
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение;
 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 • За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

 • Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а представят здравния картон от яслата или друго детско заведение, медицинска бележка за контактност ако са прекъснали посещение за повече от десет дни и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от два месеца.


Внимание!

 • Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на медицинските сестри най-малко един ден предварително.

    Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри след 10.09.2018г. в рамките на работното им време – 07,00ч. до 14,00ч.
    -  За деца, приети в Първа и яслена група -  сграда на ул. „Симеон Радев №73А – м.с. Милкова GSM 0885627552
    - за деца, приети в сграда на бул. „Пушкин”- м.с. Шаханова 02 /856-29-59;    
 •  - за деца приети в    Централа  и на бул. „Бъкстон“ Бл.45 – м.с. Иванова – 02/ 855-00-47

Можете да заявите дата за постъпване и на тел: 02 /855-00-47

 

На вниманието на родителите на класираните деца!

Записването  на класирани деца се извършва само в Централата на ДГ№116"Мусала", намираща се на ул.“Мусала“№7 -  от понеделник до петък  - 9.30ч. – 12.00ч.   и    от 14.40ч. до 17.00ч.

          С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ДГ №116 “Мусала“ е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното пространство и сградата на детската градина.   Препоръчваме на родителите, да договарят на телефон 02/855-00-47 или на e-mail: odz116@abv.bg посещенията за записване, за да се спести повторно идване до детската градина. 

          Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ !  Трябва да предоставите точно посочените, с указното съдържание при записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано!

Декларации за записване можете  да изтеглите от сайта на детската градина http://116dg.com/, раздел "Документи" секция "Прием и документи за записване", или да получите на място в Централната сграда на ул. "Мусала" № 7.


  ДГ№116“Мусала“ е общинска детска градина, която се отличава със своята специфика, обусловена от особеностите на  сградния фонд и от групите, разположени в пригодени помещения.   Затова е необходимо, всеки родител, кандидатстващ за прием на дете, да е запознат с някои особености при организацията на работа в детската градина, а именно:

 • Детската градина е разположена в четири сгради - две пригодени на територията на кв. Павлово и ж.к. Бъкстон и една новопостроена сграда в местност “Гърдова глава”(под резиденция “Бояна”). Ползва се и един апартамент на бул. „Бр. Бъкстон“, който не разполага с дворно пространство и в него се помещава само една градинска група.  Общо функционират седем градински и само една смесена яслена група. За всяка сграда на детската градина има отделна страница в ИСОДЗ.  Централата се намира на ул."Мусала"№7 и там се помещава кабинетът на директора, деловодството и кухненския блок, в който се приготвя храна за цялата градина и се транспортира три пъти дневно до всички сгради. Помещението за кухня е малко и на този етап няма техническа  възможност да се приготвя отделна храна за деца с хранителни алергии.   
 • Сградата на бул. "Пушкин"№2  е санирана с безвъзмездната помощ на"ТЕРАЗИД-ЕООД", за което изказваме своята благодарност и признателост на управителя на фирмата г-н Росен Станков за прекрасната инициатива, реализирана от неговия екип! Функционират три градински групи,  разпределени, както следва:  

         1.   Първа група  „Мечо пух”   -  р. 2015г. - 25 деца

         2.   Втора група  "Звънче"       -  р. 2014г. - 27 деца

         3.   Трета  ПГ  "Всезнайко”     -  р. 2013г. - 29 деца

 •     В групите  са създадени условия за пълноценно организиране на образователния процес, съобразно конкретните условия. Помещенията са приспособени едновременно за игра, образователни дейности и сън. Тази специфика стеснява и предлагането на допълнителните образователни дейности на децата до: Английски език, Приложни изкуства, Танци и Футбол.  Осигурени са по две учителки и един помощник-възпитател на група и медицинска сестра.  На този етап, детската градина не разполага с психолог или друг специалист, като осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата, се осъществява от специалисти от РЦПППО.
 •   Друга важна особеност на детската градина, е спецификата при организирането на дежурните групи през летния период, които са част от ежегодната организация на работа във всички детски градини.  През ваканциите, определени от министъра на МОН, както и при възникване на необходимост - намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от различните сгради, се насочват към сградата, където се сформира сборна група.  Това преместване, причинява временно неудобство на част от родителите и се приема трудно от децата.  Затова изборът на дежурни сгради особено за летния период, както и разпределението на децата в сборните групи,  винаги се извършва след обстоен анализ на възрастовите групи за съответната година и след съгласуване с районната администрация.
 •   Ние считаме, че детската градина трябва да бъде открита за родителите и трябва да търси и предлага възможности за оптимално сътрудничество между семейство и учители.  Затова от учебната 2016/2017г. реализираме проект под надслов „Учител за един ден“ и вече трета година родителите имат възможност да се включат в образователно–възпитателния процес и да бъдат част от дейността на децата в групата. Нашата цел е да създадем условия за изграждане позитивна среда за общуване между деца, родители и учители, защото само оптималното сътрудничество може да превърне всяка детска градина в дом, където децата идват с удоволствие и развиват своите потенциални възможности.
 •  ДГ№116“Мусала“ е  сред отличените участници в Петото издание на Научно – практическата конференция „Добри практики в областта на физическото възпитание и спорта в образователните институции”, организирана от Дирекция ПИСТ към Столична община и НСА Васил Левски“. Реализацията на нашите проекти, е свързана с популяризирането на туризма и спортните дейности в природата, като особено внимание отделяме на организирането на спортни празници за деца и родители в НП "Витоша". Проектът се осъществява с помощта на Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”, като се надяваме и занапред да организираме още спортни празници и нови предизвикателства и всички заедно – деца, родители и учители, да преоткрваме възможностите, които предлага планината за съвместни дейности на открито.

          Повече информация можете да намерите  на сайта на детската градина: http://116dg.com/ 

         За контакти: тел: 02-855-00-47