ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №129 Приказен свят - сграда ул. Нишава

Тип:ДГ
Номер:129
Име:Приказен свят - сграда ул. Нишава
Директор:Д-р Бойка Софийска
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Нишава", бл. 6
Комуникация:
02/859 91 21

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2016 г.Общ ред0220
Хронични заболявания030
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2410
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред20--
Хронични заболявания900
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Медиите за нас:

http://technews.bg/info.php?id=28947   

 http://tv7.bg/news/bulgaria/9611712.html

 http://computerworld.bg/42646_darzhavna_detska_gradina_v_sofiya__oborudvana_s_moderni_tehnologichni_sredstva

 http://www.pcw.bg/main/index.php?option=com_content&task=view&id=1587&Itemid=1

http://bnt.bg/bg/productions/141/edition/29212/bylgarija_19_30_novinite_na_bnt2_8_fevruari_2013

http://radiosofia.bnr.bg/Shows/Current/Sofia-dnes/Pages/070213_129det-gradina.aspx

 

Допълнителни критерии за прием 2019/2020 учебна година

  ДК1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември

  ДК5. Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина

  ДК3.Семейството живее на територията на адистративния район на детското заведение

  ДК4. Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование, най-малко шест месеца.

 

Предучилищната образователна институция, ДГ 129 "Приказен свят" е с визия дигитална култура, електронно обучение. Институцията е референтен образователен модел съобразно европейските компетенции с индикатори за управление на качеството, осигуряващ равен достъп до качествено образование:

- Интерактивно обучение в реално и виртуално образователно пространство;

- Програмна система базирана на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот;

- Педагогически екип интегриран, иновативно мислещ с интерактивна компетентност и личностен интегритет.

Възрастови групи в институцията:

1. Първа група, родени 2015 г. - 1 брой;

2. Втора група, родени 2014 г. - 1 брой;

3. Подготвителна група петгодишни, родени 2013 г- - 2 броя;

4. Подготвителна група шестгодишни, родени 2012 г. - 2 броя.

Общо 6 възрастови групи

Брой деца в групите

1. Първа група - 30 деца целодневна организация и 2 деца почасова организация;

2. Втора група - 35 деца целодневна организация и 2 деца почасова организация;

3. Подготвителна група петгодишни - 71 деца целодневна организация в 2 групи;

Подготвителна група шестгодишни - 68 деца целодневна организация в 2 групи.

Общ брой деца 208

В институцията няма групи за деца със специални образователни потребности.

Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование: логопед от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващто образование - София, град РЦПППО, ресурсен учител от Регионален център за подкрепа

на процеса на приобщаващото образование - София, град РЦПППО.

Институционален проект "Гражданско образование" с мини идейни проекти по възрастови групи.

Проектът е иновативен подход за рационално и резултатно управление на институцията, ситуационен метод в педагогическото взаимодействие, интегративна форма в дейността на институцията за работа с родителската общност; индикатор и инструмент за управление на качеството в образователната институция; образователна технология за ефективно управление на възпитателно-образователния процес; форма за сътрудничество и партниране с културни институции, неправителствени организации; форма, средство за популяризиране на добри педагогически практики; форма за квалификация, за мотивиране, за делегиране на права и отговорности; средство за самообучение, самоконтрол, самооценка, инструмент за контрол при проследяване на цялостната педагогическа дейност - педагогическо взаимодействие, работа с родителската общност, работа с културни институции, участия в научно-практически форуми, успеваемост на детската аудитория/личност; мониторинг - цели, процеси, резултати. Проектът е алгоритъм за управление на качеството.

В институцията освен основните образователни направления на взаимодействие за формиране на детската личност: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, физическа култура, музика, конструиране и технологии, родителите имат възможност за избор на 12 допълнителни активности, включващи спортни, интелектуални и артистични направления, като допълнителни образователни дейности: английски език, немски език, шах, балет, тенис ,приложни изкуства, бойни изкуства, гимнастика, солово пеене, футбол, народни танци, модерни танци.

Децентрализирана институция с образователни политики и модели на управление основани на институционални ценности и визия.

 

Д-р Бойка Софийска

Директор на ДГ 129 "Приказен свят"

 

 

 

 


 

Бюжет 2014 година

 http://129cdg.blogspot.com/