ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №129 Приказен свят - сграда ул. Нишава

Тип:ДГ
Номер:129
Име:Приказен свят - сграда ул. Нишава
Директор:Ани Попова
Район:Триадица
Адрес:гр.София, ул. "Нишава", бл. 6Б и бл. 5Б
Комуникация:
02/859 91 21
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2310
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

https;//129dg.bg/

Медиите за нас:

http://technews.bg/info.php?id=28947   

 http://computerworld.bg/42646_darzhavna_detska_gradina_v_sofiya__oborudvana_s_moderni_tehnologichni_sredstva

 

  Предучилищната институция е база за обучение на студенти от СУ "Св. Климент Охридски" от факултета по науки за образовнието и изкуствата.

 

 ДГ 129 "Приказен свят" е с визия дигитална култура, електронно обучение. Институцията е референтен образователен модел съобразно европейските компетенции с индикатори за управление на качеството, осигуряващ равен достъп до качествено образование:

- Интерактивно обучение в реално и виртуално образователно пространство;

- Програмна система базирана на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот;

- Педагогически екип интегриран, иновативно мислещ с интерактивна компетентност и личностен интегритет.

Общо 6 възрастови групи

Общ брой деца 189

В институцията няма отделни групи за деца със специални образователни потребности.

Назначен допълнителен персонал в подкрепа на приобщаващото образование: логопед от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващто образование - София, град РЦПППО, ресурсен учител от Регионален център за подкрепа

на процеса на приобщаващото образование - София, град РЦПППО.

Институционален проект "Гражданско образование" с мини идейни проекти по възрастови групи.

Проектът е иновативен подход за рационално и резултатно управление на институцията, ситуационен метод в педагогическото взаимодействие, интегративна форма в дейността на институцията за работа с родителската общност; индикатор и инструмент за управление на качеството в образователната институция; образователна технология за ефективно управление на възпитателно-образователния процес; форма за сътрудничество и партниране с културни институции, неправителствени организации; форма, средство за популяризиране на добри педагогически практики; форма за квалификация, за мотивиране, за делегиране на права и отговорности; средство за самообучение, самоконтрол, самооценка, инструмент за контрол при проследяване на цялостната педагогическа дейност - педагогическо взаимодействие, работа с родителската общност, работа с културни институции, участия в научно-практически форуми, успеваемост на детската аудитория/личност; мониторинг - цели, процеси, резултати. Проектът е алгоритъм за управление на качеството.

В институцията освен основните образователни направления на взаимодействие за формиране на детската личност: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, физическа култура, музика, конструиране и технологии, родителите имат възможност за избор на 12 допълнителни активности, включващи спортни, интелектуални и артистични направления, като допълнителни образователни дейности:

 1. Английски език
 2. Немски език
 3. Шах
 4. Балет
 5. Тенис
 6. Приложни изкуства
 7. Бойни изкуства
 8. Гимнастика
 9. Солово пеене
 10. Футбол
 11. Народни танци
 12. Модерни танци

Децентрализирана институция с образователни политики и модели на управление основани на институционални ценности и визия.

https;//129dg.bg/

 

Д-р Бойка Софийска

Директор на ДГ 129 "Приказен свят"