ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №142 - сграда ул. Хайдушка поляна

Тип:ДГ
Номер:142
Име: - сграда ул. Хайдушка поляна
Директор:Елина Джурджова
Район:Красно село
Адрес:гр.София, ул. "Хайдушка поляна", №4
Комуникация:
02 9546020
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

Уважаеми родители ,

предлагам на Вашето внимание :

Г Р А Ф И К НА ДЕЙНОСТИТЕ, свързани със записването на приетите деца в ДГ № 142

12 май 2018 г. (събота)

Обявяване на списъците от първо класиране

- по e-mail на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДЗ

Записване на приетите деца набор 2015 година за месец септември ще се извършва в централна сграда.

ГРАФИК НА  ДНИТЕ И ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО :

Всеки работен ден  от 14 май 2018г.  до  25 май 2018г. в часовете от 08:30 до 12:00  и от 14:00 до 17:00 часа.

 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: 


1. Заявление от родителя – бланка, която може да бъде изтеглена от профила на детето в ИСОДЗ или на място в ДГ № 142

2. Оригинал на:

- удостоверение за раждане на детето
- лични карти на родителите
3. Други документи, посочени в заявлението за записване.

 

Моля заповядайте!

 

 


 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Наредба №3/5.02.2007г на МЗ,при постъпване на новоприето дете в детската градина,е необходимо да се представят следните медицински документи:

1/Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето 

2/ Изследвания на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ 

3/ Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен,издадена не по-рано от 3 /три/ дни от постъпването

 

Не се заплаща такса за:
1. деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност; деца пълни сираци; децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;


2. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 година. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;


3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;


2.  деца чиито родител отбива военна служба;
3. деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на  сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление


При ползване на преференциите родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.
В случаите, когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
Освобождаването от такса или заплащането й в намален   размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите.  


 

                                                                                Директор: Джурджова

                                                                                  тел. 0884 80 14 16

 

Детската градина е общинска, построена през 1956 год. в гъсто населена част на 
район “Красно село”. Освен с централната сграда,към която от м.септември 2010г.функционират още две групи градината разполага с апартамент на улица “Хайдушка поляна”№ 4,в който се помещава една група.

От 01.08.2016 г. във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование детската градина се преименува от ЦДГ № 114 на ДГ № 142.

От архитектурна и функционална гледна точка градината отговаря на изискванията за 
настаняване на 7 / седем / групи деца разпределени по възрастов признак и по 
желание на родителите.
За децата се гржи екип от квалифицирани педагози, и помощен персонал, повечето 
от които с дълъг стаж в детската градина.
Детското заведение е с богат опит и традиции в областта на предучилищното 
възпитание. Утвърдено, като желана от детето среда,осигуряваща подходящ 
микроклимат за адаптация и растеж, даваща възможност за творческо развитие на 
всяко дете,съобразно своите интереси, среда осигуряваща хуманно отношение и 
уважение към детето, зачитане на детската индивидуалност, развитие на заложбите 
на децата, активно сътрудничество с родителите.
Организирането на живота на децата е съобразено с дневния режим, залегнал в 
Програмата за възпитание на детето от 2 до 7 години.
Отделено е водещо място на подготовката на децата за училище и добра 
приемственост между детската градина и училището.
Целият екип на ДГ № 142 работи за разнообразяване и обогатяване на престоя на 
децата в детската градина чрез игри, развлечения, празници, художествена 
литература.
На двигателно-сетивното развитие е отделено специално място за формиране на 
двигателен опит и култура, умения за самостоятелна двигателна активност, 
развитие на физическата дееспособност чрез разнообразни и достатъчни по 
времетраене форми:
преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации, плуване 
футбол, ски училище, планинарско училище, детска спортна академия,
морски лагер.
В основата на цялостната дейност на работещите в ДГ № 142 е личността на 
детето и винаги ще търсим най- верния път за обновяване на своята работа в 
съзвучие с новите реалности.