ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №166 Веселушка

Тип:ДГ
Номер:166
Име:Веселушка
Директор:Малинка Петрова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Горски пътник", № 23
Комуникация:
02/8662271
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания200
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

  •   

   За повече информация за ЦДГ №166"Веселушка" можете да плзвате YEB stranicata :  www.cdg166.com

    
  • В детската градина се отглеждат и възпитават деца от 3-7 годишна възраст.Сградата на детската градина разполага с 4 просторни, светли занимални и 4 спални, кухненски блок и административен сектор,салон за спортни занимания.Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.  Детската градина има денонощна охрана и видеонаблюдение. Дворът на ДГ №166 е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 4 площадки за игра на отделните  групи.
   Амбициозен екип от квалифицирани преподаватели - 8 старши учители,  и старши учител по музика, работят по програми утвърдени от МОН.Интересите на работещият екип в ДГ №166 са насочени към осигуряване на оптимални условия за физическо,духовно и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище Осигурено е целодневно медицинско обслужване.  За децата със специални образователни потребности е осигурено подпомагане на личностното развитиеотРЦПППО.                                                                                                                                                                                                                          В ДГ №166 "Веселушка" се предлагат и допълнителни образоватени дейности, в зависимост от предпочитанията на децата, които не са дейност на детската градина. Допълнителните образователни дейности са  изучаване на английски език, български народни танци, ателие по приложни изкуства, феxтовка, футбол, йога и класически балет.

   На децата ежегодно се осигурява ски училище и отдих сред природата.

        Разпределението на групите за 2019/2020 учебна година е, както следва:

   І възрастова  група, родени през 2016 година - 1 (една) група;

   ІІ възрастова група, родени през 2015 година -1 (една) група;

   ІІІ подготвителна възрастова група, родени през 2014 година –1 (една) група;

   ІV подготвителна възрастова група, родени през 2013 година - 1 (една) група.

      

   ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА:

    Всеки работен ден от 8.00 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа.

    

   Необходими документи:

   1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

   2. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

   3. Медицински документи при постъпване

    

   При записване родителят се запознава с:

   1. Правилник за дейността на детската градина.


    

   На 13 юни 2019 г. от 17.00 часа ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца.

    

   НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

   1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

   2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

   3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

   4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

   5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
       Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

   Медицинските документи се представят в ДГ № 166 „Веселушка” един работен ден преди постъпване на детето!

   При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

 

 

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
 • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).