ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №166 Веселушка

Тип:ДГ
Номер:166
Име:Веселушка
Директор:Малинка Петрова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Горски пътник", № 23
Комуникация:
02/8662271

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания110
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2300
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

  • За повече информация за ЦДГ №166"Веселушка" можете да плзвате YEB stranicata :  www.cdg166.com

  • В детската градина се отглеждат и възпитават деца от 3-7 годишна възраст.Сградата на детската градина разполага с 4 просторни, светли занимални и 4 спални, кухненски блок и административен сектор,салон за спортни занимания.Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.  Детската градина има денонощна охрана и видеонаблюдение. Дворът на ДГ №166 е много добре озеленен и се поддържа в добър вид. Обособени са 4 площадки за игра на отделните  групи.
   Амбициозен екип от квалифицирани преподаватели - 8 старши учители,  и старши учител по музика, работят по програми утвърдени от МОН.Интересите на работещият екип в ДГ №166 са насочени към осигуряване на оптимални условия за физическо,духовно и социално развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище Осигурено е целодневно медицинско обслужване.  За децата със специални образователни потребности е осигурено подпомагане на личностното развитиеотРЦПППО.   В ДГ №166 "Веселушка" се предлагат и допълнителни образоватени дейности, в зависимост от предпочитанията на децата, които не са дейност на детската градина. Допълнителните образователни дейности са  изучаване на английски език, български народни танци, ателие по приложни изкуства, феxтовка, футбол, йога и класически балет.

   На децата ежегодно се осигурява ски училище и отдих сред природата.

        Разпределението на групите за 2020/2021 учебна година е, както следва:

   І възрастова  група, родени през 2017 година - 1 (една) група;

   ІІ възрастова група, родени през 2016 година -1 (една) група;

   ІІІ подготвителна възрастова група, родени през 2015 година –1 (една) група;

   ІV подготвителна възрастова група, родени през 2014 година - 1 (една) група.


ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА:

Всеки работен ден от 18 май до 28 май 2020 г. 9.00 часа до 14.00 часа, на 29 май до 16.00 ч.

Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят лична химикалка.

     Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал:

 • удостоверението за раждане на детето;
 • лични  карти  на родителите;
 • служебна бележка от работодателя/осигурителя, която съдържа изх №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка;

- за самоосигуряващи се - копие от платежни документи за внесени

осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

- за работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа;

- за родител в отпуск за отглеждане на дете - служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

 • Документите, удостоверяващи критерии № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.
 • Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии № № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина.

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА  КЛАСИРАНИ  ДЕЦА:

Всеки работен ден от 01 юни до 11 юни 2020 г. 9.00 часа до 14.00 часа, на 12 юни до 16.00 ч.

Необходимо е родителите да влизат в детската градина с лични предпазни средства и да носят лична химикалка.

 

   НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

   1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

   2. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

   3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

   4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

   5. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
       Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

   Медицинските документи се представят в ДГ № 166 „Веселушка” един работен ден преди постъпване на детето!

   При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

 

 

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
 • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).