ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №41 Приятели

Тип:ДГ
Номер:41
Име:Приятели
Директор:Габриела Станкова
Район:Витоша
Адрес:с.Мърчаево, ул. "Цар Симеон I", №62
Комуникация:
dg_41@abv.bg

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред1410
Хронични заболявания020
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред1460
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред370
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители ,

Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.05.2020г. всеки работен ден от :

09.30 ч. до 16.00часа. в административната сграда на ДГ 41 "Приятели", при спазване на противоепидемични мерки и изисквания. Необходимо е при посещение в детската градина да се използват дезифектантите на входовете както и носенето на лични предпазни средства. Важно е заедно да създадем оптимални условия за работа, през периода на обявената противоепидемична обстановка у нас.

АКТУАЛНО!!!

 

 

 

Уважаеми родители,

Добре е да знаете, че детските градини не са само място за отглеждане на децата в отсъствието на техните родители. Те са институции за ранно възпитание и образование на децата след 3 годишна възраст, които имат собствени програми на обучение, одобрени от МОН. Най-общо, целите на обучението в детските градини  са изграждане на умения у детето да се обслужва самостоятелно, усъвършенстване на езикови умения чрез разучаване на песни, стихотворения и приказки, физическо развитие, развиване на естетическите възприятия чрез занимания по музика и рисуване, усвояване на основни понятия от ежедневието и външния свят, като времето, сезоните, смяната на деня и нощта, ориентиране в пространството и др.Така, че давайки детето си на детска градина, родителите не просто осигуряват гледането му извън дома, но и го включват в една образователна програма, играеща важна и основна роля за развитие, възпитание и социализация на детето от предучилищна възраст. Детската градина е един необходим етап в развитието на детето, то навлиза в обществото на своите връстници и започва да усвоява постепенн навиците на социалния живот.Така то ще бъде по - подготвено за постъпване в училище.

Детска градина  №41 "Приятели" се намира в живописното с. Мърчаево, което е разположено на югозападния склон на Национален парк Витоша и се намира приблизително на 16 км. от гр. София. През 1948 година се открива  152 ОУ Св.Св. Кирил и Методий.Към него по-късно е изградена ДГ №41, която от октомври 2008 г. е самостоятелна юридическа институция. В нея са създадени съвременни условия за пълноценно организиране на образователно- възпитателния процес.

През учебната 2019/2020 година в ДГ №41 "Приятели"ще функционират 2 групи:

Една смесена подготвителна група набори 2013 и 2014 г.

Втора смесена група набори 2015 и 2016 г.

В групата с набори 2015 и 2016 г. може да бъдат приети и деца навършили две години на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование:

За предучилищно образование по преценка на родителя или при липсана яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градина може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпване.

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина

На основание чл. 4 от Раздел I от Наредба  №3  на МЗ от 05.02.2007 г. Ви уведомяваме, че документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детскити градини и по време на отглеждането им там са:

За новоприети деца за записване в детската градина:

1. Заявление по образец.

2. Документи, изредени в заявлението по образец.

3. Копие от удостоверение за раждане на детето.

За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактирии и чревни паразити, извършено не по рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина.

2. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен  срок преди реално постъпване на детето в детската градина.

3. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по рано от 3 днипреди постъпване на детето в детска градина.

4. Нова здравна карта за дете с попълнени лични данни на детето и телефони за контакт, аот личния лекар данни за имунизационния статус на детето.Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога на района на РЗИ.

5. Лична здравно- профилактична карта на детето попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

При отсъствие на деца от детската градина:

1. При отсъствие на детето от детската градиназа повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии,а при отсъствие за повече от два месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към ДГ.

2. При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Детската градина няма назначени специалисти за работа с деца със СОП;

Линк към сайта на детската градина:

http://detskagradina41.com

Допълнителни образователни дейности в детската градина:

1. Народни танци

2. Английски език

График на класиранията

10.05.2019 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2019/2020 година /под граждански контрол/.

11.05.2019 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 23.05.2019 г.

23.05.2019 г.   Край на записването. Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране.

24.05.2019 г.   Актуализация на профилите. Заключване на системата в 18:00 ч. на 24.05.2019.

25.05.2019 г.   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 07.06.2019 г.

07.06.2019 г.   Край на записване в детските заведения - 17:00 ч. Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране. Край на актуализацията  на профилите /заключване на системата/ - 18:00 ч. на 07.06.2019 г.

08.06.2019 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране  за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 21.06.2019 г.

21.06.2019 г.   Край на записване в детските заведения - 17:00 ч. Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране. Край на актуализацията на профилите /заключване на системата/ - 18:00 ч. на 21.06.2019 г.

22.06.2019 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2019/2020 година, срок на записване до 05.07.2019 г.

05.07.2019 г.   Край на записване в детските градини. Елиминиране на незаписаните деца от четвъртото класиране.

06.07.2019 г. - 29.08.2019 г.   Период без класирания.

31.08.2019 г.   Първо текущо класиране.

Препоръчваме на родителите внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел "Ръководство"  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, посочени в профила на детето! При класиране ще трябва да се представят точно посочените, с указано съдържание документи, на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класираното дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок сътоветния документ, доказващ изпалзваното предимство, записването ще бъде отказано!