ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №155 Веселина - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:155
Име:Веселина - сграда 2
Директор:Галя Бързева
Район:Слатина
Адрес:гр.София, ул. "Каймакчалан" № 4
Комуникация:
8700538 9446392

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП020
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред27--
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №155 "Веселина" се помещава в две специално строени сгради с
10 групи, едната сграда се намира на ул. "Георги Минчев"35 , а другата ул.
"Каймакчалан"4. Те са съобразeни с всички санитарно-хигиенни изисквания и
предлагат условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане
на качествен и пълноценен педагогически процес.

 

Силни страни в дейността на ДГ № 155 „Веселина”:

  • Пълноценното използване на учебното време и допълнителните дейности довеждат до постигане на образователните и възпитателни цели на обучението и превръщането на детската градина в по-желана територия за децата;
  • Единодействие в работата на целия персонал в стремежа да се защити визията за ЦДГ №55 „Веселина” като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която се надграждат традициите и се спазват определен ред и правила на поведение;
  • Качественото планиране на дейностите е решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и управлението на детското заведение;
  • Системен контрол и прозрачност в работата и организацията от страна ръководството;
  • Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната работа;
  • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегирания бюджет;
  • Много добро взаимодействие и сътрудничество с организации, обществеността в квартала и родители;
  • Много добри изяви на деца и служители в областта на безопасността на движение по пътищата. Получено  признание - международен сертификат от Европейската комисия за участие в „Да спасим заедно 25 000 човешки живота”;
  • Ентусиазирано участие на деца, учители и родители в обновяване на занимални, двор и терена около детската градина, което води до създаване на приветлива и естетична среда;
  • Подобряване на материално техническата база по групите и в методическите кабинети, обогатяване на библиотечния фонд.

 През учебната 2018-2019 год. ДГ № 155"Веселина" работи по одорен проект на МОН на тема: "Заедно за всяко дете"

ДГ „Веселина”  от няколоко години целенасочено  работи по посока подобряване комуникацията с родителите. Изградените традиции на добро взаимодействие, информираност и сътрудничество повишават взаимното доверие между родителите и детската градина.

 Въведените добри практики за сътрудничество и активно участие на родителите в процеса на социализация, възпитание и отглеждането на децата,  водят до повишаване качеството на образователния процес, осигуряване на спокойствие  и сигурност, както за родителите, така и за децата ни.

Важна тема за работа  както с родителите , така и с учителите е как да говорим за децата с проблеми в развитието им.

За нас е важно да насочим родителите  да виждат в лицето на институцията,  място за подкрепа, а в лицето на учителите-партньор, който да ги подкрепи.

Допълнителна информация за ДГ № 155"Веселина" всеки родител може да получи от сайта на градината: dg155.com

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. В ЦЕНРАЛНАТА СГРАДА ДЕЦАТА СА РАЗПРЕДЕЛИНИ ПО ГРУПИ КАКТО СЛЕДВА:

ДВЕ ПЪРВИ ГРУПИ    ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.                                 ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   54

ЕДНА ВТОРА            ДЕЦА РОДЕНИ  2015 Г.                                 ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   31

ЕДНА  ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ    ДЕЦА РОДЕНИ  2014 Г       ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 31

ДВЕ ПОДГОТВИТЕЛНИ 6 ГОДИШНИ      ДЕЦА РОДЕНИ 2013 Г.       ОБЩ БРОЙ ДЕЦА 63

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. В СГРАДАТА НА УЛ."КАЙМАКЧАЛАН"  ДЕЦАТА СА РАЗПРЕДЕЛИНИ ПО ГРУПИ КАКТО СЛЕДВА:

ЕДНА ПЪРВА        ДЕЦА РОДЕНИ 2016 Г.                                          ОБЩ  БРОЙ ДЕЦА  27                          

ЕДНА ВТОРА       ДЕЦА РОДЕНИ  2015 Г.                                          ОБЩ БРОЙ ДЕЦА  30

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ        ДЕЦА РОДЕНИ    2014 Г.     ОБЩ БРОЙ ДЕЦА   35

ЕДНА ПОДГОТВИТЕЛНА  6 ГОДИШНИ      ДЕЦА РОДЕНИ    2013 Г.      ОБЩ БРОЙ ДЕЦА  31

За учебната 2019/2020 год.

за  сградата на ул."Георги Минчев" ще бъдат приетите 44 деца по общи  и социални критерии, 4 деца със СОП и 6  деца с хронични заболявания.

за "Веселина  2 " на  ул."Каймакчалан" № 4  ще бъдат приети , 22 деца, по общи  и социални критерии, 2 деца със СОП и 3  деца с хронични заболявания.
 

За децата със СОП в детската градина има сформиран екип от:

психолог

ресурсен учител

логопед 

пом. учител

 

В ДГ №155 "Веселина" се предлагат срещу заплащане от родителите
следните допълнителни педагогически услуги

Чуждоезиково обучение /английски език/

Приложни изкуства

Футбол

Плуване

Ски- училище

Художествена гимнастика

Карате

Психомоторика

 

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №155”ВЕСЕЛИНА-2"

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ   2019г.


 

Обявяване на списъците от първо класиране

 11.05 2019 г. /събота/

- по e-mail пощата на родителя
- в профила на детската градина в ИСОДГ
- на място в детската градина  - ДГ №155

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В ДВЕТЕ СГРАДИ СЕ ИЗВЪРШВА В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА

Записване на децата, приети на първо класиране

13 май 2019 г.   -   23 Май 2019 г. 

за което е необходимо родителите да носят: 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/
 

2. Оригинал

3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

 

При записване родителят се запознава с: 

1.      Правилника за дейността на детската градина

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане

 

Класирането  на деца с равен брой точки ще се извършва

на принципа на случайно число, избрано от системата

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО

13 май 2019 г.   -    23  Май 2019 г.


9.00 ч. – 12.00 ч.      13.30  до 17.00 ч

 

 


 Заявление (бланка) за записване родителите могат да  изтеглят от Интернет

(e-mail пощата на родителя)

или да я получат на място от директора на ДГ №155


 

ДИРЕКТОР

 НЕЛИ КАЦАРСКА